නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksjil nd;a rEï ilid .ekSfï§ ys;kak ´fk fudkjo´kEu flfkl=f.a ikSmdrlaIdj i|yd kdk ldurh iy jeisl<sh w;HjYH fjhs' tfiau ´kEu ksfjil ta fjkqfjka uq,a ;ekla §u isß;ls' we;euqka úYd, úhoula orñka ;u ksfjfia iqmsßu wx.h jk f,i th bÈ lrkq olakg ,efnhs' tfy;a kdk ldurh iy jeisls<sh hkdÈh muKla fkdj tajdfha wm c,h ;ekam;a jk ia:dk mjd ksismrsos ia:dk.; lsÍu iy bÈlsÍu l< hq;af;a lsishï m%ñ;shla wkqjhs' th tfia fkdlf<d;a tu kdk ldurh iy wmc,h /f​|k ia:dkh fya;=fjka f.org n,j;a lrorh jkq ksielh' w;S;fha ksjiska uola wE;g jkakg iEÿ jeisls<ssh iy kdk ,s| ixhqla; ù wo jkúg ksji ;=<g th we;=¿ ù we;' fuh udkj j¾.hdf.a kd.ÍlrKfha iy ;dlaI‚l ÈhqKqj ksid iqjmyiqj i,id .ekSfï W;aidyfha w.% M,hla f,i ie,lsh yelsh' kdk ldurh ksji ;=< iE§fï§ wjOdkh fhduql< hq;= lreKq fndfyduhls'

fï mss<sn|j wjOdkh fhduq lrkak'

kdk ldurh ksoyia ye.Sï we;s lrk wjldYhla ùu wjYH;djls' ´kEu wfhla fl;rï ld¾hnyq, jqK;a kdk ldurfha§ ndysr n,mEïj,ska ñ§ is;afia YÍrh msßisÿ lr kejqï njla <Õd lr .kakd ksid fuh m%shckl ia:dkhla ùu udkisl fi!LHhg fnfyúka ys;lrh' w÷re j¾K kdk ldurj,g fh§u ksid tajd m%udKfhka l=vd njla we;s lrk w;r <d j¾K wu;r úYd, njla tl;= lrhs' úYd, m%udKfha lKaKdä ì;a;s È.g fh§u kùk ixl,amhla jk w;r tu.ska Tnf.a kdk ldurhg wu;r úYd, njla ,nd fohs' bvlv iSñ; j¾;udkfha l=vd kdk ldur i|yd fuh fyd|u úl,amhls'

Èidj jeo.;a

kdk ldurh" jeisls<ssh iy wmc,h ;ekam;a jk ia:dk hkdÈh bÈlsÍu i|yd b;d fhda.H jkafka bvfï fyda ksfjfia ksß; osidjh' ta i|yd ksß; Èidj Ndú; lsÍug fkdyelsu ;;a;ajhla mj;skafka kï muKla jhU" niakdysr" ol=K hk Èidjka fhdod.; yelsh' l=uk ;;a;ajhla hgf;a§j;a kdk ldurh jeisls<sh iy wmc,h ;ekam;a jk ia:dk hkdÈh bÈlsÍu i|yd BYdk Èidj fhdod fkd.; hq;=h' th b;d ìysiqKq jdia;= fodaIhls' W;=r" kef.kysr iy .sksfldK hk Èidjka o kdk ldurh - jeisls<sh iy wmc,h ;ekam;a jk ia:dk i|yd wfhda.H fjhs'


È." m<, iy uqyqK; kdk ldurfha È. iy m<, iudk jk f,i fyda iu p;=rdY%ldrj fyda m%udKh yß y;/iajk f,i fyda fkd.; hq;=h' kdk ldurfha È. iy m<, iudk fkdjk f,i th Rcq fldaKdi%j bÈlsÍu m%Yia;h' tfy;a tys me;a;la j;a b;d mgq fkdúh hq;=h' kdk ldurh b;d úYd, ùu fyda b;d mgqùu hk folu wfhda.H fjhs' ksjfia l=vdu ksok ldurhg jvd kdk ldurh l=vd ùu WÑ;h' kdk ldurfha fodrg uqyqK,d fldfudavh fyda Ijrh fyda fkd;sìh hq;=h' kdk ldurfha uOHfha isg ksß; foig fldfudavh o W;=r - BYdk iy .sksfldK w;ayer wka Èidjkays Ijrh - iskala - nd;agí hkdÈh ia:dk.; lsÍu hym;ah' ysre t<sh iy jd;dY%h i|yd wä 2" 2 g fkdwvq cfka, ljq¿jla iy l=vd jd ljq¿jla kdk ldurhg w;HjYH fjhs'

