නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ysifliaj,ska ll=,a msisk Èkh w;<ÕhsjHdmdßl {dkh yefudagu msysgkakla fkdfõ' ta jf.au fuu jHjidhl;aj .=Kh iu. ;ukaf.a ks¾udKYS,S jEhu noaOj ;snqfKd;a th ;ukaf. jHdmdrhg fnfyúkau wdf,dalhla jkq ksielh' weäf,a ú,shïia rEm,djkH Ys,amskshla' lekvdfõ uq,a mÈxÑldßKshla jk weh ±kg uyd ì%;dkHfha rEm,djkH Ys,amskshla f,iska lghq;= lrkjd' fldúâ jix.; ld,fha§ jHdmdßl jYfhka isÿ jqK ì|jeàfuka wehg;a fífrkak neß jqKd' fldúâ jix.;h ksid rEm,djkHd.dr iïmQ¾Kfhkau jeiS .shd' ta isÿùu weäf,af.a l¾udka;hg;a wvq jeä fkdue;sj n,mEï we;s l<d'

wef.ka w¨;a l,djla

weäf,af.a is;g w¨;a ixl,amhla we;s jqKd' ;ukaf. rEm,djkHd.drfhka Èklg lmd bj; ouk ysiflia fhdodf.k mdmsis ks¾udKh lsÍug we;s yelshdj .ek w;ayod ne¨jd' fï jkúg fndfyda ldka;djka w;r ysiflia ieliSu fjkqfjka we;s Wkkaÿj ksid Èklg ;ukaf. rEm,djkHd.drfhka mjd bj; ouk flia neyer lsÍu;a ieneúkau .eg¨jla ù ;snqKd' ta ksid fuu bj;,k flia fhdodf.k ;j;a w;=re l¾udka;hla wdrïN lf<d;a th yß; ixl,amhla f,iska iudc.; lsÍug weh Wkkaÿ jqKd'


uq,au w;ayod ne,Su 2020 oS

2020 jif¾ fkdjeïn¾ udifha§ weh ;ukaf.a  w¨;a jEhug yd mqrd lshd w; ;enqjd' uq,skau weäf,a ta fjkqfjka j;=r iy motor oil fhdod .;a;d' fuu ødjKfha ysiflia j,ska ilia l< mdmsis nyd Æ úg ysiflia j,g f;,a fyd¢ka wjfYdaIKh fjkjd' iïmQ¾K meÿrg f;,a Wrd .kakd f;la th tu ødjKfha .s,ajd ;nkjd' fï fjk úg uu flia j,ska mdmsis ishhla muK ks¾udKh lr ;sfnkjd' tl mdmsiaila ks¾udKh lsÍug ysiflia .%Eï 800 la muK wjYH fjkjd' ysiflia Wrysi olajd È.lska hqla; ùug;a wjYH fjkjd' tla mqoa.,fhl=f.a Wrysi olajd jQ ysiflia lemQ úg .%Eï 30 l muK nrla ,efnkjd' ta ksid lmd bj; ouk idudkH È.= ysiflia jf.au mdmsisj, we;=<;g flá ysiflia fhdod .kakjd'

wuqøjH ,nd .ekSu

wehg fï jkúg fndfyda rEm,djkHd.dr ysiflia wiqrd ;eme,a u.ska tjkjd' iuyr ldka;djka mß;Hd.dhla úÈyg Tjqkaf.a lemQ ysiflia ;emEf,ka tjkjd' fï úÈyg tjk ysiflia fidaod msßisÿ lr udi ;=kla muK ld,hla ;nd .kakjd' ysiflia fndfydu ,sysis ksid tyd fuyd fjkjd' ta ksid  fï fjkqfjka b;d ishqï bÈlgq úfYaI lSmhla fhdod.kakjd' uq,skau flá ysiflia ;eáhla u; ;nd tajd tlg tl;= fjk mßÈ lSm j;djlau ueyqï fhdod .kakjd' ±ka È.= ysiflia j,ska fuh u; ;nd fyd¢ka iú fjk fia lSm j;djlau ueyqï fhdod .kakjd' fuu flia j,ska ks¾udKh lrk ,o mdmsiailg tys nr fuka y;r .=Khl f;,a wjfYdaIKh lr .ekSfï yelshdjla we;s neõ weäf,a i|yka lrkjd'

tla mqoa.,fhl=g fuu lghq;a; fjkqfjka ysiflia ilia lsÍug meh folla .; jqK;a mqoa.,hka fofokfl=f.a iyNd.S;ajfhka ysiflia f;,a ny¨ïj, oud ilia lsÍug úkdä 45 la jeks ld,hla m%udKj;a neõ weh fmkajd fokjd' ta ksid fndfyda fofkl=g fï l¾udka;h weiqßka /lshd W;amdokh fjkjd' fï jkúg Pembrokeshire ys Green Wave Hair Workshop rEm,djkHd.drfha ks¾ud;D f,iska lghq;= lrk weäf,a ú,shïia wkd.;fha§ rEm,djkHd.dr weiqßka yß; ixl,amhla f.dv ke.= ldka;d jHjidhsldjl f,iska meiiqï ,nkq we;'

( ksõiaùia weiqßkss )

mqkHd pdkaokS o is,ajd