නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksjil jd ljq¿ ;sîfï§ iy .a,dia fndlaia oeófï§ ie,ls,su;a fjkak ´k lreKqw¨;ska f.hla idok úg fyda ñ,§ .kakd úg ,xldfõ jeä fofkla ta f.or ksjerÈ jdia;= msysàu .ek fydh, n,kak mqreÿ ù isà' jdia;= úoHdjg wkqj ksjerÈj f.dvk.d ilia l< ksjil Okd;aul Yla;sh /|S ÈhqKqj" jdikdj iy ikaf;daIh Wodfjkjd lsh, ta wh úYajdi lrkafka' ta jf.au jerÈ jdia;= msysàï ksid f,v frda." ÿla lïlfgd¨ iy Ok ydks isoaO fjkak mq¿jka nj i|yka fjhs' b;ska jdia;= úoHdjg wkql+,j ksjil ljq¿jla ;sìfï§ mjd ie,ls,su;a úh hq;= lreKq /ila mj;S'

ksjeishkag Ôjh ,ndfohs

ksjil jd ljq¿ ke;akï cfka, u.ska Èkm;d ksjeishkag Ôjh ,nd fokjd lsjfyd;a tys lsisÿ jrola ke;'Ôj;aùug wjYH yqiau ál fuu.ska ksji ;=<g yßhdldrj ,nd .ekSug yels jk whqßka ksjdi ie,iqïlrKfha isgu fuh ksjerÈ lr .; hq;a;la fõ' kuq;a wo jkúg fndfyda ksjdi yd wfkl=;a f.dvke.s,sj, fuu lreK ie,iqïlrKfha§ yd f.dvkeÕSfï§ w;miq ù we;s njla" fkdi,ld yer we;s njla oel.; yel' kS;suh ;;a;ajhkag o wkql+, fkdjk fia ksjil jd ljq¿ yd cfka, fhdod.ekSu" wjYH m%udKhg jd;dY%h fkd,eîhdu ksid ta yryd jl%dldrj ksjeishkag .eg¨ u;=j we;s wjia:d fndfyduhla oel.; yel' tneúka kS;suh rduqj f.dvke.s,af,a Ndú;h yd f.dvke.s,a, flfrys n,mdk fjk;a úúO ndysr idOl uQ,sl fldgf.k kshu lr we;s wju jd ljq¿ fyda cfka, ixLHdj ;eîug;a jd ljq¿ jd;dY%h ,nd.ekSug wjYH wju f.dvke.s,af,ka msg; bvlv m%udK ;nd .ekSug;a Tn j.n,d .; hq;=h'

fï .ek ie,ls,su;a jkak

fndfyda ksjdi j, msg;ska cfka, ;snqKo úfYaIfhka ksok ldur ;=< tu cfka, újD; lr.; fkdyels jkwkaoñka lnâ yd w,audß ;nd we;s whqre oel.; yel' ;j;a msßila cfka, újD; lsÍu isÿ lrkqfha jirlg b;du;a w,am jdr ixLHdjla mu‚' jeäfofkl= fkdi,ld yßk tfy;a wksjd¾fhka i,ld ne,sh hq;= lreKla f,i ksfji ;=<g jd;dY%h fukau wdf,dalh ,nd .kafkao fuu cfka, yryd neúka ;srfrÈ Ndú;h ksid tu ,eìh hq;= wdf,dalfhka ie,lsh hq;= ;rï mx.=jla fkd,eî hdu isÿj ;sfnkq oel.; yel' cfka,j,g fhdod we;s cfka, mshka jid we;s fj,djg ksji ;=< yd msg; jdhq yqjudreùug fhdod ;snqKo ¥ú,s yd lDñ i;=ka we;=¿ ùu j&lt;lajkq jia tajdg we;=&lt; miska ùÿre fyda báfld&lt; fhdod wdjrKh lr ;sîuo úYd, .eg¨jla fõ&#;jo cfka,hla fhÈh hq;= ia:dkhlg ùÿre l=Üá fyda ia:djr ùÿre iú lsÍu o nrm;&lt; jrols&#39; tu.ska wdf,dalh ksjig hï;dla uÜgulg ,enqKo jd;dY%h ksji ;=&lt;g fkd,eî hhs&#39; th .Dy w,xlrKh i|yd fhdod .;a;o&quot; wjYH f,i jd;dY%h iemhSula fkdjk fyhska ie,ls,su;aj fïjd Ndú;d l< hq;= fõ' ksishdldrj wdf,dalh yd jd;dY%h fkd,eî hk ksjdi wNHka;rfha msgia;rhl= meñ‚ úg hï ÿ¾.kaOhla oekSu;a ksjeishkag úfYaIfhkau jeä ld,hla ksji ;=<u /£ isákakjqkag úúO f,v frda. iE§u;a hï wm%ikak njl=;a fujeks ia:dkj, m%Odk jYfhka oel.; yel'

iEu lreKla ms<s|ju is;kak

ksr;=rej ksjila iE§ug fmr ie,iqï lsÍfï§ f.dvke.s,af,a fmkqu" Yla;sh" l,ameje;au fukau ksji ;=<g msg;ska ,nd .; hq;= m%Odk;u idOl folla jk wdf,dalh yd jd;dY%h flfia ,nd .kafka o u; ksr;=rej ksji ;=<g fyd¢ka wdf,dalh ,eîug;a" msßisÿ jd;dY%h .,d taug;a" wNHka;r WIaK;ajh msg;g hjd we;=<; isis,aj ;nd.ekSug;a jd ljq¿ ke;skï cfka, ie,iqï lsÍfï§ b;d fyd| ie,ls,a,la oelaúh hq;=h'ksji fyda f.dvke.s,a,g wh;a m,d;a md,k wdh;kh" m%dfoaYSh iNdj u.ska ksl=;a lrkq ,nk wdf,dal j¾;k fldaKh lemS fkdhk wdldrhg;a udhsfuys isg cfka,hla fj; ;eìh hq;= ÿr uÜgu mj;ajd .ekSu;a Tn isÿ lrkafka kï Tng jvd hym;a jQ ksjil l,a .; lsÍug yelshdj Wodjkq we;'


úY%du,;a isú,a bxðfkareiqks,a is,ajd