නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fldúâ u< isrere N+uodkh lrkjdo@ wdodykh lrkjdo@


ksjerÈ ;SrKh .kak ;dCI‚l lñgqjg bv fokak'''

 

weig fkdfmfkk b;d Nhdkl ffjrihla tlal fi,a,ï tmd'''

 

fldúâ u< isrere N+uodkh lrkjd o" wdodykh lrkjd o lshk ldrKh wo rfÜ f.dvla wh m%Yakhla lrf.k' we;a;gu tlu rgla ;=< Ôj;ajk ñksiqka úÈhg wms ljr cd;shlg " wd.ulg wh;a jqj;a tlu kS;shla hgf;a jevlghq;= lsÍuhs jeo.;a' kuq;a wo jk úg furg uqia,sï m%cdj fldúâ wdidokfhka Ôú;CIhg m;ajk ;u {d;Skaf.a u< isrere wdodykh l< fkdyels nj mjiñka Tjqkaf.a u< isrere N+uodkhg wjir ,nd fok f,i rcfhka b,a,Sula lr ;sfnkjd'


tkuq;a rgla úÈhg wm fldúâ u< isrere wdodykh lrkjd hk ;SrKh .kq ,enqfõ f,dal fi!LH ixúOdkh úiska ,nd ÿka Wmfoiaj,g wkqjhs' ta neõ ysgmq fi!LH wOHlaI fckrd,ajrhd pl%f,aLhla ksl=;a lrñka oekqj;a lsÍug mshjr f.k ;snqKd'

kuq;a wo jk úg fï fldúâ u< isrere wdodykh f,dl= m%Ykhla lr f.k' thg foaYmd,lhkaf.a ueÈy;a ùu;a t<smsgu m%ldYfjkak mgka wrf.k' iuyre wjia:dfjka m%fhdack wrf.k fndr Èfha ud¿ nEug ork W;aidyhl=;a fï isÿùu miqmi .eíj ;sfnk nj fmakjd'


flfia jqK;a fï wjia:dfõ fldúâ md,kh fjkqfjka l< hq;= w;HjYH ldrKd mfilg ouñka u< isrere wdodykh o N+uodkh o lshk ldrKdj iïnkaOfhka f,dl= l;sldjla ks¾udKh fj,d' fï iïnkaOfhka udkqIShj i,ld n,d wjYH mshjr .ekSug lghq;= lrkd f,i miq.shod wêlrK wud;H w,s iíßka fi!LH weue;skS mú;%d jkakswdrÉÑf.ka b,a,d isàug lghq;= lrkq ,enqjd' flfia jqj;a fuh Tvq ÿjk m%Yakhla njg m;afjñka mj;sk fudfyd;l kj,sh wm;a ta .ek l;d lrkak ys;=jd'

 

fldúâ u< isrere wdodykh lrkjd o N+uodkh lrkjd o lshk ldrKdj fï jkúg u;jdohg ;=vqfok lreKla njg m;afj,d' we;a;gu fï iïnkaOfhka ;dlaI‚lj we.hSulg ,la lr,d" nyqúO úfYaI{hkaf.ka iukaú; lñgqjla hgf;a .; hq;= ;SrKhla' fudlo wmg fo.sähdfjka bÈßhg hkak nE' fïl uyck fi!LH me;af;ka mj;sk W.% .egqula' fï olajd wms wfma rfÜ .eg¨ úi|d .;af; uyck iyfhda.h we;=j' t;ekÈ tla ck fldÜGdihla y,,d ou,d bÈßhg hkak wmg neß jqKd' fï olajd ta yeu ck fldÜGdihlau rgla úÈhg ys;,d wmg iyfhda.h ,ndÿkakd' ta fya;=fjka fuf;la l,la wm uqyqK ÿkakq f.da,Sh jix.; ;;a;aj fndfyduhla ;=rka lrkak wmg mq¿jka jqKd' ta wkqj irïm frda.h ;=rka l<d' uef,aßhdj ÿre l<d' refn,a,d fjkqfjka iy;sl mjd Èkd.;a;d' fï ish,a, lf<a wm rgla úÈhg tlg tl;=fj,d'


fï fj,dfj;a ish,a,kaf.u iyfhda.h wjYHhs' ta wkqj fï lñgqjg iudc úoHd{hka wjYHhs' N+ .¾N úoHd{hka wjYHhs' laIqø Ôj úfYaI{hka" jix.; frda. úoHd{hka c,h ms<sn| úfYaI{hka jf.au wêlrK úfYaI{hka wjYHhs'


fï fj,dfj fome;af;u wh ;¾l ú;¾l f.akjd' wêlrK weue;sjrhd wykjd f,dalfha rgj,a190 lg jeä .dKla N+uodkhg bv fokj kï wehs wmg neß lsh,d' tal m%n, ;¾lhla' ta jqK;a th wfma rgg .<md .kafk fldfyduo lshk ldrKdj .ek wms yodrkak ´fk'


furg laIqø Ôj úfYaI{hka ffjrih ms<sn|j u; bÈßm;a lrkjd' ta u; ie,ls,a,g .ekSu jeo.;a' N+ .¾N úoHd{hka N+uodkhg bv ÿkafkd;a N+.; c,hg jk n,mEu .ek lshkjd' ta lshkafk c,hg tla jqfKd;a úh yels wjodkula .ek È.ska È.gu lshkjd'


Èk 36 la jf.a ffjrih uD;foay ;=< ;sfhkak mq¿jka lsh,d ;j;a wh lshkjd' fvkaud¾lfha ffjrih wdidÈ; jQjka j, oeóu ;=< u;=jqKq wjodkula ksid kej; f.dv wrf.k wdodykh lrmq w;aoelSï wmg ;sfhkjd'


b;ska fï fome;af;u lreKq ldrKd .<mf.k ;Skaÿjla .ekSuhs jeo.;a' ta ms<sn|j blauka ;Skaÿjla wjYHhs' b;ska fï .ek ;ks ;ks ;Skaÿ bÈßm;a lrkjd fjkqjg ta iïnkaOfhka ;dlaI‚lj wOHhkh lr,d" wo fygu ta iduQysl ;SrKh bÈßm;a lsÍu jeo.;a'

 

 

 

ffjoH yß; w¨;af.a

ixialdrl" rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh