නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

oyäfhka iSks ukskak WmlrKhla


iu isÿre lrñka Èhjeähdj fjkqfjka reêr idïm, ,nd .;a hq.h <Õ§u wksjd¾fhkau úY%du .kajkq we;' wo fjk úg f,dalh mqrdu Èhjeähdj hkq b;d iq,n fyj;a idudkH fiïm%;sIHdjla ;rugu iq,n frda.S ;;a;ajhla' kuq;a fuh i;=gg ldrKdjla fkdfõ' w,i Ôjk rgdfõ m%;sM,hla f,iska wo fjk úg f,dalh mqrd ñ,shk 400 la muK fofkl= Èhjeähd frda.S ;;a;ajfhka miq fjk neõ ixLHd f,aLkj,ska fy<sorõ ù ;sfí' Èhjeähdj hkq ksy~ udrfhla lsõj;a jrola ke;'zzyhsfmd.a,hsisñhd ZZ frda. ;;a;ajh oshjeähd frda.Ska w;r ffjoHjreka ,nd fok wdydr md,kh ms<sn|j Wmfoia muK blaujd wdrlaId lrk msßila bkakjd' fï ksid ;ukaf.a frda.h fjkqfjka muK blaujd wdydr md,kh lsÍfuka wkjYH úosyg flÜgq fjkjd ú;rla fkfjhs we;eï T!IOj, w;=re wdndOhka ksid zzyhsfmd.a,hsisñhdZZ frda. ;;a;ajhg m;a fjkjd' yhsfmd.a,hsisñhd hkqfjka ye|skafjkafka reêr.; iSks uÜgu muKg jvd my< neiSuhs' ta ksidu Èhjeähd frda.Ska ksrka;rj ;ukaf.a reêrfha mj;sk iSks ugÜu .ek ie<ls,su;a ùu jeo.;a' ta ksidu ±ka fndfyda fokl= úiska .aÆfldógrhla ;uka Ndrfhau ;nd f.k we;'

tfy;a' fï ógrfhka jqK;a reêrfha iSks ugÜu ksrka;rj uekSula isÿ fkdfõ' ta ksid yÈisfhau reêrfha iSks ugÜu by< ke.Sug fukau meje;sh hq;= ugÜug jvd my< neiSug bv ;sfnkjd'  reêrfha iSsks ugÜu my< neiSu ;j;a nrm;< ixl=,;djhla neõ wu;l l< hq;= keye'

ñksia isref¾ i%djhka b;d jeo.;a'

ñksia isref¾ je.sfrk i%djhka fyj;a l÷¿"fl<" uq;%d iy oyäh u.ska fndfyda frda. y÷kd.ekSfï yelshdj we;s neõ m¾fhaIlhkaf.a woyihs' Ôj ixfõok noaO lsÍu u.ska wdidok ;;a;ajhka muKla fkdj iakdhq iïfm%aIK ;;a;ajhka iy fyda¾fudak ugÜu muKla fkdj fud<hg isÿ ù we;s ydks iy fud<fha ls%hdldß;ajh mjd myiqfjka y÷kd .ekSfï yelshdj ;sfnkjd'


lf¾ m<|k ud,hla

fuu fuj,u ksIamdokh fjkqfjka iïnkaO jqK m¾fhaIl lKavdhfï iu l¾;D Tysfhda m%dka; iriúfha mod¾: úoHdj ms<sn| uydpd¾h ðxyqjd ,S Tjqkaf.a kj ksIamdokh ms<sn|j woyia olajkñka lshd isáfha uq,skau fï fjkqfjka fhdod .;af;a jHdhdu md meÈhla' wms f;dard .;a mqoa., lKavdhug fu fuj,u f., m<|jd ñks;a;= 30 la muK fõ,djla jHdhdu mdmeÈh mÈkakg Wmfoia ,nd ÿkakd' thska miqj ,nd fok ñks;a;= myf<djl úrdufhka miq wms Tjqkag iSks wvx.= isis,a îula ,nd § kej;;a jHdhu md meÈh mÈkakg Wmfoia ,nd ÿkakd' ,enqK o;a; úYaf,aIKfhka wfma ksIamdokfha id¾:l nj wmgu f;areï .shd' fï mqoa.,hka iSks wvx.= isis,a îu mdkfhka miq Tjqkaf.a reêr.; .a¨fldaia uÜgu by< f.dia ;snqKd' ta wkqj iSks wka;¾.; mdkhkaf.ka miqj oyäfha we;s .aÆfldaia uÜgfï by< hEu wkqj reêr.; .aÆfldaia uÜgfï we;s fjk fjkiaùï .Kkh lsÍfï yelshdj wfma kj Wmdx.fhka yelshdj ,efnk njhs'


fujeks w;=re ixl=,;djhkaf.ka wdrlaIdjg fukau wdydr mdk mßfNdackh iu. reêrfha iSsks ugÜu olajk m%;spdr ;ukagu .Kkh l< yels WmdxÕhla ±ka y÷kd f.k ;sfnkjd' weußld tlai;a ckmofha Tysfhda m%dka; iriúfha bxðfkare úfYaI{ lKavdhula úiska fuu kfjda;amdokh y÷kd f.k ;sfnkjd' fuh fndfydu iaud¾Ü m<|kdjla' f.,g m<|jd we;s fmkavkhla jeks ffcj ridhksl ixfõokfhka frda.shdf.a isrefrka msg fjk oyäfha wka;¾.;j we;s .aÆfldaia iy fifrdákka (serotonin) uÜgu uek .ekSug yelshdj ;sfnkjd' fuh frda.shdf.a leue;a; wkqj f., me<|isàug jf.au iug iam¾Y jk f,iska ;nd .ekSug;a wjir ;sfnkjd'

fï ixfõolh ksIamdokh fjkqfjka fhdod f.k ;sfnkafka b;d ishqï iy ;=kS øjH jk w;r tajdfha kuHYS,s;ajh ksidu iu u; yeisrùu jvd;a myiqhs' negß iy wkjYH wkaoñka jh¾ iïnkaOfkdjqK fuu Wmdx.h ffcj ridhk ixfõ.hla' uqoaola" ud,hla fyda lrdnqjla jeks m<|kdjlg iúlr .ekSug fyda leu;s kï iu háka jqj;a iú lr .ekSfï yelshdj ;sfnkjd'

fuu wOHhkfha iu l¾;D iy Tysfhda m%dka; iriúfha mod¾: úoHdj ms<sn| uydpd¾h ,S i|yka lrk wkaoug wfma oyäfhka ffcj i,l=Kq ish .Kkla we;s w;r b;d l=vd m%udkfha oyäh ìkaÿjlska jqK;a b;d myiqfjka f;r;=re ,nd .ekSfï yelshdj ,efnkjd' wkd.;hg wfma fi!LHg wod< jk ffcj i,l=Kq ish .Kkla wfma oyäfha wka;¾.;j ;sfnkjd' wkd.;fha§ wmg yuqfjk ffcj ixfõol [biosensors] u.ska wdl%uKYS,s fkdjk lreKq rdYshla fy<sorjq lr .ekSug wjia:dj we;s neõ weh i|yka lrkjd'


(Livemint.com) weiqfrka

mqkHd pdkaoks o is,ajd