නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;ukag ke;s foaj,a .ek fkd;eù ;snQ fohska Ôú;h ÈkQ rYañbl=;a i;sfha ksl=;a jQ fujr Wiia fm< m%;sM, oyia .Kka isiqkaf.a Ôú;fha bÈßh flfiaoehs ;Skaÿ lf<ah' isiqka fndfyda msßila úúO wxYhkaf.ka by<ska iu;a fjoa§ kj,sh wmg yuqjqKd Wiia fm< by<ska iu;a jQ iqúfYaIS flfkla' we;a;gu weh w;s úYsIaGhs' fudlo wfkl=;a <uhskag jf.a wehg w;a keye' wehg ;sfhkafk tla mdohla muKhs' wks;a <uqka w;ska ,shk úNd.h ;ks ll=f<ka ,sh,d weh Wiia fm< jdKsc úIh Odrdfjkaa A idud¾: 3 la wrka by<ska iu;a fjkjd' weh kñka rYañ ksfhaId .=Kj¾Ok

2012 YsIH;afjka" 2018 idudkH fm<ska iy fujr Wiia fm< hk úNd. ;%s;ajfhkau Tn by<skau iu;a' rYañg fldfyduo oefkkafk@ 

ux f.dvla uykais jqKd lem jqKd' b;ska tajE m%;sM, fï ;rï id¾:lj ,efnk fldg f.dvla i;=gqhs'

Tfí mdi,

1 jif¾ b|ka 5 jir fjklï .sfha fo,aT¿j l‚IaG úoHd,hg' Bgmiafia .sfha weye<shf.dv cd;sl mdi,g'

mjqf,a úia;r

wïud" wmamÉÑ" wlald' wïuhs wmamÉÑ weye<shf.dv cd;sl mdif,a wdpd¾hjreka' wlald le<‚ leïmia tfla bf.k .kakjd'


Thdf.a id¾:l;ajfha ryi fudllao@

wNsfhda. j,g wNsfhda. lr,d lem fj,d uykais fj,d jev lrk tl ;uhs id¾:l;ajfha ryi' ta ryi msámiafia bkafka uf.a mjqf, wh' uf.a yhsh thd,d'

fldfyduo mdvï jevlghq;= lf<a@

biafldaf,;a áhqIka la,dia j,;a .=rejre yß lemùfuka b.ekakqjd' b;ska ta .=reyrelï ta wdYs¾jdoh f,dl= yhshla jqKd' taj;a tlal yßhg mdvï jev ál l<d' f.dvla mdia fmam¾ia l<d' ugu .e,fmk l%u fydhka mdvï l<d'

Ôú;hg tk wNsfhda. ms<sn|j Tng fldfyduo oefkkafk@ 

wNsfhda. Ôú;hg wjYHhs' .Õla jqK;a .,a j, yems yems hkfldghs ,iaik lsh,d l;djla ;shkjdfk' ta jf.a Ôúf;ag tk wNsfhda. j,g uqyqK §,d tajd ch wrf.k biairyg hoa§ ;ud Ôú;h ,iaik'


fldfyduo ys; Yla;su;a lr.;af;a@

tal wjfndaOh fjkak we;s' fudlo wïuhs wmamÉÑ ux mqxÑ ldf<a b|ka ug fjkila ÿlla oefkkak ÿkakE' thd,d ;uhs uf.a yhsh iy m%Odk fya;=j' ta jf.au ux ál ál f,dl= fjoaÈ uuu f;areï wrf.k uxu wjfndaO lrf.k jefgk ;ekaj, jefgkake;=j ßfok ;ekaj, ßoao.kake;=j ys; yodf.k ug ke;s foaj,a .ek ys;ka ke;=j ;sfhk foaj,a .ek i;=gq jqKd'

fndfyda wh ;uka n,dfmdfrd;a;= jqK m%;sM,h ,enqfk ke;s jqKdu udkislj jefgkjd' ta whg fudllao lshkak ;sfhkafka@

taf,j,a lshkafk mdi,a Ôúf;a wmsg yïnfjk f,dl=u lvbï úNd.hla' taflka f.dvla ÿrg Ôúf;a ;SrKh fjkjd' yenehs iïmQ¾Kfhkau fkfjhs' ta ksid ;uka n,dfmdfrd;a;= jqK ßi,aÜ tl ,enqka kE lsh,d fyda f*a,a lsh,d ukiska jefgkakj;a ishÈú kid .kakj;a wjYH kE' fudlo t;fldg wmsg fï ,eì,d ;sfhk Ôúf;a f;areula kE' b;ska fldfydu yß ys; yhsh lrf.k t;kska biairyg uqyqK fokak ´fk' tfyu lfrd;a ;ud Ôúf;a b;=re ál yß id¾:l lr.kak mq¿jka'


