නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

n,a,kag;a msyskkak mq¿jkakï wehs wmsg neßmsyskSu wmsg mqreÿ fjkafka uõl=i isáh§uhs’ ta;a wms fuf,dj t,sh ÿgqjdg miqj uõl=fia isáh§ ;snqk mßirh wmg keye’ ta;a wfma ckjyrg wkqj lshkjd n,a,kag msyskkak W.kajkak wjYH keye lsh,d’’’j;=rg n¨ meáfhla ±uQ úg mdo y;r p,kh lr uo fõ,djlska msyskkak mgka .kakjd’ ta n,a,df.a iyc yelshdj ksihs’ orefjla jqk;a Wm; ,o úg c,hg ±ïfud;a msyskSug W;aidy .kakjd’ ta jf.au c,fha§ Yajikh lsÍfï yelshdj orejdg ;sfnkjd

wms uq,skau ch,;a uy;df.ka  úuid isáfha msyskSfï we;s jdis fudkjdo

msyskSfuka wmg úúO frda.dndOhkaf.ka wdrlaIdj ,nd .kak mq¨jka’ ta ú;rla fkdfjhs isref¾ ukd yevhla mj;ajd .ekSug;a yDoh iy fmky¿j, kSfrda.s;djh fjkqfjkq;a msyskSu b;du fyd| ls%vdjla’ ta ú;rla fkdfjhs ;ukaf.a wd;audrlaIdj jf.au ;j;a wfhl=f.a Ôú;h .,jd .ekSug;a wms úiska msyskSu m%.=K lr isàu b;du jeo.;a msyskSfï rgdjka lSmhla ;sfnkjd

• ksoyia wdr

idudkHfhka wfkl=;a msysKqï l%uj,g jvd fõ.fhka msysksfï yelshdj ;sfnkjd’ ;udg ßis f,iska kshñ; ÿr msyskd wjidk l< yelshs

• miqmi wdr

fuys§ Èhg mekSfukau wdrïNh isoaO fjkafka keye’ ;gdlhg nei wdrïNl ia:dkh w;a folskau w,a,df.k fomd tu ia:dkhgu f.k miqmig fõ.fhka ;,a¨ ù hd yels mßÈ iQodkï fjkjd’ fuysÈS fomd ú¨U’weÕs,s iy fomd c, uÜgñka by< fkdisgk fia isàug wjYHhs’wdrïNl ix{dfõ§ miqmig fõ.fhka ;,a¨ ù hd yels w;r ;rÕh wjidk ia:dkh iaam¾Y lrk f;lau miqmigu yeÍ isàu jeo.;a.

• ,h wdr

;rÕ wdrïNh Èhg mekSfuka isoaO fjkjd wdrïNfha§;a ;gdlfha§ wdmiq yeÍfï§;a yer wfkl=;a yeu wjia:djlu Wrysia  fol Èh u;=msg iudka;rj ;sîu wjYHhs.

• fvd,amska wdr

wdrïNh Èhg mekSfuka isÿ fjkjd’ msyskk úg w;a folu tljr Èh u;=msáka bÈßhg f.k tljr miqmig weÈh hq;=hs.

f.dv b|ka msyskkak neye ‘’’fï jf.a wms Èhg yqrej ,nd .kafka fldfyduo

c,hg ;sfnk ìh ke;s lsÍu b;du WmdhyS,Sj isÿ fjkak ´k’ ta fjkqfjka l%u lSmhla ;sfnkjd.

mdo msyskSug yqre lsÍu

fomd p,kh yqre lsÍu

fow;a ls%hd;aul lsÍu

yqiau .ekSu md,kh lsÍu

msyskSug fmrd;=j u;l ;nd .; hq;= fyj;a Ôú;drlaIdjg jeo.;a úh yels iy wkq.ukh l< hq;= ms,sfj;a lSmhla ;sfnkjd

• wdydr .;a ú.i Èhg niskak tmd

• l=i.skafka Èhg neiSu;a fkdl, hq;=hs

• ;o iS;, jf.au WKqiqï wjia;djkays§

• Yddßßl wdndOhkaf.ka ;=jd, óueiafudr ;;ajh iy yDofrda. we;s ;eke;a;ka m%fõiï ùu jeo.;a

• md¨ fyda  lsisfjl=f.a wjOdkh ke;s ;eka j,;a Èhg neiSu fkdl, hq;=h.

• îu;aj Èhg neiSu wk;=rej,g fya;=jla

• msyskSug fmrd;=j iq¿ jhdhdïj, fh§u jeo.;a

• msyskSug iqÿiq we÷ula wjYHhs’ irï jeks megf,k we÷ï iqÿiq keye’tys j¾Kh iqÿ kï jvd;a fhda.Hh’

• lfÜ hula ;nd .ekSu iqÿiq keye.

• c,hg neiSug fmrd;=j isrer f;ud fkd.; hq;=hs

msyskSfï§ jqk;a ;ukaf.a wdrlaIdj ;ud úiska i,id .ekSu jeo.;a’ ta ksid msyskk úg wkjYH úÈyg ùr;ajh fmkakqï lsÍu wjYH keye’ tla tla whf.a msyskSfï yelshdjka fjkia ksid ;ukaf.a ;rug wkqj c,fha§ lghq;= lf,d;a wdrlaIdj .ek t;rï .eg¿jla keye.

ta jf.au isrerg iS;, ±fkk ;=re Èfha isàug jvd l,a fõ,d we;=j f.dvg tau;a jeo.;a’ iS;, jeä ùu ksid flKavd fmr,Sfï wmyiq;djhka we;s fjkak mq¨jk.ta jf.au msyskk úg ;ukag lsishï wmyiq;djhla ±kkjd kï l,a fõ,d we;=j f.dvg meñKSu;a jeo.;a’ iuyr wjia:dj,§ wmyiq;djh ±ks ±kSu c,fha /£ isáfhd;a thska we;s úh yels wjodku b;du by, jf.au md,kh lr .; fkdyels ;rï wmyiq fjkak mq¨jka’ ta ksid ;ukag hdka;ñka fyda wmyiq;djhla fyda wuq;a;la ±fkkjd kï jydu ls%hd;aul fjk mßÈ f.dvg meñKSu b;du jeo.;a


uyje,s cd;sl wOHdmk úoHd mSGfha Ydßßl wOHdmkh ms<sn|
^ úY%dñl & fcHIaG lÓldpd¾h iy kqjrt,sh Èia;s%lalfha u<,ls%vd mqyqKqlre
fÊa' ch,;a uy;d

mqkHd pdkaokS o is,ajd