නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

irÈfh,a .,g ì,s jQ fmardfo‚h iyh l;sldpd¾hjßhmK kï ;K w. msks ì÷ jekafka˜ lsh,d l;djla wms wy,d ;shkjdfk' b;ska Tn" ud ñhhk fudfyd; fyda ñhhk wdldrh fufia fõ hehs ksjerÈj lSug iu;a c.f;l= fï ñysu; fõ hehs wm lsisjl=g;a is;sh fkdyel' ta jf.au urKh wms ldg;a fmdÿ O¾u;djhla' talg ÿmam;ao fmdai;ao" iqÿo l¿o" Wio uy;o" W.;ao kQ.;ao lsisu fohla wod< fkdfõ' fya;= ilia fjk úÈyg t,h ,efnkjd' b;ska ta w;f¾ úáka úg wykak ,efnk <dnd, ;reK ;reKhskaf.a wl,a urK ksid rfÜ nyq;rhla fYdal fjkjd jf.au tu isÿùu iudch ;=< hï l;sldj;la f.dvkÕkjd' tjka isÿùula myq.sh i;sfha jd¾;d jqfKa uq¿ rgu lïmdjg m;a lrñka'

fufia urKhg m;aj we;af;a fkd 601" uyck udj;" j.=relvqj" we,amsáh m%foaYfha mÈxÑj isá úrYañ fldä;=jlal= kue;s fmardfo‚h lDIs úoHd mSGfha iydh lÓldpd¾hjßhla jf.au fmardfo‚h úYajúoHd,hSh .fõIK lKavdhfï fcHIaG idudðldjl jQ w,.,a," n;f,a.," wrx.," yka;dk wdÈ l÷ /ila ;rKh l< ;eke;a;shla' mjqf,a tlu orejd jk úrYañf.a mshd úY%dñl msial,ajrfhls' uj ,smsldßkshls'

we,amsáh wdkkao úoHd,fha wdÈ isiqúhl jk weh 2014 jif¾§ úYaj úoHd,hg we;=<;aj fuhg fojirlg fmr Wmdêh iïmQ¾K lr tu mSGfhau mYapd;a Wmdê wdh;kfha iydh WmfoaYsldjl f,i lghq;= l<dh' weh úYaj úoHd, .fõIK lKavdhfï fcHIaG idudðldjls' W;=jkalkao ;rKh lsÍug f.dia wk;=rg ,laj ñh.sh úrYañ fldä;=jlal= yd tu .ukg tlajQ fmardfo‚h úYaj úoHd,fha .fõIK lKavdhfï ^Explore Club) iudðlfhla isoaêh úia;r lrñka fufia mejiSh'

Èrd.sh fld< f.dvla Wvg ll=, ;sh,d

˜wf;a ie;alula lr,d ;snqK ksid úrYañg ,Kqfjka irÈfh,a ., k.skak wudre jqKd' ta ksid thd u. k;r fjkakï lsh,d lsõjd' thdf. ;kshg ifydaor isiqfjla ;sh,d wksla lÜáh irÈfh,a ., ;rKh lrkak mgka .;a;d' wms Wvgu .shd' ta w;r úrYañ ifydaor YsIHhd iu. jg mdrlska ., Wvg tkak W;aidy lr,d' thd,d iEfyk ÿrla weú;a ;sfhkjd' wlald wms wudreu yßh oeka myq l<d fkao lsh,d ifydaor isiqjd wy,d ;sfhkjd' Tõ fkao u,a,s lshkjd;a tlalu úrYañ Èrd.sh fld< f.dvla Wvg ll=, ;sh,d' ta;a tlalu thd .,ska jeá,d wä 300 la ú;r my<g fmr<s,d ;sfhkjd'irÈfh,a .f,ka my<g

wä 40 l muK Wiska hq;a .f,ka my<g jeà ;j;a wä 250 l muK ÿrla my<g we§ hEfuka nrm;< ;=jd, ,enQ úrYañ tu ia:dkfha§u urKhg m;a ù ;sfí' .fõIK lKavdhfï idudðlhka 59 fokl= iuÕ fï .ukg tlaj ;sfnk w;r tu idudðlhska .f,ka weo jeà wä 300 la muK ÿrla nEjqfï my<g we§.sh úrYañ wdikakhg úkdä lsysmhl§ <Õd ùug iu;aj ;sfí' 1990 yÈis .s,ka r: fiajdj weu;+ isiqka th tk;=re n,d fkdisg úrYañf.a isrer Tijdf.k my<g f.dia we;af;a yels blaukska wehj frday,a .; lsÍfï wruqfKks' flá ÿrla hk úg .s,ka r:h meñŒu ksid úrYañj thska udjke,a, frday,g f.k hdug iu;a jqj;a weh ta jkúg;a fuf,dj yerf.dia ;snq‚‘.

fï iïnkaOj woyia oelajQ fmardfo‚ úYaj úoHd,fha ksfhdacH Wml=,m;s uydpd¾h fgrkaia uOqð;a uy;d fufia lSfõh'

kS;s yd tlÕ;d W,a,x>kh ùula

—fï YsIH msßi W;=jkalkao ;rKh lsÍu i|yd f.dia ;sfnkafka úYajúoHd,fha wkque;sh we;sjhs' uu;a .fõIK lKavdhfï ysgmq idudðlfhla' úYajúoHd,fha ish¨ mSGj, wh .fõIK lKavdhu ksfhdackh lrkjd' wk;=rlg ,laj fï <uhdf.a w;g ie;alula lr,d wek fhdod ;sfnkjd' fï ksid lUh wdOdrfhka irÈfh,a ., ;rKh lsÍu wjodkï lsh,d weh l,amkd lr,d u. kej;s,d ;sfhkjd' thdf.wdrlaIdjg ;j <ufhla k;r lr,d wks;a wh thd,f.a .uk .syska' fï fokakd úl,am mdrlska Wvg hkak .syska' ta hoa§ ;uhs fï <uhd wk;=rg ,lafj,d ;sfhkafk' .fõIK ix.ufha hï hï kS;s yd tlÕ;d ;sfnkjd' tlla ;uhs hï ia:dkhlg <Õd ùug ie,iqï lf<d;a ish¨ fokd jev lrkafka talg wkqjhs' ., ;rKh lrkak l%uhla ;SrKh l<du yefudau jev lrkafka talg wkqjhs' fjk;a úl,am l%u l%shd;aul lrkak ljqrej;a W;aiy lrkafka keye' fudlo yefudau tlg b£u jeo.;a' wks;a kS;sh ;uhs fcHIaGfhda uq,ska .uka lsÍu' fu;k§ fï ldrKd W,a,x>kh ùula isÿj ;sfnk nj fmakjd'

u< isrer ms<sn| mYapd;a urK mÍlaIKh udjke,a, frdayf,a wêlrK ffjoH rx. .=Kj¾Ok uy;d úiska isÿ lrkq ,enQ w;r ysi wNHka;rfha we;sjQ reêr jykh fya;=fjka urKh isÿj ;sfnj nj ffjoH j¾;dj uÕska ;yjqre lr ;sìKs'


p;=r f;ydka