Ôú;h fldfyduo Tng oefkkafk@

Ôúf;a iqkaorhs' wmsg ;sfhk foaj,a .ek ys;,d ke;s foaj,a .ek ;efjkake;=j Ôúf;ag tk wNsfhda. j,g lemfj,d uykais fj,d uqyqK §,d wruqKq iy b,lalj,g hkak mq¿jka kï Ôúf;a yß iqkaorhs'

wkd.; n,dfmdfrd;a;=j

ux wdi tÉ' wd¾ *S,aâ tlg' b;ska n,dfmdfrd;a;=j tÉ' wd¾ *S,aâ tflka hkak mq¿jka by<gu hkak' ta jf.au ux ix.S;hg olaIhs' ta me;af;kq;a by<g hkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' ta jf.au ux fudaáfõIka fm%da.%Eï lrkjd' taj;a biairyg lrf.k hkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

ó<Õg kj,shg l;d lf<a rYañf.wdorŒh wmamÉÑ'

ÿjf.a fï ch.%yKh ms<sn|j fldfyduo oefkkafk@ 

tal b;ska f.dvla f,dl= i;=gla' fudlo wmsg taflka f,dl= .ukla mgka .kak mq¿jka' ta jf.au thdj iudcfha f,dl= ;eklg f.akak mq¿jka' ta ksid tal f,dl= ch.%yKhla úÈhg ;ud wms i<lkafk'

lrmq lemlsÍï fldfyduo @

jeh lrmq ld,h" uqo,a" uykaish" lemùu fïjd .ek lsisu ÿlla kE' i;=gqhs'

rYañ fldhs jf.a pß;hla o@

wms mjqf,a y;r fokhs' b;ska thd wms fiaru tlal iduQyslj tljf.a fyd¢ka bkakjd'

rYañ jf.a orefjda bkak fouõmshkag fokak mq¿jka Wmfoia fudkjo@

,efnk foa fyd|hs lsh,d ys;kak' wmsg tal fjkia lrkak mq¿jka fjkafka thdg ;sfhk olaI;d" yelshdjka" wjYH;d f;areï wrf.k biairyg jev lf<d;a' b;ska ta whj yßhg f;areï .ekSu ;ud fouõmshka yeáhg lrkak wjYH' b;ska orefjd f;areï wrka orefjd;a tlal bkak' fudlo fouõmshkaf.a jqjukdjgfk orefjd ìysfjkafk'

,xldfõ úfYaI wjYH;d ;sfnk <uhskag bf.k.kak wjYH myiqlï ;sfnkjo

lsis myiqlula wjYH mßÈ kE' fouõmsfhda wirK fjkafka Tkak T;kÈ' ta fouõmshkag orefjd od,d hkak nE úYajdihlska' ta ksid ta moaO;sh yefokak ´fk' fudlo ,xldfõ ,laI 18la ú;r bkakjd úfYaI wjYH;d ;sfhk wh' ta w;ßka úYd, msßila bkakjd orefjd' b;ska ta whg bf.k.kak fldfyo ;sfhkafk myiqlï ux fydh,d ;sfhkjd' idudkH mdi,a j,;a ;sfhkjd úfYaI wOHdmkh lsh,d' kuq;a ta ;=<ska orejkag jqjukd foa isoaO fjkjo lsh,hsm%Yafk wmsg ´k foa isoaO fj,d jevla kE' orejkag ´fk fohhs isoaO fjkak wjYH' b;ska ta w;ska yß ÿ¾j,hs'

wkd.f;a rYañ fldhs jf.a ;ekl bkakjd olskako leu;s@

Ôúf;a yeu me;a;lskau mq¿jka ;rï Wv ;ekl

p;=r f;ydka