නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ish,a,kagu iudj § Tng oafõIfhka ksoyia fjkak yels kïñksid wOHd;añ; jYfhka o YdÍßl jYfhka o frda.sfhl= njg m;a lrjk nrm;< oafõIh úI îchls' th isf;ys l%shd;aul jQ úg YÍrfha isÿjk ridhksl l%shdj,sh uÕska YÍrhg ydks we;s lrjkjd' wdydr Ô¾K moaO;shg reêr mSvkhg" yDo iamkaokhg" wdudYfha ;=jd,j,g th fya;= fjkjd' fïksid oafõIh" ;ryj ñksid udkisl jYfhka fiau YdÍßl jYfhkao frda.sfhl= lrk nrm;< jQ wl=i, is;sú,a,la' lsishï wjia:djl Tng flaka;s .sh úg blaukska Tfí uQK lKaKdäh ;=<ska n,kak'

wm iEu mqyqÿka ñksil= ;=<u ;sfnk ÿ¾j, udkisl;ajhka w;ßka tlla jkafka ;ry .;shhs' ke;s kï oafõIhhs' th ksjkg wjysr;d we;s lrk mxpkSjrKh hgf;a jHdmdoh f,iska y÷kajkjd' fuh oafõYh" fl%daOh" fldamh" ffjrh" noaO ffjrh" hk úúO kïj,ska y÷kajkak mq¿jka' flfia ye¢kajqj;a oafõYh w;sYhska ìhlre úkdYldß is;sú,a,la' fuh úúO iajrEmhkaf.ka o l%shd;aul jk w;r myiqfjka y÷kd.; fkd yelshs' ljr wdldrhg l%shd;aul jqj;a oafõYh ñksid fkdñksfil= lrk" ;u is;;a .;;a f,v folu tljr úkdY lrk fu f,dj fukau mrf,dj Ôú;h o kgnqka njg m;a lrk wka;rdodhl is;sú,a,la' b;d iq¿ flf,ia is;sú,a,la f,iska fuh isf;ys wdrïN ù isf;ysu jeã Yla;sula ù ;ukag fuka u uq¿ uy;a iudchg u isÿ lrk whym; úYd,hs' bjiSula ke;s wmf.aa is; ;=< th myiqfjkau fmdaIKh fjkjd' fndfyda m%Yak .egqï we;slr fï oafõYhg lsisÈk wms m%sh fkd l< hq;=hs'

mD:.ack wm ld ;=<;a oafõYh ;sfnkafka uq,a neif.k' ta ksid u ta ms<sn| ksrka;r wjOdkhla fhduql< hq;=hs' is;l oafõIh we;sjkakg m%Odk fya;= folla ;sfnkjd' thska m<uq jekak oeä uu;ajhhs' uu;ajh jeä ;rug oafõIh m%n,hs' fojekak kï wkjYH wfmalaIdjka yd n,dfmdfrd;a;=hs' wfmalaIdjla jeä jQ ;rug wfmalaId Nx.;ajhg uqyqK§fï bvo jeähs'

fufia uu;ajfhka hq;= j fN!;sl f,dalh ms<sn| j wkjYH f,i wfmalaIdjka we;s lrf.k isák mqoa.,hdg ta wfmalaIdjka lvd jefgk úg we;s jkafka ;ry .;shla' isf;a ;sfnk uu;ajh ksid Tyq is;kafk f,dj ish,a, ;u leue;a; mßÈ u isÿúh hq;=uhs lshd' kuq;a f,dalfha fndfyda úg olakg ,efnkafk is;= foa fkdù fkd is;= fohla isÿjk iajNdjhs' hfula fï O¾u;dj is;g f.k f,dalh yd lghq;= lrk úg is;= foa isÿ fkdjk wjia:djl thg tfrysj wkjYH ÿlla fyda ;ry .;shla we;s lr .kafk keye'

