නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fm< fmdf;a ;snqKq Ñka;k .S;d,af.a mska;+rh ksid nr Wiq,kak wdj ä,xlfujr fmdÿrdcH uKav,Sh l%Svd Wf<f,a Y%S ,xld lKavdhu fjkqfjka m<uq molalu Èkdfokq ,enqfõ nr bis,Sfï l%Svl ä,xl biqre l=udrhs' lsf,da.%Eï 55 nr mka;sh hgf;a ;r. jeÿKq Tyq tu biõfjka f,dalv molalu Èkd.;a;d' tys§ Tyq iakeÉ l%uhg lsf,da.%Eï 105 l nrla tiùug iu;a jqKd' th la,Ska wekaâ c¾la l%uh hgf;a lsf,da.%Eï 120 nrla o iuÕ iuia; nr lsf,da.%Eï 225 l tiùula' b;ska fmdÿrouvq¨ l%Svd Wf<, wjika fj,d ál ld,hla .; jqK;a kj,sh wmsg mq¿jka jqKd ä,xl iy Tyqf.a wdorŒh uj iuÕ l;dnyl fhfokak'

fujr fmdÿrouvq¨ l%Svd Wf<f,a ,xldj fjkqfjka m<uq molalu Èkd §fï i;=g ä,xlg oekqfka fldfyduo@

we;a;gu l%Svd Wf<,g hkak l<skau ug f,dl= úYajdihla ;snqKd molalula .kak mq¿jka fjhs lsh,d' b;ska rg fjkqfjka molalula wrka §,d wfma lKavdhug fyd| wdrïNhla ,ndfokak mq¿jka jqKd' ta .ek i;=gqhs'

ä,xlf.a mjqf,a úia;r

uf.a ;d;a;d óg wjqreÿ 5 lg l<ska ke;s jqKd' ta lrkaÜ tl jeÈ,d' oeka uf.a mjqf,a bkafk wïud" u,a,s" wdÉÑ iy iShd'

ä,xl bf.k.;af;@

l=reKE., .eÜgqjdk uyd úoHd,fhka'

fï ch.%yKfha ryi@uQ,slju úYajdih" lemùu iy Wkkaÿj ;ud fï fiargu fya;= jqfKa' f.dvla foaj,a lem l<d' f.oßka wE;a jqKd' wïud" u,a,s" wdÉÑ" iShd fjkqfjka f.dvla foaj,a lr.kak neß jqKd'

nr bi,Sfï l%Svdjg fhduq ùu

ta fjoa§ uu ysáfha 9 mx;sfh' wms mdif,a fjd,sfnda,a fi,a,ï lrñka isáfh' l%Svd ndr i¾ weú;a weyqjd nr bis,Sfï l%Svdj lrkak leu;s o lsh,d' t;fldg wms okafka kE nr bis,Sfï l%Svdj l=reKE., ;sfhkjo lsh,j;a' fldfydu jqK;a ta ojiaj, Ñka;k .S;d,a úodkf.af.a msx;+rhla wfma wÉpq fmd;aj, ;snqKd' ta wdidj;a tlal ;uhs uu nr bis,Sfï l%Svdjg fhduq jqfKa' jkakskdhl i¾ wmsj tlalf.k .sys,a,d relaIdka .=K;s,l lsh,d i¾ flfklag ndr ÿkakd' Tyq ;uhs tod isg wo olajdu uf.a mqyqKqlre jqfKa'

ldmq ìmq yeá

uf.a nr mx;sh ;ud lsf,da.%Eï 55' b;ska ug nr md,kh lrkak wjYHhs' ug wdi fohlaj;a f.or wïud yok fohlaj;a wdidj ;snqKg ug lkak nE' ux lEu lkafka fjku yodf.k' uia" ud¿" ì;a;r" lsß" m<;=re jf.a lEu j¾. ;ud .kafk'

