නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wfma lKavdhu cx.u ÿrl:kj, fgdaÉ t<sfhka mjd melaá%ia l<dàï tlg o;a; úYaf,aIlhl= fkdue;slu f,dl= wvqjla - .hxc,S wurjxi

cd;sl oe,amkaÿ lKavdhfï kdhsld

Y%S ,xld cd;sl oe,a mkaÿ lKavdhu wdishdkq Y+r;djh Èkd .ekSu;a iu. l%Svd f,da,Ska wukaodkkaohg m;aj we;s fï fudfydf;a ksrka;rfhka l%Svd lghq;= iu. w;aje,a ne|f.k isák kj,sh ta ch.%yK .ek lKavdhfï j;auka mqyqKqldßKsh fukau kdhsldj iu. l;d nyl fhÿKd'''


Tn fkÜfnda,a lS%vdjg fhduqjQ whqre  i|yka lf<d;a

uu wOHdmkh ,enqfj lE.,af, fikafcdaima fldkajkaÜ tfla' wfma ksji msysg,d ;snqfK Th fldkajkaÜ tl msámiafi' yßhgu ne¨fjd;a ;dmafmka tyd me;af; ;uhs fkÜfnda,a meá%ia lf<a' b;ska uu f.or ;dmafmg ke., ta Èyd n,ka bkakjd' fi,a,ï lrk wlal, uf.ka fndkak j;=r b,a,kjd' uu f.k;a fokjd' ta ys;j;a lï jf.au ta whf. lS%vd oCI;dj,g ys; weÈ, .syska ;uhs uu;a fkÜfnda,a lS%äldjla fjkafk'

t;eka isg meñKs .uka u.
YsIH;aj úNd.h iu;afj,d uykqjr uyudhd nd,sld úµd,hg we;=<;a jqKd' t;k b|, ;uhs fkÜfnda,a lS%vdjg yß u. mEÿfka' Wiia fm< mx;sh olajd yeu jhia ldKavhla hgf;au uu àïj, fi,a,ï l<d' YS% ,xld mdi,a lKavdhug tl;=fj,d úfoaY lKavdhï iu. ;r.j,g iyNd.sjqK w;fr 1994 wjqreoafo m%:u cd;Hka;r ;r.hg;a iyNd.s jqKd'

jrdh wêldßfha /lshdj w;r;=r fkÜfnda,a lS%vd lrkjd

Tõ yefudau ys;df.k ysáfh uu fkÜ fnda,a lS%vdj yryd ta /lshdjg .shd lsh,' ta;a uu fm!oa.,sl f,alïjßhla úÈhg fjku fiajhg ne÷k flfkla' tfyu .syska tys ;snqK lKavdhfï idudðldjla jqKd' miqj tys kdhsldj njg m;afjkjd' jrdh wêldßfha fkÜfnda,a f,alï ;k;=r olajd .syska uf.a ueÈy;a ùfuka w¨;a àï tlla yo, ;uhs 1983 wjqreoafo f,dal ±,amkaÿ ;r.dj,shg iyNd.s jqfKa'

cd;sl lKavdhfï mqyqKqldßksh f,i Tn m;afjkjd

ta ;ekg tkak biafi,a,d uu YS% ,xld lKavdhfï lS%äldjla f,i jir 15 la tl È.g lS%vd lr, lKavdhfï kdhsldj njg  m;afj,d 1989 § m<uqfjks wdishdkq Y+r;dj Èkd .;a;d' fï fjoaÈ wdishdkq Y+r;d ;r. 11 la meje;ajqKd' thska ;r. ;=klgu uu lS%äldjla jYfhka iyNd.s jqKd' ;j;a ;r. yhlg mqyqKqldßksh f,i uf.a fiajh ,nd§, ;sfhkjd'