නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fldúâ wdidokh jk orejkaf.a jeäùulafï ojiaj, fldúâ wdidokh fjk orejkaf. hï jeä ùula olakg ,efnkjd' cqks udifha§ wmg jd¾;d jqfKa fldúâ wdidÈ; orejka ;=kafokhs' yenehs cq,s udih ;=< fldúâ wdidÈ; orejka 24 fofkla ms<sn|j wmg jd¾;d fjkjd' ta jf.u oeä i;aldr tallhg we;=<;a fjk orejkaf. jeä ùul=;a olskak ,efnkjd' fldfydu;a fï fjkfldg mdi,a újD; fj,d' b;ska kej; j;djla fldúâ iïnkaOfhka l;d l< hq;=" jeä wjOdkhla fhduq úh hq;= nj fmfkkak ;sfhkjd'

oekg me;sr hk Tñfl%daka m%fNaoh wfkl=;a m%Naoj,g jvd fjkia' fudlo Tñfl%daka lshkafk wfkl=;a m%fNao j,g idfmalaIj iS>%fhka me;sr hk m%fNaohla' f,dal ;;a;ajh foi n,k fldg Tñfl%daka j, wkq m%fNao folla me;sfrñka ;sfhkjd'  ,xldfj o;a; .;a;u fï wkq m%fNao me;sfrk ,l=Kq ;sfhkjd' ta wkq m%fNao Tñfl%daka uq,a m%fNaohg jvd fõ.j;aj me;sr hk njla olakg mq¿jka'

orejka w;r me;sÍfï iS>%;dj;a jeä fjkak bv ;sfhkjd' fldfydu;a wjqreÿ 12 g wvq orejka tkak;a lr,d keye' tneúka Tjqka ffjrihg f.dÿre ùfï wjodku jeähs'frda. ,laIK .;a;u Tñfl%daka lsh,d f,dl= fjkila keye' WK" leiai" fiïm%;sYHdj ;uhs ;sfhkafk'  fjkilg ;sfhkafk Tñfl%daka m%fNaoh wdidokh jqKq úg ;o WKla" ysirohla iy weÕ m; fõokdjla we;s fjk tl'

yenehs b;ska fï ojiaj, ta yd iudku frda. ,laIK fmkajk fvx.= ffjrih ießirkak mgka wrf.k' th;a jix.; ;;a;ajhg weú;a' fï frda. folgu mj;sk fmdÿ frda. ,laIK ksid frda.h y÷kd.ekSu .eg¨jla fjk wjia:d ;sfhkjd' b;ska ;o WK" weÕm; wudrej tlal ysiroh we;a kï" WK u;=ù fojeks ojfiu ffjoH mÍlaIKhlg fhduq ùu jeo.;a'

fudlo ta je<£ we;af; fvx.= frda.h kï fvx.= rla;md; ;;a;ajh fojeks ojfiu mgka .kak mq¿jka ksid' tA ksid tjka ,laIK iys; orejkaj <Õu frday,g fhduq ùu jeo.;a' túg f,a mÍlaIdj" fvx.= wekaácka mÍlaIdj" fldúâ wekaácka mÍlaIdj wd§ wod< mÍlaIK lghq;= isÿ lsÍug mshjr .kq we;'

orejkag fldúâ fmdisáõ jqK;a f.or ;shdf.k m%;sldr lrkak mq¿jka' ;o WKg merisgfuda,a jeks T!IOhla ,nd fokak ´fka' ta jf.u úc,kh fjkak fkd§ Èhr j¾. m%udKj;a mßÈ ,nd §u jeo.;a'

yenehs orejdf.a Yajik moaO;sfha fjkila we;akï jydu frday,g fhduq fjkak ´fka' fldúâ fmdisáõ lsh,d oek.;a;u ksji we;=f< ksfrdaOdhkh fjkak mq¿jka' yenehs b;ska ksjfia ksoka.; frda.j,ska fmf<k jeäysáhka isákj kï" ta whj orejkaf.ka wE;a lr ;eîu jeo.;a' jeäysá wh tkak;a ud;%d iïmQ¾K lr fkdue;s kï ta whg orejkaf.ka  frda.h me;sfrkak mq¿jka'

fldfydu jqK;a yeu orefjlau ksjfia ;ndf.k m%;sldr ,nd §u lrkak wudrehs' idudkHfhka jhi wjqreoaog wvq orefjl=g fldúâ wdidokh jqfKd;a ta whj frday,a.; lrkak ´fka' ta jf.u orejdf. Yajik moaO;sfha fjkila we;a kï tjka orejkaj  ksjfia ;ndf.k m%;sldr ,nd fokak mq¿jka lula keye'

mdi,a wdrïN fj,d' tal fyd| fohla' ta;a fï fjkfldg f.dvla whg fi!LH mqreÿ wu;lj .syska' ta;a kej;;a fldúâ me;sÍfï wjodku by< .syska ;sfhk miqìul fuf;la l,la wkq.ukh lrf.k wdj hym;a fi!LH yqremqreÿ wu;l lr oukak fyd| keye' ta wkqj ks;ru oE;a fia§u" uqj wdjrK me<£u" yels;dla ÿrg ÿria:nj mj;ajd .ekSu w;sYh jeo.;a'

fuys§ orefjl=g leiai" fiïm%;sYHdj" WK mj;skj kï ta orejka mdi,a fkdhjd f.or ;nd .ekSu wjYHhs' ta jf.au .=rejrekag tjka iel iys; frda. ,laIK mj;S kï ta wh mdi,a hdfuka je<lSu jeo.;a' fudlo orejkaf.ka jeäysá whg frda.h je<f|k m%jK;djg jvd jeäysáhka f.ka orejkag frda.h je<£fï m%jK;dj jeähs'

b;ska kej;;a ysi Tijk fldúâ wjodkfuka ñfokak yels;dla ÿrg ksjerÈ fi!LH yqremqreÿ j,g wkq.; ùu jeo.;a' úfYaIfhka tjka hym;a fi!LH yqremqreÿ jf.au orejkaf. fmdaIKh ms<sn|j ie,ls,su;a ùu w;HjYHu ldrKdjla' fudlo  m%;sYla;sh we;s fjkak kï ksis fmdaIKh;a w;HjYHu wx.hla nj wu;l lrkak fyd| keye'


<ud frda. ms<sn|j úfYaI{ ffjoH-fldai, lreKdr;ak
ßÊfõ wd¾hd <ud frday," fld<U

;udrd m;srK