නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

kqU ják ñksiqka fudk ;;a;ajhl isáh;a kqU  tlalu bkakjdÔúf;a lshkafka uy wuq;= ixpdrhla' ta w;ruÕ f.dvla whj wmsg uqK .efykj' iïnkaOlï yefokj' yenehs ta yeu iïnkaOhlau .ukdka;h fjklïu /f​|kafka mj;skafka keye' bkak ´fka ñksiaiq hkak  fya;= odyla ;sín;a bkakj' hkak ´fka ñksiaiq tl fya;=jla yß yodf.k hkj' tal f;areï .;af;d;a Tng i;=áka Ôj;a fjkak mq¿jka'

ys;,d n,kakflda

fya;=jla we;=j" fya;=jla ke;=j tfyu;a ke;a;ï fya;=jla yodf.k yß ld,h;a tlal f.dvla iïnkaOlï ke;s fj,d hkj' tfyu ke;a;ï uÕ weß,d hkjd' álla jev wvq fõ,djl fmdâvla Ôúf;a wdmiaig .syska ne¨ju  iuyr iïnkaOlï ke;s fj,d .sh tlu ;uhs fyd| lsh,d ysf;kj' ;j;a iuyr hd¿lï ljod fldfydu fudlla ksid ke;s jqKdo lsh,d ;du;a okafk keye' iuyrla iïnkaOlï ys;du;du wmsu uÕ wer,d .syska' ta jf.au ;j;a ñksiaiq wfma weia wiaig wdfõ fudlgo lsh, ysf;k fj,dj¨;a ;sfhkj'

ld,hla hkfldg ienE iajrEmh tkjd

iïnkaOlula mgka .kakfldg  wms oelafla  ta mqoa.,hdf.a ienE iajrEmh fkfuhs lsh,d wmsg f;afrkak álla l,a hkj' yenehs msáka fldfydu fmkqK;a we;=f< bkak i;df.a iajrEmh yßhgu fmakak kï iïnkaOh wjidk fjklïu bkak fjkjd' fudlo yefudau tl tl m%udKhkaf.ka rÕmdkjd' yenehs ;ry .syska tmd fj,d iïnkaOhg ;s; ;shkfldg rÕmdmq pßf;a iajNdjh  wu;l fj,d ienE pßf; u;=fjkj' ta ksid ;uhs lshkafka ´ku flfklaf.a ienE iajrEmh n,kak ´fk kï ta flkdj ;ry .iaikak ´fk lsh,'

w;ru. ì¢Ép kej;sÉp ´kEu iïnkaOhla .ek wdfh;a ierhla ys;,d n,kak' yuq jqK ojig jvd <Õ ysáh ojiaj, fjkia' <Õ Wkakq ojiaj,g i¾jiïmQ¾K fjkia flfkla ;uhs fjka jqK ojfia ysáfh' tfyu fkao@ wms ;ukaf.a lsh, ys;df.k ysgmq iuyrla ñksiaiq lrmq lshmq foaj,a u;la fjkfldg fydhdf.k .syska rKavq fjkak ysf;k jdr ke;=jd fkfuhs' yenehs tfyu ysf;kafk yßu ál ldf,lg ú;rhs' Ôú; ixpdrfha w;aoelSï tl;= lrf.k ysñka ysñka biairyg hkfldg mßK; fjkfldg ta jf.a ldnhsÜ .y,d bojmq ñksiaiq u;la fjkfldg ;ry fjkqjg wkqlïmdjla oefkkak mgka .kakj'

tfyu wh tlal jpk lshjf.k rKavq jqfKa wehs lsh,d wuq;= ,eÊcdjl=;a oefkkak .kakj' f,dafl fudk ;rï ÈhqKq jqK;a ;du ñksiaiqkaf.a uQK ñila ys; b,lal lrkak mq¿jka leurdjla yo,d ke;s ksid ,iaikg ;shk uqKQ we;=f<a ;shk le; ys; wms ldgj;a fmkafk keye' ta ksid wkqkaf.a ys;aj, ;ukaf.alï fydhkak .sydu  wms ySfklskaj;a ys;kafka ke;s úÈhg Ôúf;a m,af,aydgu jefgkj'

Tn yßhg Ôj;a fjkak

ljqre fldfydu fudk úÈyg Tng ie,l=j;a lula keye' Tn;a thdf.a ;;a;ajhg jefgkafka ke;=j bkak W;aidy lrkak' fudlo wmsg wks;a whf.a h:d iajrEmh fmfkkjd jf.au wks;a whg wfma iajrEmh fmakafk;a iïnkaOlï wjidkfha§ ;uhs' iïnkaO;dj uq, ueo w. jf.au wjidkfh§;a wks;a md¾Yjhg iqkaor u;lhla b;=re lr,d tkak' Tng fldÉpr ßÿK;a Tn fldÉpr /jgqK;a" Tn fldÉpr ;ryska ysáh;a"  wudrefjka yß  ia;=;s lrkak' Tjqka ksid Tng ,enqKq wdorŒh u;l ;j ierhla u;la lr,d  yskdfj,d  ia;=;s lrkak' iuyr úg uõ NdIdfõ fyd|u ál u;la lrkak ´k fj,djl lg jyf.k ia;=;s lrkak ùu .ek ys;s,d tod ?g kskao hk tlla keye' ˜ug fï ál;a lsh,u ;ry fjkak ;sífn' wmrdfo ;j fyd| álla lshkak ;sífí˜ lsh,d i;shla folla hklka miq;ùul=;a oefkhs' yenehs ta isoaêh myq lr,d ál ÿrla .syska ta u;lh mrK fj,d wyïfnka wdfha u;la jqK ojig wksjd¾hfhkau Tng Tn ys;kjg jvd f,dl= iekiSula oefkhs'

flaka;s .syska bkak fj,djl ysf;a ;shk yeufoau lsh,d od,d ta fudfydf;a ieye,a¨ jqKdg lsõfõ fudkjo lsh,;a Tng wu;l jqKdg wyf.k ysgmq ñksiaiqkag tajd yeuodu u;l ;sfhkj' wks;a flkd Wkau;a;lfhla jf.a nksoaÈ;a Tn uql=;au lsh,d ke;a;ï fjk fudk o~qjula fkdÿkak;a lula keye' myq fjkfldg ta isoaêh u;la jqKdu Tng oefkk iekis,a, jf.a oy .=Khl miq;eùula thdg oefkhs'

iqkaor u;l b;=re lrkak

yïnqk uq,a ojig;a jvd fyd¢ka yïfnk wjidk ojfia yeisfrkak mq¿jka ñksiaiq yßhg lfÜ biairy o;a jf.a' bkakfldg w.hla ke;s jqKdg ta jf.a jákd ñksiaiq ye,s,d .sydu wdfh ljodj;a thd,g mrK úÈyg yskdfjkak kï neye' ta  ksid fudku iïnkaOhl§ jqK;a Tjqka Tng fldfydu ie,l=j;a iïnkaOh uq, ueo fldfydu jqK;a wjidk ;;amf¾§ Tjqkag wdorŒh wjidkhla fifkfynr u;lhla §,d kj;skak' ta u;lh fyg ojfia Tjqkaj y~jkjd' yenehs Tnj ikikjd'

lÓldpd¾h ksfrdañ .=Kr;ak
o¾Ykh yd ufkdaúoHd wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

uOqNdIsks fndr¿f.dv