නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

msßñ odylska tlaflfkl=g yefok wiaÓ ms<sldj yßhg y÷kd.;a ksid cSú;h ú¢k ksÆÔúf;a lshkafk ys;d.kak neß fmr<s isÿfjñka .,df.k hk fohlg' fï .ufkÈ ;uka leu;su foaj,a ,nd.ekSu fjkqfjka igka lrkak isÿfjkj jf.au ta igk merÿfKd;a ish¨u foa ueoy;a is;ska ord.kak;a wmg isoaO fjkjd' fï tjeks l;djla' ;ukag je<÷Kq ÿ¾,N .Kfha ms<sldjla tlal igka lr, cSú;h ch.;a; ;reK flfkla ;uhs ksÆ'

wef.a yrs ku ksÆld ouhka;s' fï jkúg 35 yeúßÈ úfha miqjk weh ;,j;=f.dv fyaudia frdayf,a ECG Technician jßhl f,i fiajh lrkakSh' ud;r fokshdfha mÈxÑldßhl jk weh fld<Ug meñfKkafka tu /lshdj;a iuÕh' ta óg jir my<jlg fmrhs' b;du;a kSfrda.Sj isá wehg 2018 jir uq,§ ysáyeáfhau ll=f,a ;on, fõokdjla yg.kafka wdOdrlhla fkdue;sj weú§u mjd wiSre lrjñks' weh is;=fõ th wef.a /lshdfõ iajNdjh wkqj ks;ru weúÈk ksid iy jeä fj,djla ysgf.k isàug isÿjk fyhska we;sjk fõokdjla njh' kuq;a fõokdj tkak tkaku jeä fjoa§ weh ffjoHjrfhl= yuqjg .shdh' ffjoHjrhd wkqudk lf<a ta wd;rhsàia frda.h njh' t;eka mgka weh wd;rhsàia i|yd m%;sldr ,nd.;a;dh' ;on, fõokdkdYl .kakd w;f¾ fN!; Ñls;ail m%;sldro isÿl<dh' kuq;a wehf.a fõokdj wvq fkdjq‚' bfka isg mdodka;h olajdu ksÆldf.a fõokdj w;sYh ;Sjq úh' fõokdj wvq fkdjQ fyhska ffjoHjrhd wehf.a fldkafoys MRI mÍlaIKhla isÿlrkq ,enqfõ mdofha fõokdjla yg.;a;o tys uQ,drïNh fldkao úh yels ksidh' kuq;a tu mÍlaIKfhkao fõokdjg fya;=j fidhd.ekSug ffjoHjrhdg fkdyels úh' tfyhska Tyq wehj YS% chj¾Okmqr uy frdayf,a úl,dx. tallfha m%Odk Y,H ffjoHjrhd fj; fhduq lf<ah' t;eka mgka isÿ jQ foa ksÆld kj,shg fufia úia;r l<dh'

ÿ¾,N .Kfha ms<sldjla

uu tu ffjoHjrhj uqK.eys,d frda. ;;a;ajh úia;r l<du Tyq uf.a bk m%foaYfha tlaia-f¾ tlla wrf.k lsõjd ug ;sfhkafk wiaÓ ms<sldjla lsh,d' ms<sldj ;snqfKa jï oKysig Wäka' miqj uu chj¾Okmqr frdayf,a k;rfj,d wiaÓ fldgia iïnkaO nfhdmais mÍlaIKhla l<d' ta ßfmdaÜ tfla wdfj;a fvdlag¾ lsõj ms<sld ;;a;ajh .ekuhs' ug ;snqfK odylska tllg jf.a yefok fldkafv%didfldaud lshk ÿ¾,N .Kfha ms<sldjla' ta jf.au fï ms<sld j¾.h jeäfhka je<f​|kafk msßñ m¾Yajhg' ta fjoaÈ;a ms<sldj fikaá óg¾ 10 la ú;r me;sß,d ;snqfK' fvdlag¾ lsõfj uf.a ll=, uq,skau whska lrkak fjhs lsh,d'˜

ffO¾hjka;j uqyqKo’u'''

tla ll=,la wysñ jk nj oek.;a;o ksÆld ys;ska lvd fkdjegqKdh'wef.a is;g tlajru meñ‚fha hqoaOhg f.dia fomd wysñj isák fin¿kah' tksid tla ll=,la wysñ jqjo wfkla ll=, we;s nj is;d weh ffO¾hu;a jQjdh' —uu ta fjkfldg fvdlag¾ lshk ´ku fohla ms<smÈkak iQodkï fj,hs ysáfh' fudlo f,fâ .ek wjfndaOhla ;sfhkafk frda.shg fkfõ ffjoHjrhg' uu fldhs fudfyd;lj;a ys;ska lvd jegqfK kE' f.org fldgqfj,d boaÈ lsfhõfj Positive Thinking foaj,a ú;rhs'˜

wïfula jQ fndaäfï ñ;=ßh'''

—uu uq,a ldf, kej;s,d ysgmq fndaäfïÈ ug yuqjqK ñ;=ßhla ysáhd' weh újdy fj,d fld<U mÈxÑ fj,d bkafk' ug ms<sldjla ;sfhkj lsh, oek.;a;g miafi frda.h fyd| fjkl,au wïfula jf.a udj n,d.;af; weh' uf.a wïug ;d;a;g ux fjkqfjka lrkak lsis fohla b;=re lf<a kE' fldákau wehf.a orefjd fokakg;a jvd Èjd ? fkdn,d wjOdkhla ÿkafk ug' yefudau ys;=fj weh uf.a ifydaoßhla lsh,'