නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.j;af;ka jeä fndaxÑ wiajekaklafï ojiaj, wfma rfÜ iEu NdKavhla jf.au t<j¿;a .sks .Kka' ta w;fr wêl ñ,lg wf,ú fjk t<j¿jla ;uhs fndaxÑ lshkafk' fndfyda wh mqreÿ fj,d bkafk .dK lSh jqK;a f,aishg myiqjg lfvkau fï foaj,a .kak' ta;a f.j,aj, j.d lrk wfkla t<j¿ j¾.j,g jvd wvq fmdfydr m%udKhlska iy c,h m%udKhlska idudkH mil jqK;a fyd¢ka yefok fndaxÑ j¾.hla oeka wfma rfg;a ;sfhk nj Tn okakjo@ ta j¾.h ;uhs fmdl=re fiÜá lshkafk'''

fudkjo fï fmdl=re fiÜá@

fndaxÑ wh;a fjkafk rks, l=,hg' iudkHfhka fndaxÑ j.d lrkafk Wvrg w;rueÈ l,dmfha' Wvrg f;;a l,dmfha yd nÿ,a," ud;f,a" kqjrt<sh Èia;%slalj, jf.au j¾;udkfha idudkH WIaK;ajhla mj;sk Èia;%slalj,;a fmdl=re fiÜá iq¿ jYfhka j.d lrkjd' kuq;a wêl WIaK;ajh fndaxÑj,g wys;lrhs' fudlo wêl WIaK;ajfhka mrd. úh<S hk ksid u,a ye,S hEfuka wiajekak wvqfjkjd' fndaxÑ je,a iy m÷re jYfhka j¾. follg fnfokjd' fmdl=re fiÜá wh;a fjkafk je,a j¾.hg' kuq;a f.dúhka jeäjYfhka j.d lrkak leu;s m%udKfhka úYd, lemafmáfmd< ks,a yd n,xf.dv ks,a jeks fndaxÑ j¾. ksid fmdl=re fiÜá j.dlsÍu isÿfjkjd wvqhs' fï m%Odk fndaxÑ j¾.j,g jvd m%udKfhka l=vd jqK;a jeä wiajekakla fmdl=re fiÜá j¾.fhka ,nd.kak mq¿jka' ta jf.au fï fmdl=re fiÜáj,g wuq;=fjka id;a;= lsÍfï wjYH;djhla kE' f.j;= j.djg fyd¢kau .e,fmkafk fmdl=re fiÜá'îc ;jdka oeóu wjYH kE

r;=" ly fmdâfid,sla mi fmdl=re fiÜá fndaxÑ j.djg iqÿiqhs' ta jf.au je,s ñY% f,dau mi;a j.djg fyd¢kau .e,fmkjd' fmdl=re fiÜá j¾.fha îc ;jdka oeóu w;HjYH kE' lrkak ;sfhkafk îc ál wrka md;a;sfha fyda ysgjk ´kEu ia:dkhl j<la ilid miaj,ska jyk tl' tl j<lg fndaxÑ îc ;=kla y;rla odk tflka tl îchla fyda mqia fj,d ;snqK;a wks;a îc fol me<ùfï bvlv mj;skjd' bkamiq me< fyd¢ka jeãf.k tkúg wjYHkï fyd¢kau jevqKq me< yer b;sß me< .,jd bj;a l< yelshs' t;fldg fndaxÑ m÷rg ksoyfia yefokak bv ;sfhkjd'

j< ilid .ekSufï fmdl=re fiÜá j¾.h m÷re .Khg wh;a ksid ksoyfia m÷re jefvkakg uola bvlv wjYHhs' ta jf.au ksishdldrj j< ilid.; hq;=hs' uq,skau lrkak ;sfhkafka wÕ,a kjhla muK .eUqre j<j,a ydrd ta j<j,aj, wähg fldïfmdaiaÜ fmdfydr odk tl' ta lshkafk l=l=,a fmdfydr" Èhr f.du" .sksiSßhd fld< jeks foaj,a' tfyu;a ke;akï Èrmq fld< frdvq w;=.d,d tl;= lrkak' l=iaisfhka bj; odk Èrdm;a jk øjH jqK;a ldnksl fmdfydr úÈyg fhdod.kak mq¿jka'

hQßhd w;HjYHhs

fndaxÑ me< ál jeãf.k tkfldg lDókaf.ka fír.kak ridhksl fmdfydr iq¿ m%udKhla mdúÉÑ l< hq;=hs' ridhksl fmdfydr bi i;s ;=klg miafi tl j<lg .%Eï tll muK m%udKfhka hQßhd fmdfydr tl;= lsÍu wksjd¾hfhkau l< hq;a;la'

frda. iy m,sfndaOlfhda

fmdl=re fiÜá m%fNaohg ú;rla fkdj fndfyda t<j¿ j.djkag tkak mq¿jka m,sfndaOl lDóka ;uhs l+ä;af;d" uhsgdfjd lshkafk' ta jf.au f.d¿fn,af,d iy fld< lk" lr,a úÈk o<Uqfjda jeks lDñ i;=kaf.ka j.dj fírd .ekSug lDñkdYl Ndú;h w;HjYHhs' frda. úÈyg È,Sr j¾.hla jk msá mqia iy há mqia jf.au ffjria j¾.hla f,i m;% úÑf;% ye¢kaúh yelshs'


úfYaI ia;+;sh
lDIsl¾u WmfoaYl
osuq;= mreiaie,a, uy;dg

trxÈ fl!Y,Hd