නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wysñjk iEu fohlu ysñ jk tlu foh wjfndaOhhsúYaj O¾u;dj jk wks;H;dj ukd f,i jgyd .ekSu flfkl=g ;ukaf.a Nj .uka ksreoaO lr .ekSug iir .uk fl<jr lr .ekSug fl;rï kï bjy,a fjkjdoehs jgyd .; yelshs' wks;H;dj fufkys lsÍu i|yd jeo.;a jk .d:djla §> ksldfha uyd mßksíndK iq;%fha i|yka fõ' nqÿmshdKka jykafia msßksjka mdkd wjia:dfõ§ Yl% foafõkaøhd úiska m%ldY lrk ,o .d:dj fufiah'

wksÉpd j; ixLdrd
Wmamdo jh Oïñfkda
WmamÊð;ajd ksreÊCOka;s
f;aix jQmifuda iqfLda

tu .d:dfjka lshefjkafka o wm úiska ksrka;rfhka fufkys l< hq;= Ôú; iajNdjhhs' ta wks;H;djhhs' fuh fndfyda fokd flfkla ñh.sh fudfydf;a muKla lshkakg ;sfnk .d:djla fia i,ld Ndú;dfjka bj;a lr ;sfnkjd' fndfydaúg fï .d:d iÊCOdhkh wo u< f.j,aj,g muKla iSud ù ;sfnkjd' kuq;a fuys wka;¾.; ù ;sfnkafka uq¿ uy;a úYajfhau h:d¾hhs' wksÉpd j; ixLdrd hk mofha f;areu jkafka taldka;fhkau ish¨ ixialdrhka ks;H fkdfõ hkakhs' wiaÓrh hkakhs' wks;Hhs hk jpkfha woyi fjkia fjk iq¿ lshk tlhs' ish¨ ixialdr O¾uhka fudfyd;la fudfyd;la mdid .,d hk Èh oyrdjla fia fjkia fjñka mj;skjd' th tlÿ fudfyd;la fyda fkdfjkiaj mj;skafka keye' ixialdr O¾uhka fudk uqyqKqjrlska meje;sh;a ta ish,a, fjkia jk iajNdjfhka hqla;hs' bm§ jeh ù f.ù hk iq¿hs' bm§ ksreoaO jk iq¿hs' fï bm§ ksreoaO jk iq¿ foa hï fkdne£ula fõ kï ta fkd ne£fuka we;sjk ikais£u W;=ïu iqjhhs'

wjfndaOfhka l<lsreK ;eke;a;d ish¨ ixialdr O¾uhka wks;H jYfhka jgyd .kakjd' ÿla jYfhka jgyd .kakjd' ish¨ O¾u wkd;au jYfhka jgyd .kakj' wks;H jQ;a" ÿlaL iy.; jQ;a wkd;au jQ;a O¾u;d lsisjla je<e| .; hq;= fkdjk nj jgyd .; hq;=hs' ixialdr lshkafka f,daN" oafõY iy fuday hk wl=i, uq,a ;=k uQ,sl fj,d is;ska" lhska iy jpkfhka l¾u ieleiSuhs' l¾u ieleiSula ke;skï i;a;ajhdf.a meje;aula o keye' wl=i,a uq,a ke;s is; msßiqÿhs' is; ieleiSfï§ is; ;=< uq,skau wl=i,a uq,a we;s jk neúka ta is;a wmsßiqÿ fjkj' wl=i,a uq,a ke;s is; ;=< mska fyda mõ jYfhka l%shd;aul úiqoaO lr .kafka ta wdldrhghs'

i;a;ajhdg ixidßl ÿlg f.dÿre jkakg isÿ jQfha ldf.a fyda jrola ksid fkdj' ta ta i;a;ajhdu úiska lr .kakd ,o mska mõj,g wkqrEmSjhs' ta wkqj wm ú¢k hï ÿlla fõ kï ta ish¨ ÿlaj,g j.lsj hq;a;d wmhs' wm úiskau f.dvk.k ,o ÿl .ek hful=g jegfykafka kï ieneúkau wm ta l%shdj flfrys l<lsfrkjd' ;uka flfrys l<lsfrkjd' ;ukaf.u w{dklu ksid ;uka iirg jegqKq nj l,amkd lrk ;eke;a;d tf,i kej; iirg jefgkafka ke;sj isàug kï ;uka úiska ixialdr f.dv ke.sh hq;= nj;a wjfndaOfhka ixialdr f.dv ke.Sfuys l<lsßh hq;= nj;a f;areï .kakjd' tfia l<lsÍug kï ixialdrhkaf.a wks;H iajNdjh oelsh hq;= fjkjd' ks;H jQ iajNdjhla ke;s foa" ks;H;ajfhka je<e| .ekSu fudav l%shdjla nj jgyd .kakjd' ta ish,a, wjfndaOfhka w;ayßkjd' wjfndaOfhka w;a yeÍu ksid kej; ixialdrhkaf.a /iaùula jkafka keye' kej; ixialdrhka hï is;l /ia jkafka ke;skï ta is; ixialdrhkaf.ka f;drùu ixLdr.; is;la' ixialdrhka ke;s is; msßiqÿhs'

tf,iu hfula fï ukqIH f,dalfha§ wmg w;a ú¢kakg fjk wruqKq ksis f,iska y÷kdf.k fï f,dal iajNdjh ksis f,iska y÷kdf.k lghq;= lrkafka kï fï iïu; f,dalh ;=< w;aú¢kakg fjk fndfyda ÿla fõokd wju lr .ekSug yelshdj ,efnkjd' wIag f,dal O¾uh uekeúka f;areï f.k lghq;= lrkjd' wks;H;dfjka msß f,dalh ;=< wIag f,dal O¾uh o ksrka;rfhka fjkilg ,la jk nj f;areï .ekSug yelshdj ;sfnk ksid b÷rkag f.dÿrejk wruqKq mßyrKh lsÍfï § lsisúfgl;a tajdfha wkjYH f,iska wef,kafka o ke;sj .efgkafka o ke;s j wruqKq mßyrKh lsÍug W;aidyj;a fjkj' ÿflka ñfokakg yels jkafka túghs' wks;H;dj ksis f,iska oelSu ÿlaL i;Hh jgyd .ekSula jkakd fiau ÿl we;sjk foag fkd we,S isàu ÿlaL ksfrdaOh we;s lr .ekSula' ksjk idlaId;a lr .ekSula' ta wkqj ÿl o" ÿlg fya;=j o ÿlska ksoyiaùu o ;sfnkafka fï f,dalh u;u nj wm jgyd .; hq;= fjkj'

fuys§ f,dalh hkqfjka i|yka lrkafka fï wei" lk" kdih" Èj" YÍrh hk bkaøshhkag f.dapr jk wruqKq muKla fkdj ta wruqKq .%yKh lr .kakd bkaøshhkaf.ka iqieÈ fï nUhla muK jQ YÍrhg nj wm isysm;a lr .; hq;=hs' ;ud ;=<ska f,dalh olskakg hehs nqÿmshdKka jykafia wmg Wmfoia § ;sfnkafka ta ksihs'


fÊIaG lÓldpd¾h
wdpd¾h kdj,msáfha wkqrdOd iqOïñld NslaIqKS jykafia
isxy, yd ckikaksfõok wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

uOqNdIsks fndr¿f.dv