mjqf,a iyfhda.h

;d;a;d ke;s jqKdg miafia ug ;uhs mjqf,a nr lrg .kak isÿ jqfKa' b;ska tfjf,a f.or nr orkakhs nr Wiaikakhs folu lrkak nE nr bis,Su kj;ajkjd lsh,d ys;=Kd' yenehs ;d;a;d ke;sfjkak l<ska fhdjqka fmdÿrdcH uKav,Sh l%Svd Wf<,ska rka molalu f.kdjd' ;d;a;d f.dvla i;=gq jqKd talg' ;d;a;f. wdYdj bIaG lrkjd lsh,d ys;,d ;ud wdfha mgka .;af;' oekg;a wïud l=,S jev lrkjd' b;ska tajf.ka u,a,sf.a jev jf.au f.or úhoï n,d.kakjd' tal ug f,dl= yhshla'

yuqodfõ /lshdj;a tlal ld,h l<ukdlrKh

ux 2016 yuqodjg ne÷fKa' yuqodfjka udj iïmQ¾Kfhkau ksoyia lr,d ;shkjd l%Svdjg' uf. hqksÜ tl ;ud Y%S ,xld fmdÿfiajd n<ldh' taflka ug Wmßu iyfhda.h ,efnkjd'

lrmq lemlsÍï

f,dl= wdidjla ;snqfKa rg fjkqfjka fmdÿrdcH uKav,Sh l%Svd Wf<,lska molalula f.akak' b;ska ta lem lrmqjg ug wo m%;sM,h yïnfj,d ;shkjd' ta .ek i;=gqhs'


rcfha iyfhda.h

l%Svd wud;HdxYfhka" cd;sl T,sïmsla lñgqfjka" f,dl= iyfhda.hla yïnqKd' ta jf.au wmsj tl;= lr,d yhsfldafmdauia lsh,d àï tlla yeÿjd' taflka udfig fmdaIK §ukdjla yïnqKd' tajf.ka ;ud f,dl= yhshla yïnqfKa T¿jg nrla ke;=j lrf.k hkak'

w¨f;ka nr bi,Sfï l%Svdjg fhduqfjkak bkak whg

nr bi,Sfï l%Svdj lshkafka f,djla Èkkak mq¿jka l%Svdjla' kuq;a f.dvla mdi,aj,ska leu;s kE ta l%Svdfõ fhfokjg' ta jqKdg bf.kSuhs l%Svdjhs folu jeo.;a' b;ska folu ne,kaia lrka lrf.k hkak wjYH fohla jqfKd;a ´kEu fj,djl uu;a iyfhda.h fokak leu;shs'

l%Svdj me;af;ka ;sfhk wkd.; n,dfmdfrd;a;=

fï wjqreoafoa foieïn¾ ;shkjd nr bi,Sfï f,dal Y+r;dj,sh' talg iyNd.S fj,d l=uk fyda molalula ,nd.kak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' fudlo fï fjklï ta l%Svd Wf<,ska wfma rfÜ ljqre;a molalula wrka kE' Bg miafia 2024 T,sïmsla l%Svd Wf<,ska rg fjkqfjka molalula f.akak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

f,dalhla biairy wïuf.a mq;d ,xldj Èfkõjd fldfyduo oefkkafka@

f.dvla i;=gqhs' tal lsh,d ksu lrkak nE'

mq;d fldfydu pß;hlao@

lsisu l<n,hla ke;s f.dvla fyd| ;ekam;a pß;hla f.org jf.au .ug;a

fudkjo lkak fndkak ÿkafka@

.fï wms lk tajd ;uhs b;ska' ta jf.au uia" ud¿ jf.a thdg ´fk tajd fjku yo,d ÿkakd'

fmdä ldf,a b|ka l%Svdjg olaIo@

Tõ biafldaf, hk ldf,a b|ka

Tn lrmq lemlsÍï fldfyduo oefkkafka@

f.dvdla ÿla ú|,d ;uhs fï ;;a;afjg .;af;a ta jf.a m%;sM, wo ;sfhk ksid f.dvdla i;=gqhs'

mq;d Èkhs lsh,d úYajdihla ;snqko@

fuhd Èkkjd lsh,d .sh yeu ;r.hlau ch.%yKh lrd b;ska ta ksid f,dl= úYajdihla ;snqKd'

Tfí mq;d wkd.f;a fldhs jf.a ;ekl bkakjd olskak o leu;s@

T,sïmsla .sh rfÜ olaI l%Svlfhla fjkjd olskak


p;=r f;ydka