ghs,a iy j¾Kdf,amh

;o w÷re meye;s ghs,a kdk ldur Wmdx. fyda j¾Kdf,amh kdk ldurhg fkdiqÿh' iqÿ fyda ,d meyehg ióm j¾K f;dard .ekSu m%Yia;h' ,d ks,a" ,d fld<" frdai" ,d ÿUqre hkd§ jYfhks' Wmßu j¾K ;=klg jvd úis;=re j¾Kdf,amh fyda fkdfhla meyefhka hq;a kdk ldur Wmdx. fkd.e<fma' idudkHfhka wä 6la Wig kdk ldur ì;a;sj, ghs,a w;=rk w;r j;=r u, ùÿre l=áhla u.ska wdjrKh lrkafka kï ì;a;sj, ghs,a we;sÍug hk úhou wju lr.; yelsh' ùÿre l=áh ;=< ì;a;s f;fuk m%foaYfha muKla ghs,a we;sÍu m%udKj;ah' ìug w;=rk ghs,a fkd,siaik ^Non-slippery& ghs,a j¾.hla ùu wksjd¾h fjhs' ghs,a we;sÍfï§ j;=r nisk ÈYdjg ;eîu ms<sn|j ie,ls,su;a úh hq;=hs' ks;r ÿ¾j¾K jk ghs,a kdk ldurhg we;sÍfuka iEuúgu msßisÿ lsÍug wu;r fjfyila oeÍug Tng isÿ úh yelsh' ìïuÜgug jvd w.,a 6la muK my<ska kdk ldurfha ìu ksud lsÍu ksji úh,sj ;nd .ekSug WmldÍ fjhs' Wvq uyf,a kdk ldur c, frdaOl m%;sldrl ^ water proofing agent & ia:r iys;j ghs,a we;sÍu wkjYH c, ldkaÿùï j,g ;s; ;nhs'

wkjYH ÿ¾.kaOh johla o@

kdk ldurhla ie§fï§ m%uqLj wjOdkh fhduq l< hq;= wx.hla jkafka wkjYH ÿ¾.kaOhla ksjfia /§ ;sîuh' ta i|yd l=vd ljq¿jla fyda Y=kHldrl mxld fhdokq ,nhs' kQ;k ixl,amhla jk újD; kdk ldur ixl,amho hym;a keUqre;djhls' bvmyiqj wkqj újD; wx.khlg ^ Courtyard &kdk ldurh iïnkaO lsÍu hym;a udkisl;ajhla fukau ÿ¾.kaOh md,khg o ufydamldÍ fjhs'

Ndú;h iy kv;a;=j

kdk ldurfha f.ìu ks;ru msßisÿj iy úh,sj mej;Su w;HjYH fjhs' kdk ldurfha c, Wmdx.j,ska kslrefKa c, ìxÿ jEfykakg fyda c, ldkaÿjlg fyda lsisÿ bvla fkd;nkak' w;HjYH fkdjk lsisÿ fohla kdk ldurfha fkd;nkak' f;; frÈ fyda ls<sá frÈ kdk ldurfha fkd;nkak' ysre t<sh iy jd;dY%h i|yd jd ljq¿ újD;j ;nkak' wvqu ;rñka Èklg fojrlaj;a kdk ldurh msßisÿ l< hq;=h' fï f,i Tfí kdk ldurh mj;ajd .;fyd;a thska Tnf.a ikSmdrlaIdj fukau Okh o ldhsl udkisl m%fndaOh o iqrlaIs; fjhs' kdk ldurh wfhda.H f,i msysgd we;akï th ìysiqKq lror ujk yQkshula jkq ksielh'


pdur bÈ.yj;a;
jr,;a isú,a bxðfkare
jdia;= Ys,amS

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv