නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ðú;fha Tng uqK .efik we;eï ñksiqka ;shqKq wdhqO jekshTjqka Tnj lmd oukakg W;aiyd lrk úg;a Tn Tm jefgkak

,iaik wrdì lshukla ;sfhkjd —Tng uefrkak ´fko@ tfykï uqyqog mkskak'˜ Tn Tfí Wmßu Yla;sh fhdo,d wjidkh fjklïu Ôú;h tlal fmdr nÈhskï fífrkak W;aidy lrhskï wehs Tn uefrkak ys;kafk@id¾:l;ajh .ek"jHdmdßl woyia .ek"fidndoyfï kS;s .ek l;d lrkak l,ska uq,skau Tn Tfí ys; yod.kak Ôú;h Èkkak'

ms<s.ekSu yd ms<sfkd.ekSu 

fï f,dafla ñ,shk .dkla ñksiaiq fhdodf.k udkisl uÜgu ms<sn| mÍlaIK l<;a yeÕSï oekSï ;sfhk wjxl ukqiaifhlaf.a f,dl=u i;=g ;uhs ;uka wdorh lrk wh ;ukaj ms<s.ekSu' ta iekiSu T¿fõ ;shdf.k ñksiaiqkag fï f,dafl lrkak neß fohla keye' fï f,dalfha wudreu lkao ;rKh lrk mq¿jka" f,dalfha ìysiqKqu uqyqo yryd mSkkak mq¿jka' yenehs ta jf.au ;uhs wks;a me;a;;a' ukqiaifhlag fjkak mq¿jka f,dl=u ÿl fõokdj ;uhs ;uka wdof¾ lrk wh ;ukaj ms<sfkd.ekSu iy m%;slafIam lsÍu' u.yereKq ì÷Kq udkisl;ajhlska wudre lkaola k.skjd ;shd fomhska ysgf.k bkak;a flfkl=g wudrehs'

ys; yod.kak ld,h .kak

ys; yod.kak hk yeu fj,djlu wdfha wdfha T¨j wjq,a fjkjd jf.a oefkkjd kï tafl f;areu  Tng ljodj;a ys; yod.kak neye lshk tl fkfuhs' tal fï f,dafla ´fku ñksfyla ta jf.a ;;a;ajhla myq lroaÈ oefkk yßu idudkH udkisl ;;a;ajhla' fï fj,dfõ Tn fï f,dafl fldfya ysáh;a fï .;fjk yeu ojilu" .;fjk yeu ;;amrhlu Tfí ne£ïj,g jvd ;sfhkafka l÷¿ kï úys¿j,g jvd ;sfhkafka .egqï kï Tfí yoj; fyd¢ka lsh,d oefkk ojiaj,g jvd krl ojia jeäkï Tn thg uqyqK fokak iQodkï fjkak'

wdorh;a m%Yakhla'''

Tn wdorh fokjd' Tng wdorh ,efnkjd' Tn kej; wdorh fokjd' kej; Tng;a wdorh ,efnkjd' yenehs iuyr úg Tn È.ska È.gu Ôú;fha lr,d we;af; wdorh ,nd §u ú;rla fjkak;a mq¿jka' fudlo tlu fohla §¾> ld,hla Tfí leue;af;kau lroa§ tal yßhg hq;=lula jf.a fjkjd' t;fldg ñksiaiq Tnj f,an,a lrkjd ˜yß fuhd ;uhs wdorh ,nd fok flkd' thdg wks;a w;g wdorhla ú¢kak wjYH keye'˜lsh,' tfyu flfkla fjkak tmd' Tn;a wdof¾ ,nkak iqÿiqhs' WodyrKhla úÈyg .;af;d;a f,dal m%isoaO wNsfma%ßld ußid msfhda tl ;eklÈ lshkjd ˜Tn wdof¾ fok ;rug u Tng wdof¾ ,efnkak ´fk¨˜ weh lshkjd fokafklaf. wdorh iunr fjkak ´fk¨' fï wdorh fldÉpr iunr fjkak ´fko@ Tn fyd| yqiaula my,g fy,kak' ta yqiau ;j my,g fy,kak' Tng È.gu tal lrkak mq¿jkao@ neye fkao@fudlo iunr keye fkao@ ta ksid ´kEu flfkl=g wdof¾ ,efnkjd jf.au wdorh fokak;a ´fk' t;fldghs ta ne£u iunr fjkafk'

i;=g ;uhs yeu iïnkaOhlu wä;d,u

f,dafl wudreu foaj,aj,ska tlla ;uhs Ôú;fha ;SrKd;aul ;ekg wdjg miafia Tn wdfhu;a j;djla W;aidy lrkjdo@ ke;akï w; yßkjdo lsh,d ;SrKh lrk tl' wdorh lshk ud;Dldfj§ Tn ;j j;djla W;aidy lrkak' Tfí Ôú;fha .eg¨jla we;s jqfKd;a wdorŒhkag meyeÈ,s lrkak' W;aidy lrkak' wka;su j;djg jqK;a Tjqka Tng krlu úÈyg i,loa§;a Tn wdofrka l;d lrkak' ;du;a Tn Tjqkag wdorh nj lshkak' yenehs Tjqka Tng ijka fokak iQodkï ke;skï Tn bkafk Tng bkak iqÿiq ;ekl nj jgyd.kak'

Tfí jákdlu wjfndaO lr.kak' Tfí jákdlu wjfndaO lr.;a ojig Tng tl fudfyd;la taú ta yeu fohlau f;areï .kak' wjidkfha Tng úYd, miq;eú,a,la b;=re fõú ˜ux wehs ta jf.a fkdjákd ld,hla .; lf<a@ ux wehs ta jf.a fudav úÈhg yeisrefka@ uu wehs udj fkdjákd flfkl=g ug ta úÈyg i,lkak bv ÿkafka lsh,d' Ôú;fha ÈhqKqj fidhk Tn w÷re w;S;h .ek fkdis;kak' ukao w;S;h u; wkd.;h ;SrKh jkafka keye' Tn Tng ,eì,d ;sfhk foaj,a .ek i;=gq fjkak' Tn W;aidyfhka ,nd.;a foaj,a .ek wdvïnr fjkak'

mshjfrka mshjr bÈßhg

fï Ôú; .uk ;=< yenE lr.kakg wdi iqkaor ySk Tn .dj;a we;s' iuyrúg fldfyduo taj ienE lr.kak lsh,d Tn ys;kj;a we;s' we;a;gu taj ueðla tlla jf.a my, fjkafk kï keye' ta jf.au f,dl= b,lalhlg tl mshjrlska hkak;a neye' ta ksid j;=r ìxÿj ìxÿj tl;= fj,d uyd úYd, .x.djla yefokjd jf.a mqxÑ mqxÑ mshjr tl;= fj,d ojil Tfí ySk ienEjla lr .kak mq¿jka'


ffjoH kSYd m%kdkaÿ- fhdjqka ñ;=re mshi
mdkÿr uQ,sl frday,


uOqNdIsks fndr¿f.dv