නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uq¿;ekaf.g ke;=ju neß wuq ñßia n÷kaj, j.d lruquq¿;ekaf.g ke;=ju neß wdydr øjHhla ;ud wuq ñßia lshkafk' fydoaola yeÿj;a i<dohla yeÿj;a f;ïmrdÿjla lr;a .Dyksfhda wuq ñßia odkjd' ta ;rï w;HjYH wuq ñßia f.or fodf¾ f,aisfhkau j.d lr.kak mq¿jkalu ;sfhoaÈ wms fudlgo i,a,s §,d lfvka .kafk' wkak tA ksid n÷ka .;j id¾:l wuq ñßia j.djla lrkafk fldfyduo lsh, lsh, fokakhs fï iQodku'

mi ilia lr .ekSu

uq,skau wms lrkak ´k lDIsl¾u fomd¾;fïka;=fõ ,shdmÈxÑ lrk ,o ksfrda.S îc fidhd .ekSu' B<Õg ie,ls,su;a úh hq;af;a j.djg wjYH mi ilia lr .ekSu i|yd' fuys§ Tn j.d lrkqfha n÷ka .;j kï u;=msg mia fldgia 3 la" je,s fldgia 1 la" ldnksl fmdfydr fldgia 1 la imhd .; hq;=hs' u;= msg mia lshkafka fmd<j by< uÜgfï b|ka w.,a 2 ;a 4 ;a w;r ;sfhk mia ;Ügqj' Bg miafi fï fldgia ;=ku fyd¢ka lj,ï lrf.k mi ÔjdkqyrKh lrf.k n÷ka j,g mqrjd .kak'

;jdka lsÍu

bkamiq fma<s folla w;r wÕ,a follj;a mr;rhla ;sfnk mßÈ îcfha m%udKh fuka y;r .=Khla hg hk mßÈ îc ;jdka lr .kak' miqj l<ska fhdod.;a mia j,skau y,d .;a mia álla f.k fï îc jidf.k mrK frÈ lvlska fuu n÷k jid ta frÈlvg j;=r jefgk fia Èklg ;=ka j;djla îc me<fjk f;la c, iemhqu lrkak'me< fjku isgqùu

wjidkfha Èk 25-30 jk úg fï me< j,ska m;% 5 la 7 la iys; ksfrda.S me< fol ne.ska f.k 60 cm × 45 cm mr;rh we;sj fjku isgqjd.kak' me< isgqjd Èk 7 la .;jk f;la Èkm;d c, iïmdokh lrkak' miqj mfia f;;ukh wkqj Èkla yer Èkla fyda wjYH;djh mßÈ c, iemhqu lrkak'

frda. yd m<sfndaO md,kh

fufyu j.dj lrf.k hoaÈ B<Õg tk .eg¨j ;uhs fld< fldv ùfuka yd  f.d¿fn,a,kaf.ka me< wdrlaId lr.kak tl' f.d¿fn,af,d md,kh lrkak mq¿jka l%uhla ;uhs rd;%s 8 ka miafi úÿ,s mkaoula wdOdrfhka f.d¿fn,af,d ál bj;a lr.kak tl' Bg wu;rj ;sfhk lDñ ydks j,g ldnksl lDñ úl¾Yl fhdokak mq¿jka' r;= Ækq ìla 5 la iqÿ Ækq ìla 5 la wrf.k j;=r ,Sg¾ 1 lg od,d íf,kav¾ lr,d wrka me< j,g iafma% lrkak mq¿jka' Bg wu;rj fldfydU f;,a ksiaidrKh Ndú;d lrkak mq¿jka' j;=r ,Sgf¾lg fldfydU f;,a f;a yekaola odkjd' fldfydU f;,a j;=f¾ Èhfjkafka ke;s ksid ier wvq inka l=vq f;a ye|s nd.hla fhdod.kak ´fka fïl;a lDñúl¾Ylhla úÈhg Ndú;d lrkak mq¿jka' óg wu;rj ÿïfld< ksiaidrKh;a fhdod .kak mq¿jka' ÿï fld<hla j;=r ,Sgrhlg od,d ;ïn,d ksõkdu fïfla tl fldgilg j;=r fldgia 5 la od, wfma j.djg iafma% lr.kak mq¿jka' lDñ i;=ka fïjg yqre fjkak mq¿jka ksid tlu j¾.h tl È.g iafma% fkdlr udrefjka udrejg l< hq;=hs' ta jf.au ijia ld<fh iafma% l< hq;=hs'

udi 2 - 2 1$2 ka wiajekak

fï wdldrhg fyd¢ka id;a;= lrf.k hdfuka udi 1 1$2 l§ id¾:l ñßia wiajekakla udi 5 -6 la hkf;la È.gu ,nd.kak mq¿jka'


lDIsl¾u WmfoaYl fÊ' tA' Oïñl iuka; chfldä

p;=r f;ydka