fï f,dalfha mj;sk lsisjl wmg wjYH f,i l%shd;aul jkafk keye' th f,dal iajNdjhla' kuq;a wm is;kafka ta ish,a, wmg wjYH mßÈ u meje;sh hq;=hs lshd' wmg iS;, wjYH fj,djl§ riakh oekqfKd;a wm riakh iu.ska ;ry .kakjd' riakh wjYH fudfyd;l iS;, oekqfKd;a iS;, iu. ;ry .kakjd' wo oji fyd|g mdhkakg ´kE hhs is;k wjia:djl jeis jeiafid;a" jeiai iu. ;ry .kakjd' fuf,iska fN!;sl iïm;a yuqfõ o ;u orejka" iajdñ Nd¾hdjka" foudmshka" .=rejreka" isiq isiqúhka wd§ jYfhka iudcfha Ôj;afjk iEu fokdf.au wm n,dfmdfrd;a;= jk foa fkd,enqfKd;a ta iu. WrK fjkjd' ;ry .kakjd' tfia jkafka uu;ajh iy wfmalaIdjka m%n, j l%shd;aul lrkakg hdu ksihs'

fï ;;a;ajh u; È.ska È.g u lghq;= lsÍu ;=<ska isÿjkafk iudcfha wkjYH .egqï we;s ùuhs' ;u isf;ys mj;sk oafõIh ke;s lr .ekSug kï ta oafõIh ms<sn| ksis wjfndaOhla ,nd.; hq;=hs' tys iajNdjh th we;s ùug fya;=j" th we;s jQ miq isÿjk ydksh l=ulaoehs lshd úuish hq;= fjkjd'

oafõIfhka is; w÷re fjk úg ;ud lrk foa mjd ;udg f;afrkafk keye' thska ;ukag;a wkqkag;a jk ydksh úYd,hs' idudkH .Dy Ôú;fha § úfYaIfhka fuh f;areï f.k lghq;= l< hq;=hs' oafõIfhka we;eï wh tlsfkld iu. rKavq irej,a jkúg" nek .kakd úg fudk ;rï my;a jpk l;d lrkjd o@ ta ;=< ;ukaf.jeo.;alï .s<syS ;uka iudcfha fkd jeo.;a mqoa.,fhl= fjkjd' we;eï wjia:dj,§ ;u isf;ys fldamh wdfõ.hla f,iska wdúg th md,kh l< fkdyelsj ;ukaf.u f.j,aj, ;sfnk msÕka fldamam fmdf<dfõ .eiSu" .Dy NdKav lvd oeóu" .=áneg yqjudrej jeks l%shdjka lrkakg fm<fUk wjia:d o wm oel ;sfnkjd' ta lghq;=j,§ wkqkag fukau ;ukag o isÿ jkafka uy;a ydkshla' wd¾Ól me;af;ka fukau wOHd;añ; me;af;kao jkafk úkdYhla'

wm isf;ys we;sjk oafõYh md,kh lsÍug kï oafõYfhys we;s wd§kjh oelsh hq;=hs' ´kEu fohl krl me;a; olsk úg ta ms<sn|j isf;ys we;s jkafk l,lsÍula' tmdùula' tfia l,lsÍu jeäjk úg w;ayßkak leue;s kï ta mqoa.,hdg oafõYh ÿrelr .kak myiqhs'

Nd.Hj;=ka jykafia jod<d fl%daOh ke;s lsÍug wfl%daOh ÈhqKq lrkak lshd' ta jf.au oafõIh m%ydKh lsÍu ms‚i ffu;%sh jvkak lshd' m<uqj ;udg ffu;%sh jeäh hq;hs' ;udg ;ud ffu;%sh jvkafk kï Tyq lsisod ;u is; ls<sá fjk f,ig krl is;sú,s isf;ys ;ekam;a lr .kafk keye' fojkqj wka whg fu;a is; me;srúh hq;=hs'

wkqkaf.a l%shdldrlï ksid ;ukaf.a isf;ys we;sjk wl=i, is;sú,a,g j.lsjhq;af;a ;ukauhs' wij,d ug .eiqjdh" ug nekakdh" udj mrdchg m;a l<dh wd§ jYfhka is;ñka ffjrh ;j;a Yla;su;a fkdlr bjiSfuka ffu;%sfhka ta is;sú,s md,kh lrkak' tlg tl lsÍu ;=<ska ffjrh lsisÈk ixisoùula isÿfkdjk nj f;areï f.k bjiSfuka ,efnk iekiSu fl;rïo lshd w;aú| n,kak'


fld<U fn!oaOdf,dal udj;
kdro fn!oaO O¾udh;kdêm;s
Ydia;%m;s rdclSh mKaä;
;,,af,a pkaorlaÅ; ysñ


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv