නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

bj;,k ma,diaála ye¢j,ska ì;a;s ieris,a,labj; odk ma,diaála ye¢j,ska ilid.kak mq¿jka wmQre ì;a;s ieris,a,la .ekhs wo lsh, fokak ys;=fj' lsisu uqo,la úhoï fkdlr ;ukag tÈfkod Ôúf;a yuqjk foaj,aj,ska ilik fuu ì;a;s ieris,a, wdodhï ud¾.hlg;a lÈfug .e,fmkjd'

wjYH øjH

ldâfndaâ lene,a,la
ma,diaála ye¢ wjYH m%udKhg
mdg lvodishla
fmam¾ lg¾ tlla
l;=rla
.aÆ .ka tlla
m%udK follska mn¿


idod.kakd wdldrh

ldâfnda¾â lene,a, f.k mska;+rfha wdldrhg fmam¾ lgrh f.k j<,a,la lmd.kak' ;j;a l=vd ldâfndaâ fldgila b;sßlr.kak' ma,diaála ye¢ f.k tajd ish,af,ysu ñg fjka jk fia l;=frka lmd.kak' bkamiq .aÆ .ka tflka lmd.;a ye¢j, ysi fldgia ldâfndaâ j<,af,ys jfÜg w,jd.kak' b;sß lr.;a l=vd ldâfndaâ fldgi f.k bka l=vd rjqula lmd ilid.;a j<,af,ys yß ueo ;ndf.k bkamiq th tydfuyd fkdjk fia ;nd lmd bj;a lr.;a yeÈ ñgj,a f.k l=vd rjqu;a j<,a,;a iïnkaO jk fia mska;+rfha wdldrhg w,jd.kak'

th úhf<kakg ;nd mdg lvodish f.k bka ir, u,a lsysmhla lmd.kak' wk;=rej tu u,a ye¢ we,jQ j<,af,au w,jdf.k mqxÑ mn¿ weg w,jd u, w,xldr lr.; yel' ye¢ u;o ;rula úYd, mn¿j,ska irid.kak' tu mdg lvodisfhka fyda fjk;a j¾Khl lvodishla f.k thskao fjkia fudaia;rhl ;rula úYd, m%udKfhka m%udK mylg u,a lmd tajd úYd, uf,a isg l=vd u, olajd tl Wv tl w,jdf.k ;ks u,la ilid.kak' miqj ilid.;a u, ì;a;s ieris,af,a yß ueo .aÆ .ka tl wdOdrfhka w,jd.kak' ì;a;s ieris,a, wfkla mi yrjd lvodis j<,af,a .ï iaj,amhla .,ajd th t,a,Sug kQ,a lene,a,la iúlr.kak'


^wka;¾cd,h weiqßka&
trxos fl!Y,Hd