නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

OdkH myiqfjka wUrdfok Wet Grinderwfma .Dy‚hkaf.a l=iaishg tÈfkod Wjukd fjk ;j;a jdisodhl .ecÜ tlla .ekhs wo;a bf,laá%la .ecueála msgqfjka lsh, fokak ys;=fõ' fïlg lshkafk fjÜ .%hskavrh lsh,d' yenehs idudkH .%hskavrhlhs fïflhs f,dl= fjkila jf.au jdis lsysmhla;sfhkjd ' fïl yßhgu fudä*hs lrmq wfma me/kakka Ndú; l< l=ryka ., jf.'

fudloao fï fjÜ .%hskavrh

fïflka wmsg ;,m" Wl= Èhr" fmaiaÜ jf.a foaj,aj,ska yod.kak lEu rdYshla yod.kak mq¿jka' ta lshkafka bÜ,s" f;dafi" wdmam" W¿÷ jfâ" frdá jf.a øjhlska yefok ´kEu wdydrhla' fï fjÜ .%hskavrh ;sfhkafka úfYaIfhkau OdkHuh wdydr ieliSughs'

jev lrkafk fufyuhs

w¨;skau fjÜ .%hskav¾ tl .;a; flfklakï ksjerÈ wdldrhg th iúlr.ekSu ms<sn| oekqj;a úh hq;=hs' uq,skau lrkak ´fka .%hskav¾ tfla fjku ;sfhk frdao iys; Wmdx.h .%hskavrfha yß ueÈka iúlrf.k fkdí tflka ;olr.kak tl' fï frdao ieli,d ;sfhkafk l¿ .,ska' Bgmiafi .hskavrfha iaúÉ tl Tka lr,d .,a frdao fol lerflkfldg fmdä lr.ekSug wjYH mßmamq" nd¾,s jf.a ´kEu OdkHhla fnda,a tl we;=<g od,d j;=r iaj,amhla tl;= lr.kak tl'


tlmdrg OdkH ish,a, odkak tmd

fïl m%udKfhka úYd, .%hskavrhla jqK;a ;ukag fmdä lr.ekSug wjYH OdkH ish,a, tljr odkafk kE' frdao folg j;=f¾ álla lerflkak bvyer,d OdkH ñfgka ñg jf.a ;uhs tl;= l< hq;=' bkamiq úksúo fmfkk mshk f.k fmaiaÜ tl ieliS wjika jk;=re fkdí tlg iú jk fia jid.kak' ;ukag wjYH m%udKhg ;,mh ieliS wjika jqKdg miq frdaoj, .Eù we;s fldgio w;ska iQrd tu Ndckhgu oud.kak' OdkH iïmQ¾Kfhkau fmdä fjkak úkdä oyhla muK .;fjkjd' OdkHj, iajNdjh wkqj fj,dj fjkia fjkak mq¿jka'

fjÜ .%hskavrfha we;s jdis

fjÜ .%hskavrh úÿ,s ñlai¾ fyda íf,kavrhlg jvd ckkh lrkafk wvq ;dmhla' ta jf.au ta ckkh jk ;dmh wdydrfha rihg fnfyúkau n,mdkjd' idudkHfhka ñlai¾ .%hskavrfhka wms fudkjyß .%hskaâ lr.kakfldg tajd l=vd len,s jYfhka ;uhs tl;= lrkafk' kuq;a fjÜ .%hskavrhg fmdä lr.ekSug wjYH øjH l=vd len,s lmd oeóu wjYH kE' fjÜ .%hskavrfha ;sfhkafk .,a frda,a folla ksid m%udKfhka úYd, len,s jqK;a fyd¢ka weUfrkjd' fï Wmdx.fha we;s ;j;a f,dl=u jdishla ;uhs fuys we;s .,a frdao ñlai¾ .%hskav¾j, ;sfhk fuÜ,a ;,j,g jvd l,ameje;afuka b;d by<ùu' .%hskav¾ fnda,a tfla ,Sg¾ foll m%udKhla ilid.ekSug yelshs' ta jf.au ;uhs íf,kavrfhka jf.a fuys wdydr len,s msg;g úisùula isÿfjkafk kE'

wf;a .d.kak Wjukd kE

fï .%hskav¾ tfla ;sfhkjd gema tlla jf.a fldgila' ta fldgi ;sfhkafk fkdí tllska iú fj,d' fkdí .,jd bj;a l<du ieliS wjika jqK ;,mh t<shg tkjd'  iuyr fjÜ .%hskav¾iaj, gema tl jf.a fldgi kE' tfyu .%hskavrhla .;af;d;a w;ska fyda iameÑhq,d tllska ;uhs ;,mh bj;a lr.kak fjkafk' is,slka iameÑhq,d tlla fïl;a tlal fkdñf,a ,efnkjd'

msßisÿ lr.kak f,fyishs

.%hskav¾ fnda,a tl bj;alr.ekSug yelshs' iafÜka,ia iaà,a Ndckhla ksid th msßisÿ lr.ekSug inka Èhrhla iuÕ iafmdkaÊ tlla Ndú; lsÍu iqÿiqhs' fmd,a uqvq fyda iaà,a jQ,a tlla Ndú; fkdlsÍug j.n,d.; hq;=hs' ta jf.au .,a frdao fol iys; Wmdx.h;a msßisÿ lr.; yelshs' msßisÿ lr.;a;g miafi fï WmlrK ish,a, tlu ;eklska ;ekam;a lr.kak tl jeo.;a' fudlo tl Wmdx.hla fyda wia:dk.; jqfKd;a fï fjÜ .%hskavrfhka m%fhdackhla ke;s fjkjd'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

trxÈ fl!Y,Hd