නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

/ðkf.a miqïìfhka fy<sjk ryiauyd ì%;dkHg olajk .re;ajh ksidu rdcdKavqj fjkqfjka we;s .re;ajh ;ju;a wvqjla keye' ta ksidu Tjqka rdclShkaf.a .;s meje;=ï yeisÍu .ek olajkafka uy;a Wkkaÿjla' ta jf.au fojeks t,sifn;a uy /ðk ks;ru miqïìhla /f.k .sh ryi Tn okakjdo@ iuyr úg Tng fufyu ysf;hs' fojeks t,sifn;a /ðk fudk úÈyg wef.a miqïìh yeiqrej;a wmg fudlo lsh,d ta;a fï miqïìh yiqrejk wdldrh wkqj weh m%isoaêfha uqúka fkdlshk fndfyda foa m%ldY fjkjd'

wef.a miqïìfha ;sfhkafk

rdclSh pß;dmodk rplfhl= jk zzie,S fv,a iañ;a˜ i|yka lrk wkaoug /ðkf.a miqïìfha ;snqfKa l=vd uqyqK n,k lKakdähla" ,smaiaála l=rla" mEkla" ñkaÜ lSmhla" weia lKaKdä l=Ügu jeks wef.a wjYH foaj,a lSmhla muKhs' yenehs bßod m,a,s hk úg miqïìfha ;j;a w;sf¾l fohla tla fjkj' ta m,a,shg weh úiska ,nd fok m~qre f,i .efkk fkdaÜgq lSmhla' fïjd;a b;du ms<sfj,lg kjdf.k wef.a miqïìfha ;ekam;a lr .;a;la'

miqïìh w;ska udre flf<d;a

/ðk iy ;j;a mqoa.,fhla w;r ixjdohla mj;sk w;rjdrfha§ /ðk wef.a miqïìh tla w;lska udre fldg wks;a w;g .;af;d;a thska fmkS hkafka weh fï ixjdoh ;j ÿrg;a f.k hEug iQodkï ke;s njhs' túg wef.a ld¾h uKav,h meñK /ðkg okajkafka Tn yuqùug wdÉ ìfIdma;=ud iQodkñka isák njhs' we;a;gu wdÉ ìfIdma fyda fjk;a wfhl= /ðk yuqùug fï wjia:dfõ§ meñ‚fha ke;e;a wef.a wjYH;djh okakd ld¾h uKav,h fujka m‚úvhla ,nd foñka ixjdoh k;r lsÍug wjia:dj i,ikq we;'

miqïìh fïih u; ;enqfjd;a

rd;%s wdydr .kakd w;rjdrfha /ðk úiska wef.a miqïìh fïih u; ;eîfuka wÕjkafka ;j úkdä mylska weh rd;%s  wdydrh wjidk fldg fu;ekska kslau hk njhs'

miqïìh ìu oeïfud;a

ta jf.au /ðk wef.a miqïìh ìu oeïfud;a thska weÕfjkafka meje;afjk ixjdofhka wehg i;=gla ke;s njhs'

uqoao weUrefjd;a

/ðk wef.a w; me<| isák uqoao wUrkjd kï thska weh wdrlaIdj b,a,d isák neõ lshefõ wdrlaIl wxY jydu ls%hdldß ùug wjia:dj oeka weú;a

miqïìh mfil ;nd ±ka weh hkaku .syska

( Brightside weiqßks &

mqkHd pdkaokS o is,ajd