නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

iudc udOH jeroshg mdúÉÑh wo fndfyda mjq,a wjq,aj,g fya;=jla'y¾Iks r;akud,S isßkduweh kñka y¾Iks r;akud,S isßkdu' j¾;udkfha jrdh" kdúl yd .=jkafiajd wud;HdxYfha wOHlaI ^ixj¾Ok& ;k;=r fydnjk weh óg m%:u iuDoaê fomd¾;fïka;=fõ fld<U Èia;%sla iuDoaê  wOHlaI f,i lghq;= lr ;sfnhs' fujr l;dnyg wm tl;= lr .;af;a wehhs' iEu ldka;djlg Ôú;h Èyd myiqfjka ieye,a¨fjka n,kak wmyiqhs' kuq;a ldka;djka ;ukaf.a Ôú;h ieye,a¨ lr .; hq;=hs' th b;du;a nqoaêu;aj yd wjfndaOfhka lr .; hq;=hs' fudlo weh ;ukaf.a Ôú;fha Èh‚h" uj" ìß| jeks fjkia jQ wjëka wksjd¾hfhkau miq l< hq;=hs'''

l=vd wjêfha .eyekq msßñ fomlaIh u tlg tl;= fj,d l%Svd lsÍug  wjia:dj ,efnkjd' úfYaIfhka tu jhia myqlr,d jeä úhg m;a jqKd u weh iajhxjdrKhla od.kak ´kE' ;ukaf.Ôj;h g jvd ióm;u msßñhkaf.ka mjd mshjrla fjkia lr.; hq;=hs' úfYaIfhka weh Ôú;h ms<sn|j b,lalhlg iunrj .uka l<hq;=hs' ;ukag Ôú;h f,dalh Èkkakg yelafl túghs' nyq;rhla o ldka;djka ;ukaf.a Ôú;h g wdo¾Y .kafk ;ukaf.a wïud f.ka' tksid iEu ujla u ;uka .ek jvd;a ie,ls,su;a úh hq;=hs' wmg ta ld,fha f,dl= myiqlï fkd;snq uq;a uu wfma wïud wdo¾Yhg .;a;d' Whkak msykak jf.u f.or msßisÿ ;shd.kak" iudcfha yeisfrkak ÿfjl=g jvd úYajdijka;u flkd ;uhs ;ukaf.a wïud' tfyu fkdfjk ;ekla ;snqfKd;a ta b;d u l,d;=rlska'

iudcfha yeisÍu

úfYaIfhka óg oYl fol ;=klg fmr iudch ;snqK ;ek fkdfjhs wo ;sfnkafka' ñksiqkaf. wjYH;d ta i|yd yeisfrk wdldrh yßu fjkia' tafjki wms jgyd.; hq;=hs' iudcfh fudk ;rd;srula ksfhdckh l<;a tlaflfkla ;j flfkla g iudk kE' Tn iudch yd .efgñka jev lghq;= lroa§ jvd;a bjis,sjka; j lghQ;= l<hq;=hs' bjiSu hkq yeu fohlau bjidf.k me;a;lg fj,d bkak ´k lshk tl fkdfjhs' wjYH foag l;d l< hq;=h' jeroaola ÿgq ;ek wod< flkdg th fmkajd Èh hq;=hs' uu tfyu hs bjikak ´kE ;ek bjikjd' yenhs jrola ÿgq ;ek th fmkajd fokjd' uf. iu uÜgfï my< fyda by< ks,hla fõjd uf.a f.or wh fõjd th ksjerÈ lr .ekSu thd,g wh;a ld¾hhla' ux ys;kafka tfyuhs' ;j;a flfkla f. jrola olskak" th fmkajd fokak kï ;uka jvd;a ksjerÈj isáh hq;= nj ldka;djka wu;l fkdl< hq;=hs'

 iudc udOH Ndú;h

we;a;gu wo iudc udOH ckm%sh fj,d' th Ndú; lrk msßi by<g .syska' we;a;gu iudc udOH ckm%sh jqfKa uE; w;S;fha' ieñhd  ksjiska /lshdjg .shmiq orejka mdi,g .shdu .Dy‚hg lrkak fohla kE' weh ksjfi ;ksfjkjd' weh isÿlf<a remjdyskS udOHfhka úldYkh lrk kdgH n,ñka l,a yeÍuhs' kuq;a iudc udOH ckm%sh jqKdg miqj nyq;rhla fokd  ta jgd tl;= jqKd' fuhska iuyrla g iudc Ôú;h ms<sn|j ksis wjfndaOhla kE' ta wh ;ukaf.a md¿j ldkaish uld .kak iudc udOH yryd y÷kd .kak msßia iu. tl;=ùfuka jerÈ l%shdlrlï j,g fhduqj Ôú;h wjq,alr .kakjd'


wo fndfyda mjq,a wjq,aj,g tla fya;=jla ;uhs iudc udOH jerÈhg Ndú; lsÍu' iudc udOH krlhs lshk tl fkdfjhs uu lshkafka th jerÈhg Ndú; lsÍu ke;akï wjNdú; lsÍuhs jeroao'

