නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ks,aj,d .x m;=f<aieÕj .sh ;reK Ôú;urKh wm iEu fokdgu fmdÿ ldrKdjla jQj;a wmg wykakg olskakg ,efnk iuyr ;reK ;reKhskaf.a urK jeäysáhkaf.a nia ;Uhlg udhsï fkdlr ys;=jlaldÍ f,i .;a iuyr fudav ;SrK ksid ;Skaÿ jQ wl,a urKhka fjhs' myq.sh Èkl ks,aj,d .Õg ì,s jQ ;reKhskaf.a fÄojdplh o tjekakls'


u;a idoh chgu

miq.sh Èkl wl=/iai fmdaref;dg W!rej, j;a; ,smskfha mÈxÑj isá je,s.u f,daâiagd¾ fm!oa.,sl wdh;kfha /lshdfõ kshef,ñka isák u,s; Wohx. ish udislj Wmhd.;a jegqm o /f.k Tyqf.a hy¿jkag l;d lf<a fmdaref;dg .ïudkfha msysá ish ksjig meñK i;=gq ù wdikakfha .,d hk ks,aj,d .fÕa myio ú| fyd| wdydr fõ,l=;a N=la;s ú| kej; ksfjia fj; hdug mq¿jka nj lshñk‘' bka miq Èk oyj,a ld,h jkúg úúO m%foaYhkays isg fmdaref;dg ksjig meñ‚ oy;=ka fofkl=f.ka hq;= ish i.hka msßi u,s; úiska ms<s.kq ,enQfõ b;du;a i;=áks' Tyq úiska ish mÈxÑ ksjig wdikak ;u mshd úiska ñ,g .;a bvfï msysá jid oud ;sfnk ksji Tjqkaf.a úfkdaoh i|yd f;dard .kq ,en we;af;a f.kú;a ;snQ u;a j;=r mdkh lsÍug ldf.kaj;a ndOdjla fkdjk ksidfjks' .fÕa c, myi ú£u fydÈka ldî úfkdao jQ Tjqkaf.ka lsysm fofkl= lshd isáfha .Õg f.dia kdf.k ú;a oj,a lEu luqhs lshdh' tfy;a fo;=ka fofkl=f.a leue;a; jQfha yjia fjkak l<ska ld î f.or hEuhs'

;reK jhig isf;ys yg .kakd oeä is;=ú,s

ks,aj,d .Õg f.dia kEfuka fjß .;sh ksù hk nj is;+y' ks,aj,d .Õ wi,g meñ‚ msßfika uq,skau Èhg neiafia ,ysre ksïirh' Tyq meñ‚ msßi iu. fiajfha kshq;= jQjl= fkdfõ' mSyskSug o olaIfhla jQ ,ysre .fÕa fuyd fldfka isg tyd fldkg mSkd .sfha ;u olaI;dj wka whgo m%o¾Ykh lrñks' .fÕa tyd fldkg mSkñka isá ,ysreg .fÕa c, myr tlúgu jeä ù ;uka bÈßhg ;,a¨ fjk nj oekq‚' blaukska tf.dv mSkQ Tyq .Õg my;a ù ;snQ fldÜgïn .il w;a;la w,a,df.k tys t,a¨ks' isÿù we;af;a l=ulao lshd ys;d.kakj;a .Õg nei isá msßig fj,djla fkdjqKs' jeäjQ c, myr iuÕ ueog wdikakfha Èh kdñka isá ;reKhkag lrlshd .; yels hula fkdùh' bka tla wfhl=  .idf.k hk úg Tyq fírd  .ekSug wd msßfika isõfofkl= by<ska wd c, l|g yiqù bÈßhg we§ hñka Tjqka .x m;=f,a ieÕúks'.x bjqf¾ wdikakfha kdñka isá wh blaukska f.dvjkakg úh'

Woõ b,a,d lE .eiSu

ish¨ fokd wjáka Wmldr b,a,d lE.ikakg jQfhka .fï msßi läkñka tu ia:dkhg frdla úh' .fÕa c, myr tlúgu jeäjQ lreK ish¨ fokdg wjfndaO jk úg ish,a, isÿù yudrh' jeisnr ld,.=‚l ;;a;ajh fya;=fjka by< m%foaYhkag we;sjQ wêl j¾Idm;kh fya;=fjka my<g .,df.k wd c, l|g msßi yiqjQ nj f;areï .ekSug tu ia:dkhg meñ‚ isá msßig t;rïu fj,djla .; fkdùh'

fldÜgïnd .fia t,a,S Èú he§u

tyd f.dvg mSkd .sh ,ysre ksïir ;ju;a fldÜgïn .fia t,a,S wdOdr b,a,d lE.ik whqre ÿgq .ïjeishka Tyq lUhl wdOdrfhka fuf.dvg f.k wdfõ uy;a mßY%uhla orñka nj isoaêh weiska ÿgqfjda mji;s' fuu wjdikdjka; isoaêh ie<jQ iekska tu ia:dkh fj; meñ‚ msgneoaor fmd,sisfha m%Odk fmd,sia mßlaIl iqrx. ch;=x. we;=¿ ks,OdÍka fukau .ïjdiSka yekaoE jk;=re;a .Õ iSudfõ mÍlaId l<;a iev myrg yiqjQ msßi .ek f;dr;=rla fidhd .ekSug fkdyels úh' miqj kdúl yuqodfõ iyh ,nd .ekSug ;SrKh lf<ka msßlaiqï lghq;= miq Èkg lsÍug l,a oeuQfõ rd;%sh WodjQ neúks'