නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wmf;a hk fldia f.äfhka zfldia fmdaIZ yok wfma ldf, fldia ududwms hk tk mdf¾ jf.au ldKq m,af, b§ jeà l=Kq fjk je, jrld fldhs;rïkï wfma fk; .eà ;sfnkjdo@ wfka wmrdfo lsh, ys; ys; t;kska bj;a ùu yer fjk;a úl,amhla we;a;gu wmg l,amkd fjkafk keye' kuq;a tod mdi,a YsIHfhl=j isáh;a   wmf;a hk fldiaj,ska m%fhdackhla .kak ysf;a bmÿK ta wmQre isyskh zfldia fmdaIZ kñka fj<|fmd<g y÷kajdoSfuka ienElr.;a Tyq kñka ßYdka ÿ,xck' ßYdka kj,shg ta .ek  fufyu lsõjd'

uu mjqf,a tlu orejd' Wiia fm< wOHdmkh ,enqfj .d,a, ßÉukaâ úoHd,fhka' wfma f.or b|ka m%Odk ud¾.hg hkafk mqxÑ .=remdrlska' fldia jdfrg ta mdr Èf.a je," jrld jeá, l=Kq fj,d flda÷rejka jy,d yßu wm%ikakhs' uu Wiia fm< wOHdmkh ,nk ld,fha fï wmf;a hk fldia l=uk fyda wdldrhlska m%fhdackhg .ekSug yelshdjla keoao lsh, ys;=jd'

lDIsl¾u fomd¾;fïka;=jg'''

fï ld,h jkúg fldia j,g t;rï f,dl= jákdlula ;snqfK keye' ta;a uu .d,a, Èia;%slalfha j÷rU YdLdfõ ia:dkNdr ks<OdÍ ,laIauka uy;d yuqfj,d fï wmf;a hk fldia m%fhdackhg .kakd ;dlaIKhla .ek f;dr;=re úuid isáhd' fï jkúg fldia m%j¾Okh .ek t;rï fhduq ùula ke;s ksid ta jf.a ;dlaIKhla ±kg kï ke;s nj Tyq lsõjd' kuq;a t;=ud fldia ms<sn| fiùfï we;s jeo.;alu;a fldia j,ska l=uk fyda jHdmD;shla wdrïN lsÍfï jeo.;alu;a t;=ud ug lshd ÿkakd' uQ,sl mshjfrkau ta .ek uf.a ysf;a Wkkaÿjla f.dv ke.=kd'

chj¾Okmqr úYajúoHd,hg'''

fï woyi uf.a háisf;a ksoka.;j ;snqK;a úYajúoHd,hg we;=<;a jqKdg miafi uu ys;=jd wr .=re mdfr jeá,d l=Kq fjk fldiaj,g l=uk wkaoñka fyda jákdlula ,nd fokak ´k lsh,d' uu chj¾Okmqr úYaj úoHd,fha wf,ú l<ukdlrK fomd¾;fïka;=jg uf.a woyi bÈßm;a l<d' t;ek§ uf.a ys;g mqÿu .eïula ,enqKd'

iólaIKhlg Wmfoia'''

fldiaj,ska l< yels foaj,a .ek iólaIKhla lrkak ug Wmfoia ,enqKd' tod ,enQ ta cjh ug wu;l lrkak neye' úYajúoHd,fha ñ;=rka lKavdhula iu. tl;= fj,d m%Yakdj,shla ilia l<d' ,nd.;a o;a;  úYaf,aIKh lsÍfuka fldia j,ska fndfyda foa lrkak mq¿jka nj wmg f;areKd' uu úYajúoHd,fha wf,ú l<ukdlrK wOHhk wxYfha YsIHfhla jqK;a chj¾Okmqr úYajúoHd,fhau wdydr ;dlaIK wxYh;a iu. f,dl= iïnkaO;djhla f.dvke.S ;snqKd' úfkdaodxYhla úÈyg uu wdydr ;dlaIK wxYhg hk tk ksid lÓldpd¾hjreka iu.;a uf.a f,dl= iïnkaO;djhla f.dv ke.S ;snqKd' wdpd¾h biqre úfÊfialr uy;d ug f,dl= ±kqula ,nd ÿkakd' m¾fhaIK m;s%ld lshjkak" lDIs ;dlaIK wxYfha iÕrd lshjkak t;=ud ug Wmfoia ÿkakd' uu úYajúoHd, mqia;ld,h mßYS,kh lrñka ±kqu fidhd .shd' zziY%e;ZZ jeks fjo fmd;a mjd lshjd uu ±kqu ,nd .;a;d'

uq,au ksIamdokh fldia fmdaI

2017 jir jkúg ug w¨;a ksIamdokhla y÷kajd fokak yelshdj ,enqKd' ta ;uhs fldia fmdaI kue;s fï ksIamdokh' fï ksIamdokh wms fyd¢ka okakd iufmdaI" ;s%fmdaI jf.a OdkHuh wdydrhla' fmd,a iy iSks tl;= lr,d w.a.,d jf.a wdydrhg .kak mq¿jka'


uq,au l¾udka;Yd,dj

uq,skau ksjfia uq¿;ekaf.h wi, mqjla fldgj,ska wä 10Z 10Z uvqjla yeÿjd' ta ;uhs wdrïNh' fu;ek§ úfYaIfhka l=vd jHdmdr ixj¾Ok wxYfha iqër chr;ak wOHlaI ;=ud isysm;a lrkak ´fk' Tyq udj .d,a, YdLdfõ iyldr wOHlaI chfialr uy;d fj; fhduq l<d' ta uy;d ug wjYH Wmfoia ,nd ÿkakd' fndfyda wh i|yka lrkjd rdcH wdh;k úiska ke.S tk kjl jHjidhlhkag w; ys; fokafka keye Tjqkaf.a ySk tfyïmsákau ke;s lrkjd lsh,d' ug kï ta fpdaokdj fldfy;au k.kak neye' uq,ska i|yka l< wdh;kh jf.au zúod;dZ iïm;a uOHia:dkfhka ug úYd, iyfhda.hla ,enqKd' Tjqka ;dlaIKh .ek ±kqu ug ,nd ÿkakd' chj¾Okmqr úYajúoHd,fha bxðfkare mSGh" ffjoH mSGh" l,d mSGh jeks yeu wxYhlskau ±kqu yqjudre jqKd' ta ú;rla fkdfjhs l¾udka;  ixj¾Ok uKav,h" kj ksmehqïlrejkaf.a fldñiu wdoS fï ish¨ rdcH wdh;k ug Wmßufhka iyfhda.h ÿkakd' ta úÈyg ,enqK iyfhda.h jpkj,ska lshkak neye'