නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.or nqÿ ueÿr yokak ´k fyd|u ;ekksjila ;=< uQ,sl jYfhka nqÿ ueÿrla" nqÿ l=áhla olakg ,eîu iqúfYaIS wx.hla f,i oelaúh yelshs' w¨;ska ksjila idok úg fyda oekg mÈxÑ ksji ;=< nqÿ ueÿrla iE§ug iqÿiq ia:dkhla fjka lr .ekSfï ldrKh ie,iqï lsÍfï§ ta i|yd úfYaI ie,ls,a,la oelaúh hq;= w;r iqÿiq ia:dkh f;dard .ekSfï§ jdia;= úoHd;aulj ie,lsh hq;= lreKq fukau m%dfhda.sl jQ ;j;a fndfyda lreKq ms<sn|j úfYaIfhkau ie,ls,su;a úh hq;=hs'

ÈYdj .ek ie,ls,su;a jkak

ksji we;=<; nqÿ l=áh iE§ug iqÿiq ÈYd f,i W;=r" Bidk" kef.kysr hk Èid olajkakg mq¿jka' fuu Èid ;=fkka nqÿ l=áh iE§ug fyd|u iy iqÿiqu Èid f,i Bidk Èidj y÷kajd Èh yel' tfia ye¢kaúh yelafla Ok Yla;Ska tkï iqn Yla;Ska Bidk Èidj yryd ksji ;=<g <Õd lr.; yels ùu ksihs' tf,iska Bidk Èidj b;d msßisÿj ;nd .; hq;= Èidjla jk w;r tu Èidfõ jeisls<s f.h fyda jeisls<s j<j,a" kdk ldur" wmøjH neyer lrk k< yd ldKq jeks wmsßisÿ foaj,a ia:dk.; fkdúh hq;= w;r tu ÈYdfõ nqÿ ueÿrla iE§u iqÿiqhs'uy,a lsysmhlska iukaú; ksjila kï tfukau Tnf.a ksji uy,a lsysmhlska iukaú; jkafka kï ìï uyf,a nqÿ ueÿr ;ekSfï § tu ia:dkh u;ska by< uyf,a .uka lsÍu mE.Sula isÿfkdjk f,iska ie,iqï lr .ekSu m%Odk lreKla f,i i,ld ne,sh hq;= w;r lsisúfgl;a ;uka je÷ï msÿï lrk ia:dkh wmsßisÿ fkdjk mßÈ yd wf.!rjhla fkdjk f,i ilia lr .ekSug W;aidy lsÍu b;d jeo.;a fõ'

nqÿ l=áh idod .ekSf易wjOdkh Èh hq;= lreKq

nqÿ ueÿrla iE§fï § tys Wi yd m%udKhka ms<sn|j uQ,slju wjOdkh fhduq l< hq;af;a wdf,am lrk j¾K wdf,dalu;a jk j¾Khla ùuhs' ta i|yd lsisúglj;a w÷re" l¿ j¾Khka Ndú; fkdlrkak' tfukau nqÿ ueÿr iE§u i|yd .kakd ,o m%udKhka yd ksjfia we;s bv m%udKh .ek i,ld n,d tu ia:dkfha isg wmyiqjla fyda wjysrhla fkdjk whqßka Tng je÷ï msÿï lsÍug yelsjk mßÈ yd ksji ;=< ta wi,ska .uka lsÍfï§ wmyiqjlska f;drj .uka lsÍug yelsjk whqßka ie,iqï lsÍug j.n,d.; hq;=hs' nqÿ l=á ks¾udKh i|yd úúO udOH fhdod .kq ,nk w;r f,day" ùÿre" isfuka;" l¿ .,a" oej jeks udOHj,ska iajNdúl udOHhla nqÿ l=áhla ks¾udKh i|yd fhdod .ekSu b;d iqÿiq nj lsj yel' tkï oej udOH fhdod .;a l, th iajNdúl mßirh yd fyd¢ka .e<fmk ksid nqÿ ueÿrla iE§u i|yd oej udOH fhdod .ekSu;a b;d iqÿiq nj lsj yel' tfukau l¿ .,a udOH o fndfyda f,i fhdod .kakd neúka jir .Kkdjla jqjo l,a mj;sk udOHhls'

ksjerÈj ms<suhla f;dar .kak

ksjila i|yd nqÿ ms<suh f;dard .ekSfï§ yels mu‚ka iqÿ meye;s fyda <d meye;s ms<suhla f;dard .ekSug W;aidy lrkak'lsisu wjia:djl§ l¿ meye;s ms<suhla f;dard fkd.kak' tfuka u ksjerÈ fka;%d ,laIK we;s" ksjerÈ bßhõ we;s" ksjerÈ isjqre ,laIK we;" ksjerÈ wdik iy nqÿ ms<sufha fome;a; tkï jï me;a; yd ol=Kq me;a; tl iudk f,iska we;s iu;=<s; núka hqla; jQ nqÿ ms<suhla o hkak fyd¢ka ksÍlaIKh lr n,kak' fuu lreKq ms<sn| j ukd wjfndaOhla we;sj wx. iïmQ¾K jQ úlD;s jQ ,laIK fkdue;s Ydka; yd ikaiqka núka hqla; jQ ,laIK úoydmdk nqÿ ms<suhla f;dard .ekSug W;aidy lrkak' tfukau nqÿ ms<suh idod we;s m%ñ;sh ms<sn|j;a ie,ls,su;a ùu b;d jeo.;a fõ'

nqÿ ms<suhg yd nqÿ ueÿrg f.!rj lrkak

Tnf.a .Dyh ;=< nqÿ ueÿr wi, fyda ta ;=< fifrmam" im;a;=" we÷ï iy úúO NdKav wfYdaNk mska;+r yd leghï úúO m%udKh f;,a fnda;,a fnfy;a øjH jeks foaj,a ;eîfuka wm%ikak fmkqula f.k fok neúka tjeks foaj,a ;eîfuka j<lskak' Tn ksji ;=< nqÿka je£u" j;a ms<sfj;a lsÍu isÿ lrkafka b;d Y%oaOdfjka yd f.!rjfhka kï ;u ksjig meñfKk mqoa.,hkaf.ka o ksjfia nqÿ ueÿrg yd nqÿ ms<suhg wf.!rjhla jk f,iska msgq fkdmd jdä ùu iy ta foig fomd fkdoud isák f,iska ;u ksjfia we;s mqgq fida*d jeks oE iqÿiq f,i ia:dk.; lsÍug j.n,d .kak';u ksjfia we;s nqÿ ueÿr msßisÿj m%ikakj ksjerÈ whqßka ;nd .ekSfuka yd iqÿiq nqÿ ms<suhlska iukaú; jQ nqÿ ueÿrla ia:dk .; lr je÷ï msÿï lsÍfuka Tng fukau Tnf.a ksjig o hym; fi!Nd.H Wod jkq we;'


OkqIal p;=rx.- jdia;= úoHd WmfoaYl

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv