නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wdodykh u.ska ffjrih 100] la ke;sfjkjd kï wms wjodkula .kafk wehs@


 iajNdúl iïm;a ms<sn| uydpd¾h fu;a;sld ú;dkf.a

 

fldúâ urK iïnkaOj f,dal fi!LH ixúOdkh § we;s Wmfoiaj,g wkqj N+uodkh fyda wdodykh lrkak mq¿jka' yenehs N+uodkh lrkj kï" N+.; c, uÜgu <Õ fkdjk ia:dkhl N+uodkh l< hq;= nj ;uhs ta Wmfoiaj,g wkqj lshefjkafka' ;j ÿrg;a ta iïnkaOfhka meyeÈ,s lrñka f,dal fi!LH ixúOdkh fmkajd fokafka" ;ukaf. rgg wod<j ta ;SrKh ,nd .ekSug yelshdj mj;sk njhs'


fï ffjrih .ek l;d lrk úg th fyd¢ka l%shdldÍ fj,d ;sfhkafk idudkH WIaK;ajh hgf;a' ta ksid ;uhs wms wdodykhg ,la lrkak Wmfoia ,nd fokafk' wfma rfÜ f;;a iy úh<s hk l,dm foflau N+.; c, uÜgu b;du fkd.eUqrehs' ta j¾Idm;kh b;d wêl ksid' ta ksid wmg u< isrere N+uodkhg fï mdxY= iajNdjh iß,kafk keye'


fï iïnkaOfhka f,dj mqrd lrk ,o m¾fhaIK fndfyduhl meyeÈ,sj olaj, ;sfhkjd" fuu ffjrih iuyr fj,djg j;=fr bkakd úg l%shdldß;ajhla fkdfmkakqj;a Ôù ffi,hlg ^YÍrhlg& we;=¿ jQ miqj kej; l%shdldÍ jk nj' b;ska jeä fyd|u lñgqj úiska fï iïnkaOj ks¾kdhl bÈßm;a lr ;sfnkjd' ta wkqj fï uD; foay wdodykfha§ fikaáf.a%Ü wxYl 1000 l muK WIaK;ajhla hgf;a ñks;a;= 45 l muK ld,hla È.gu oeùu isÿlrk f,i' fudlo ta uD; YÍr iïmQ¾Kfhkau oeù w¿ù hdu wfmalaId lrk ksid' tu.ska mjd wm W;aidy lrkafk fuu ffjrih t<shg ksl=;a ùug lsisÿ wjldYhla fkd;shd bkak'


fldfydu;a wm yeu fj,dfju W;aidy lrkak ´fk" Ôj;aj isák mqoa.,hkaf. fi!LHdrlaIs; nj ;yjqre lsÍug' fjk;a rgl fï jf.a wdodykh lrkak nE lsh,d" kS;shg wkq.; fkdù lghq;= lrkak lsisu yelshdjla keye' fï iïnkaOfhka lrk ,o m¾fhaIKj, jd¾;d wkqj wê YS;lrK yd YS;lrK ;;a;aj hgf;a ffjrihg Èk 28 l muK wdhq ld,hla mj;skjd' we;a;gu Èkl wms N+.; c,h ¥Is; lf<d;a bkamiqj th msßmyÿ lsÍfï lsisu yelshdjla keye' ;dlaIK lñgqj jf.au fYaIaGdêlrKh Wmfoia ,ndÿkafka l< yels fi!LHdrlaIs;u l%ufõoh hgf;a uD;foayj, wjika lghq;= isÿlrkd f,ihs' b;ska oekg l%shd;aul flfrk fi!LH wdrlaIs;u l%ufõoh jk wdodykh u.ska ffjrih 100] lau ke;sfjkj kï" wehs wms kej;;a ;¾ckd;aul ;;a;ajhlg fyda wjodkulg ,lafjkafk'

 

 

 

N+uodkh lrk u< isrere krla fjkfldg N+.; c,hg ffjri uqiq ùug mq¿jka'''


uydpd¾h pkaød chfiak

c, N+ úoHd uydpd¾h" fmardfo‚h úYajúoHd,h


fldúâ u< isrere N+uodkh ksid N+.; c,hg ffjri uqiqùug bv ;sfhkjd' ñkS N+uodkfhka miqj krla fõ.k tkfldg we;sjk ´ciaj,ska fndfyda ÿrg c, uQ,dY%j,g wmøjH tla fjkak mq¿jka' fï ffjrih ksrka;rju fjkiajk nj wm f;areï wrf.k bkafk' fldfydu jqK;a biairyg fjkafk fudllao lsh,d mqfrdal:k lrkak wmg neye' ta;a c, N+ úoHd{hka úÈhg wmg fmakjd fï isrere N+uodkfhka c, uQ,dY%j,g ffjrih tl;=ùug bvlv ;sfnk j.' b;ska wmg jeo.;a fjkafk c, uQ,dY% wdrlaId lr .ekSu fkfjhso@

 

wmg ;sfnk fyd|u úl,amh wdodykhhs'''


c, l<ukdlrKh ms<sn| uydpd¾h

ux., p;=rx. o is,ajd

ffjoH mSGh" reyqKq úYajúoHd,h


fldúâ iïnkaOfhka f,dal fi!LH ixúOdkh ,nd ÿka ud¾f.damfoaYk ud,djla ;sfhkjd' tys§ Tjqka meyeÈ,sju lshkjd" tu isrere j<oukjo" mq¿iaikjo lshk foa r|dmj;skafk wod< rfÜ ;;a;ajhg wkqj nj' ta Wmfoia wkqj u< isrerla j<oeófï§ iïu; fndä nE.a tlla Ndú; l< hq;=hs' ta jf.au tu j< oeóu isÿjk m%foaYh N+.; c, uÜgug wdikak fkdúh hq;=hs hkqfjka ta Wmfoia ud,dfõ i|ykaj ;sfhkjd'


u< isrere Èrdm;a ùfï§ u< isrere ;=< mj;sk ffjri hïlsis ld,hlg miq c,hg tl;= fkdfõh lshk ks.ukhg tkak wmg neye' ta ksid wmg ;sfnk fyd|u úl,amh ms<siaiSuhs'

 

 

Ôj;afj,d bkak ñksiqkaf.a wdrCIdj .ek ys;kak'''


miqjok'''


úoaj;=ka ;ukaf. mßl,amk Yla;shg wkqj fuu ;;a;ajfha mj;sk wjodku .ek meyeÈ,s lrkjd' ta;a wfma f.dvla wh fï ;;a;ajhg uqjdfj,d fndr Èfha ud¿ ndkak W;aidy lrkjd' ljr u;s u;dka;r f.kdj;a bka ck;djg jk ydksh wju úh hq;=hs lshd wfma iuyr foaYmd,lhkag f;areï .ekSug fkdyels ùu lk.dgqjla' mlaI úmlaI fNaohlska f;drj foaYmd,lhka lrk hym;a foa w.h lrkak;a tajd fkdìhj m%ldY lrkak;a wm fkdmels,sj yeuodu;a lghq;= l<d' bÈßhg;a ta jf.auhs' m%Yxidj ,efnkak ´fk whg ta nqyquk ,efnkjd jf.au ßfokak ´fk whg ßfoaú' ta;a fï úÈhg fi,a,ï lrkafk ;ukaj foaYmd,k fmdrmsáhg tjkak l;srh .ymq ck;djf. Ôú;;a tlal lshk tl fndrej we;a; jf.a fmkajkak W;aidy lrk foaYmd,lhka f;areï .ekSu w;sYh jeo.;a';udrd m;srK