නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fmdâfvda ri lr lr lk iekaâúÉ f.or yokak - Breakfast Sandwich Maker


wo bf,laá%la .ecueála msgqj yryd wms l;d lrkak ys;=fõ l=iaisfha iSñ; bv m%udKhl ;shdf.k mqxÑ nv.skakla blauKskau ksjd.kak mq¿jka wmQre WmlrKhla .ek' ta ;uhs Breakfast Sandwich Maker' fndfyda ksfjiaj, idudcslhkag Wfoa mdkaoru ke.sg,d /lshdjg hkak ,Eia;s fjkfldg WoEik wdydr fõ, u.yefrkjd' ta jf.au wfma wdydr fõ,aj,ska m%Odku fõ, tfia u.yer.kak tl fkdl< hq;a;la' thg úi÷ula f,i fï fn%la*iaÜ iekaâúÉ fïl¾ tl y÷kajkak mq¿jka'fgdaiagrhla jsÈyg fmkqK;a fïl Bg jvd fjkia'

Breakfast Sandwich Maker tfla úfYaI;ajh

fï Wmdx.h iekaâúÉ tlla yod.kak ú;rla Ndú;d l<;a b;d blauKska iy myiqfjka ;ukaf. fj,dj b;sß lrf.k ilid.kak

yelshdj ;sfhkjd' ta jf.au w;ska yok iekaâúÉ tllg jvd yrsu ms<sfj,g" ,iaikg wmg fï Wmdx.h u.ska iekaâúÉ tlla yod.kak mq¿jka' kuq;a fïl rjqï yeve;s WmlrKhla ksid wmg iekaâúÉ tl yod.kak fjkafk rjqï yevhg ;sfnk English Muffins kue;s mdka j¾.fhka' fï mdka j¾.h ´ku iqmsrs fjf<|i,lska ñ,oS .kak mq¿jka' tfyu;a ke;akï wmg bx.a,sIa u*skaia ke;sj lS%ï rys; ng¾ nksia j¾.hlska jqK;a fï iekaâúÉ tl yod.kak mq¿jka'

fn%la*iaÜ iekaâúÉ fïl¾ tl ;Ügq follska iukaú;hs' ta ksid iekaâúÉ tfla ;sfhk mdka fm;s fol fjk fjku yodf.k wjidkfha tla iekaâúÉ tlla úosyg ielfikjd' iekaâúÉ tl ielfikak hkafka úkdä myl ld,hla' tljr iekaâúÉ folla jqK;a yod.kak mq¿jka úÈfya iekaâúÉ fïl¾ia fjf<|fmdf<a ;sfhkjd'

Ndú;h myiqhss

iekaâúÉ tlla yod.kak l<ska wjka tl jf.au fn%la*iaÜ iekaâúÉ fïl¾ tl;a Pree Heat l< hq;=hs' fïfl ;sfhkjd r;= iy fld< meyefhka l=vd n,an folla' Pree Heat lrkak iekaâúÉ fïl¾ tl Tka l<du r;= meye;s n,anh oe,afjkjd' fyd|ska m%S ySÜ jqKdg miafi fld< meye;s n,anh oe,ajqKdu Tng iekaâúÉ tl yod.kak mq¿jka' lrkak

;sfhkafk iekaâúÉ fïl¾ tfla ;Ügq fol újD; lr.kak tl' uq,skau yod.kak ´fka iekaâúÉ tfla hg m¿j ksid uq,a mshk bj;a lr fojk mshk újD; lr thg wdydr msiSug fhdod.kakd ´kEu f;,a j¾.hla oud tla mdka fm;a;la ;eáh u; ;shd.kak tl' bkamiqj iekaâúÉ tl ueog fhdod.kakd Öia" yeï fm;a;la" Ækq m¿jla" fidaia jf.a ;uka leu;s ´kEu øjHhla ta u; ;nd tydfuyd l< yels mshfkka th jefik wdldrhg ilid.kak'

bkamiq tu mshkg Wäka we;s rjqï wÉpqj mshk u; Ndckhla wdldrhg iú lr tu mshk u; f;,a iaj,amhla .,ajd thg ì;a;rhla oud th nefok úg b;srs mdka fm;a; f.k ì;a;rh Wäka ;nd fn%la*iaÜ iekaâúÉ fïl¾ tl jid.;a miq fld< meye;s n,anh oe,afjkjd' iekaâúph fyd|ska msiS wjika ù r;= meye;s n,anh oe,ajQ miq wjika m%;sM,h f,i uekúka ieliqKq uDÿ iekaâúÉ tlla wmg ,efnkjd' iekaâúph bj;a lsÍfïoS is,slka iameÑhq,d tlla Ndú; lssÍu jeo.;a' iekaâúÉ tlla jf.au wmg fï WmlrKfhka n¾.¾ tlla jqK;a yßu myiqfjka ilid.kak mq¿jka'


iekaâúÉ tl yefooaos ueIska tlg w; ;shkak tmd

fuu Wmdx.h fgdaiagrhla jf.a u;=msg fyd|ska r;a fjkjd' ta ksid fldhs fudfyd;lj;a w;ska fuh we,a,Su isÿ fkdl< hq;=hs' ta i|yd fros lene,a,la fyda fros .a,õ tlla Ndú; lsÍu jeo.;a'

msrsisÿ lsÍfïoS ie,ls,su;a úhhq;=hs

iekaâúÉ fïl¾ tfla ;sfhkafka fkdkaiaála mshka' ta jf.au tajd .,jd bj;a l< fkdyelshs' ta ksid fuh msrsissÿ lr.kak fjkafka fmam¾ i¾úhÜ tllska ke;akï uola f;; fros lene,a,lska'

n;la yokak lïue,s fj,djl tfyu;a ke;akï fmdä;a;kaf.a fmdä nv.sks ksjkak fï fn%la*iaÜ iekaâúÉ fïl¾ tl losuhs' idudkH úosyg ilik iekaâúÉ tllhs lfvka .;a;d jf.a ueIska tfla yefok iekaâúÉ tllhs fjki Tng fyd|ska jegfyaú'

trxos fl!Y,Hd