úfYaIfhka /lshdj, kshq;= flfkla g kss;r fofõf,a iudc udOH ;=< .ejfikak fj,djlau kE' wehg lrkak jev ;sfhkjd' yenehs jrola lrk flfkla kï thd ldf.;a weia jy,d tal lrkak fm,fUkjd' talhs uu uq,skau lSfõ .eyekshlg bjiSu wjYHhs lsh,d'

ta fldfydu jqK;a uu;a uqyqK fmd; yd iudc udOH Ndú; lrkjd' thska uf.a mdi,a ñ;=ßhka .ek Tjqka f. orejka .ek Tjqka g uf.ka fudkjo ´ke ug Tjqkaf.ka fudkjo ´k" wmsg ñ;=ßhka f,i tlsfkldg Woõ wjYH lrk ;eka yÿkdf.k ta wkqj l%shd;aul fjkak mq¿jka'

iudc rgdj ndOdjla o

uE; b;sydifha  ixlS¾K iudc yd wd¾Ól rgdjlg wms uqyqK fokjd' we;s yels ke;s neß fNaohlska f;drj iudcfha yefudau thg uqyqK fokjd' nyq;rhla fokd lrkafka tlsfkldg we.s,a, È.= lrk tl'

wms fudkjo lrkafka lshk tl .ek l;dlrkjd wvqhs' .Eia úÿ,s .eg¨j,g yefudau tliudkj uqyqK fokjd' tal tÈfkod Ôú;h g .eg¨jla ;uhs ysf;k fj,aj¨;a ke;=j fkfuhs'

fudlo nyq;rhla fokd bkafk ;u;ukaf.f,dlj,' rd;%shg lrkaÜ lems,a, ksid tla mehla yß yefudagu tl;=fj,d l;dlrkak wjia:djla ,eì,d ;sfhkjd' lrejf,a lrkak fohla kEfka Whd.;a fohla ld,d id,hg fj,d wfma f.or yefudau tl;=fj,d l;d lrkjd'krl fohla jqK;a wmsg fyd| me;a;g yrjd .kak mq¿jka lshk ;ekhs uu bkafka' mjq,l tluq;=lu fndfyda jákjd' iuyr mjq,aj, uj mshd ¥orejka ;ks ;ksj l,af.jkafka ;r.ldß iudch yd wd¾Ól rgdj wkqj' ta;a wo ;;a;ajh fjkia'

wOHdmkh lghq;= isÿ jqfK

we;a;gu uu uq,skau bf.k .;af;a j;a;, Ydka; wdkd nd,sld úÿyf,ka' miqj fld<U isßudfjda nKavdrkdhl nd,sld úoHd,fhka .‚; wxYfhka Wiia fm< yeoErejd' bf.k .ekSfï jeo.;alu uu mqxÑ ldf,a b|,u jgydf.k ;snqKd'

kuq;a lrk /lshdj .ek tfyu isysk oelSu la ug ;snqfKa kE' úNd.h ,sh,d f.or bkak fldg ;r.úNd. ,shkak lsh,d wïud n,l<d' wïud ;uhs /lshd wjia:djka .ek n,,d whÿï m;a fhduq flf¾'

,smslreúNd.h ioyd whÿïm;a leoùu lrkjd lsh,d wïud ux fjkqfjka whÿï lrd' mx;s .sfh kE' uu wleue;af;ka úNd.h ,sõjd' th iu;ajqKd' rcfh /lshdjla ,eîu úYd, i;=gla jqKd mjqf,a whg' úfYaIfhkau uf.a ;d;a;g' l<ukdlrK iyldr f,i m<uq m;a ùu f.dúck fiajd fomd¾;fïka;=jg ,enqKd' Bg miafia .=rejreka nojd.ekSï úNd.hg ,sújd' ux ta jif¾ ,xldfjka m<uq;ekg úNd.h iu;a jqKd' taksid ug leu;s mdi,la b,a,kak wjia:dj ;snqKd' b;ska ux bf.k .;a isßudfjda nKavdrkdhl nd,sld úoHd,h g m;a ùu b,a,d .;a;d' uu tys idudkH fm< mx;shg .‚;h b.ekakqjd'  Th w;f¾ ux rdcH mßmd,k úNd.h;a ,shd ;snKd'  jdikdjg fyda wjdikdjg uu th;a iu;a jqKd' ,xldjfjkskau oyfjkshd fj,d' ux .=re fiajhg wdihs' uu È.gu .=re fiajfha bkakjo keoao hk fo.sähdjl ysáfha' ta;a wfma úÿy,am;sksh yd .=reuKav,fha ta fjkfldg;a ug W.kajmq .=rejre ysáhd' ta ish,a, u lSjd w¨;a m;aùu ndr .kak lsh,d' ta wkqj  fld<U m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha iyldr m%dfoaYSh f,alïjßh f,i m<uq m;aùu ,enqjd'

