නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ßis fia Ôj;ajkakg kïwm Ôj;a jk f,dalh .eg¨ j,ska msreKq tlla nj wuq;=fjka lsj hq;= fkdfõ' wfma yeu m%Yakhlau wdKavqjg úi£ug n,d isák wh fndfyda fofkls' mj;sk .eg¨ úi£u i|yd wm rg ;=< muKla lghq;= lsÍu m%udKj;a fkdjk w;r ta i|yd f,dalfha ish¿ ck;dj iy wdKavq w;aje,a ne|.; hq;=hs' fï i|yd wdikak;u WodyrKhla f,i fldúâ-19 jix.;h kï l< yelshs'

foaY.=‚l úm¾hdi

foaY.=‚l úm¾hdi ksid fndfyda foa isÿúh yelsh' iDcqju ck Ôú;hg n,mdk wdydr ysÕlu yereKq fldg frda. jHma;ho isÿ fjhs' iïm;a ysÕùu wmg iDcqj fkdfmkqK;a tys wkd.; m%;sM,h Nhdlklhs' §¾>ld,Skj fuu ;;a;ajhg uqyqK §u ;=<ska rgla nxfldf,d;a úh yels nj ,xldfõ Ôj;ajk wms fyd¢ka w;aú¢ñka isáuq' j¾I 2100 muK jkúg f.da,Sh WIaK;ajh fi,aishia wxYl 26 isg 48 lska muK by< hd yels  njg mßir úoHd|hska lrk wk;=re yeÕùu lsisfia;a fkdi<ld yeßh fkdyelsh' jdhqf.da,h fj;g isÿjk ldnka úfudapkh wvqlsÍug kï m%;sjkfrdamKh l< hq;=h' tfia fkdue;sj le,E lmd ta fjkqjkg w¨;ska j.d weröu ;=<ska ish,a, h:d ;;a;ajhg m;ajkafka ke;'

mßir ¥IKh

uq¿ f,dj fjkqfjka uev,Sug wmyiq m%Odk;u f.da,Sh .eg¨jla njg m;aù ;sfnk mßir ¥IKh ksid id.r  m;=< wmú;% fjñka mej;Su wk;=reodhlh' ridhksl fmdfydr Ndú;h" jdhq" wdf,dal yd Yío ¥IKho wm fkdis;k ;rï mßir ¥IKhg bjy,a fõ' wmf.aa Ôj;aùug wjYH m%Odk idOlhla jkafka c,hhs' kuq;a u, wmjykh" úI øjH" ld¾ñl wmøjH wdÈh tl;= ùu ksid msßisÿ c,h ,nd .ekSfï wjia:dj Èfkka Èku wmg weysfrñka we;s nj Tn okakjdo@ fudfyd;la is;kakæ

ukaofmdaIKh iy l=i.skak

Tn wdydr kdia;s lr oukafka kï fudfyd;la is;kakæ f,dj ñ,shk 795 lg wêl ck;djla ukaofmdaIKfhka mSvd ú¢k nj' fuh msgqoelSug kï §¾>ld,Sk jevms<sfj<la wjYH fõ' .Dymd,kh" f.j;= j.dlsÍu yd iajhx /lshd wd§ lghq;= .ek mq¿,a oekqj;a lsÍula iy iyfhda.hla È<s÷ ck;dj fj; ,nd §u w;HjYH fõ' tlai;a cd;Skaf.a jd¾:dj,g wkqj jhi wjqreÿ 15 ka by< ñ,shk 185 lg wêl u;af,da,Ska ixLHdjla yuq ù we;' fuys m%Odk;u wNsfhda.h jkafka ÿmam;a" fmdfydi;a" W.;a" kQ.;a wd§ iudcfha iEu fldgilskau ußcqjdkd" fldflaka" we,afldfyd,A" wìka iy jdIamYS,S ødjl jeks nyq,j Ndj; lrk u;aøjH yd weiqrelrkakka yuqùuh'

jyd l%shd;aulùu

fï m%Odk f.da,Sh .eg¨ úi£u i|yd jyd l%shdldÍ ùu w;HjYH lghq;a;ls' isú,a ixúOdk msysgqùu iy ta i|yd lghq;= lrk f,dj úúO ixúOdk iu. tluq;=ùu yd tajdfha msysg ,nd.ekSu ;=<ska úfYaIfhkau ksødYS,Sj isák foaYmd,k hka;%h wjÈ lsÍug lghq;= l< hq;=h'


( https://borgenproject.org/ fjí wvúh weiqßks )

 iqks,a w,a.u