නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

lkak ú;rla fkfjhs fnfy;aj,g;a úkdlsßúkdlsß lshkafka wm ldg;a uq¿;eka f.h ;=< olakg ,efnk iq,n fohla' b;ska wvq uqo,lska udyeÕs m%;sl¾uhla thska l< yels nj Tn okakjdo@ Tn hám;=,a .ek fkdie<ls,su;aj isá whl= kï fuh fndfyda m%fhdackj;a fõú' È.=ld,Sk fkdie<ls,a, ;=<ska mdoj, weÕs,s w;r leiSu we;sfjhs' ta Tng m%;sldr wjYH nj yÕjk ix{djhs' fomd úkdlsßj,ska fodajkh lsÍu fujeks frda. lsysmhla iukh lsÍu i|yd Tng Woõjla fõ'

lvqfõ.ka (eczema) iqj lrhs

lvqfõ.ka fyj;a oo lshkafka há m;=f,a iy weÕs,s w;r we;sjk fmdÿ È,Sr wdidokhla' fuhg Tn f.dÿre jkafka kdk ;gdl j,§ muKla fkdfjhs' Tn mdo ksrdjrKh lr .uka lrk ´kEu úfgl§ fuh we;súh yelshs' fuu È,Srfha frda. ,laIK f,i úh¨Kq fmd;= .e<fjk" leiSu we;slrk iajNdj we;s lrhs' úkdlsß j, we;s m%;s-È,Sr .=Kh fï frda. ,laIK i|yd fyd| u m%;sl¾uhhs' Tnf.a fomd úkdlsß oeuQ Ndckhl nyd Èkm;d fodajkh lsÍfuka id¾:l m%;sM, w;a fõú

oyäh .| ke;s lrhs

há m;=,a j,g oyäh oeuQ úg hám;=f,a iy mdjyka ;=< oyäh yd nelaàßhd uqiq fjhs' fu;ek§ Tn oek.; hq;= lreKla ;uhs úkdlsßj, ;sfnkafka È,SrkdYl .=Kh muKlau fkdjk nj' úkdlsßj, we;s È,Sr yd nelaàßhd kdYl hk .=K folu fuys§ l%shd;aul fjkjd' ta ú;rla fkdfjhs Tn mdjyka bj;a lsÍfï§ we;sjk ÿ¾.kaOh;a úkdlsß m%;sldrh ksid wfydais fjkjd' b;ska Tn l< hq;af;a Èk lsysmhla fkdlvjd fomd úkdlsß wvx.= Ndckhl fydjd fmÕSug ie,eiaùu muKhs'

úh<s há m;=,g iy bß ;e¨Kq ú¨Ug fyd|hs

hám;=,a me,Su ksid wm%ikak fmkSula we;s fjkjd muKla fkdfjhs' Tng fõokdjlao we;s fjkjd' úkdlsßj, we;s wdï,sl;dj u.ska Tnf.a hám;=,aj, we;s f;;ukh wdrlaId lrkjd' tfy;a úkdlsß iïNdykfhka miq há m;=,a jvd ;=ks ùfï wyUq isoaëkao we;súh yelshs'

fldfyduo fïl lrkafka

fï i|yd jeäuk;a WmlrK wjYH jkafka keye' Tfí mdoj, j<¨lfrka my<" ú¨U iy hám;=, wdjrKh jk wdldrfha Wilska hq;a fíiula .kak' thg úkdlsß ùÿre 1 la iy c,h ùÿre 2 la tl;= lrkak' fufia Tnf.a há m;=, fyd¢ka jeiS hk f;la fmr isÿ l<dla fuka úkdlsß iy c,h 1(2 wkqmd;hg tl;= lrkak' úkdä 10-20 w;r ld,hla hám;=,a fmf`.kakg bvyßkak' bkamiq mdo fyd¢ka úh<Sug bv yßkak' frda. ;;a;ajh myj hk ;=re Èkm;d fuh isÿlrkak'

( https://www.tips-and-tricks.co/ fjí wvúfha wkqidrfhks &

iqks,a w,a.u’