  m<uq m;a ùfuka Ôú;hg mdvï

fld<U m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha ;k;=r fnfyúka u wNsfhda.d;aul jQKd' kuq;a uf.a mQoa.,sl Ôú;h g fukau rdcldß Ôú;hg;a úYd, w;aoelSï m%udKhla ,enqKd' m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h uyck;dj g jvd ióm wdh;khla' ñksiqkaf.a fndfyda .eg¨ t;ekg tkjd' iuyr .eg¨j,g ug úiÿï ,nd§u g wmyiq hs' kuQ;a tjlg uf. m%Odkshd ke;akï fld<U m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha m%Odkshdj isá ldka;s fmf¾rd uevï fukau Èia;%sla f,alïj isá is,afjiag¾ i¾ ñksiaiqkag  weyQïlï fokak úiÿï ,nd§u g l%shd;aul úh hq;= wdldrh lshd ÿkakd' we;a;gu uu wo hï ;ekl isákjdkï uf.ka fï iudchg hula isÿ  fjkjkï tys f.!rjh is,afjiag¾ i¾g lu,a m;auisß i¾" iqfoaYa iqks,a lkakka.r i¾" jeks uf.a fcHIaGhkag uy;audjrekag ysñ fjkjd' 


mjq,a Ôú;h

t<fUk fufydf;a l<hq;= foh l< hq;=hs' uu újdy fj,d bkafka fmd,sia fomd¾;fïka;=jg wkqhqla;j fiajh lrk ks,Odßfhla iu.' Tyq yß ld¾hnyq, hs' hqOiufh Tyq fiajh lf<a kef.kysr m<df;a'fld<Ug hk tk tl wNsfhd.d;aul jqKd' Ôú;fha ÿIalr u ld,iSudjla' Th ldf,a ;uhs ug f,dl= ÿj ,enqfKa' fojeksh;a tfyu hs' fndfyda wjia:dj, ud;a tlal  la,Sksla tlgj;a hkak uy;auhdg wjia:dj ,enqfK kE' uf.  fyd|u hd¿jd ;rx.d tlalhs uu ffjoHjrhd uqK.eiSug la,sksla .sfha' weh udj i;=áka ;shkak yqÕla foa l<d' wehg uu ia;+;sjka; fjkjd'

   uu mßmd,k úNd. ,sõfj mdvï lf<a újdy jqKdg miafia' iuyr wjia:dj,§ .eínrj isá ld,fha' fndfyda fofkla lshkjd újdy jqKdu fjk;a fohla lrkak fj,djla kE lsh,d tal fndre l;djla lsh,d uu w;aoelSfuka okakjd'

 úfjlh f.fjkafka

mj;sk iudc yd wd¾Ól rgdj ksid fndfyda foaj,a idudkH rgdfjka ñÈ,d' wmsg;a th fmdÿ hs'  oeka orejka wOHdmk lghq;=j, ksr; fjk ksid ld,h jvjvd;a l,ukdlrKh lrkak isÿfj,d ;sfhkjd' biair jf.a úfkdao .uka hkafk kE' hkak ,enfk wjia:d wvqhs' kuq;a mjqf,a ys;j;=ka iuÕ úfYaIhfka uf.a fydou fhfy<shka fofokd iu. wms tl;=fj,d bv ,o úgl úfkdo fjkjd' .S; Y%jKh lrkak wdihs' ys; ksfjk .S;j,g uu leu;shs' §msld m%sho¾Yks yd ksfrdaId uy;añhf.

iskd f;dgla úh Tn mduq,"

is; Tn mduq, rojd

jeks .S;j,g úfYaIfhka leu;s' hs ks;r ys;g tk ;j;a .S;hla ;uhs ksrxc,d ifrdackS uy;añh .hk ñ‚ ñ‚ fmdfoa ,d wÿf¾ .S;h' yenhs thg úfYaI fya;=jla kE' uu ys; ieye,a¨ fjka yd i;=áka bkak leu;s pß;hla' yenhs lsisu úfgl uf.a j.lSï meyer yßkafka keye'

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr