නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

úÿ,s ì, wvq lr.kak yeufjf,au YS;lrKh off lrkjof.dvfofkla ;ukaf. ksjfia úÿ,s ì, wvq lr.kak ys;df.k ?g YS;lrKfha WIaK;ajh wvq lrkak jf.au off lrkak mshjr .kakjd' ta;a úúO j¾.fha wdydr mdk YS;lrKh ;=< ;sìh§;a fujeks mshjrla .ekSu Tfí YÍr fi!LHhg fyd|o keoao lsh, tl jrlaj;a Tn ys;=jo@ f.dvla .Dy‚hka wrmsßueiafuka jev lrkak fï foaj,a lrkjd ;uhs' ta;a fïjf.ka fjkak mq¿jka whym;a m%;sM, fudkjo lshk tl .ek;a wms oek.kak ´fk' wrmsßuiafuka jev lrkak ´k lsh, YS;lrKfha WIaK;ajh wvq l<du tfyu;a ke;akï off lr, oeïuu fi!LH me;af;ka fjkak mq¿jka ydksh .ek;a Tn oekqj;a úh hq;=uhs'

Tn okakjdo@

idudkHfhka wms YS;lrKhla Ndú; lrkafka wdydr mdk l,a;nd .kak' ta jf.au wdydrmdkj, kejqï nj wdrlaId lr.ekSfï wruqK we;sj' ta;a fïl kv;a;= lrk tl we;eï whg m%Yakhla' úÿ,s ì, by< hdu ;uhs fïlg m%Odku fya;=j' fï ksid YS;lrKh ;=<ska úÿ,s ì, by< hdu wju lr.kak f.dvla .Dy‚hka W;aidy lrkj' ta;a wdydrmdk ;sfhk YS;lrKhla kï tjeks mshjrla .ekSu fldhs;rï ÿrg fi!LHdrlaIs;o lshk tl .ek;a ys;kak fjkjd'

blaukska nelaàßhd wdidokh fjkjd

uia" ud¿" lsß" ì;a;r jeks øjH YS;lrKh ;=< ;sfnkjd kï YS;lrKh l%shdúrys; lsÍu fldfy;au iqÿiq keye' túg isÿjkafka úúO nelaàßhd wdydrj,g we;=¿ ùug wjYH jgmsgdjla ilia lr fok tl' ta jf.au jeä ld,hla fï wdydr YS;lrKhla ;=< ;nd .ekSu;a iqÿiq fjkafka keye' jeä ld,hla YS;lrKh ;=< fï wdydr ;nd .ekSu ksid;a úúO nelaàßhd wdidokh fjkak mq¿jka' uia" ud¿" lsßj,g b;d blaukska nelaàßhd j¾. wdidokh fjkjd' fï nelaàßhdjka fud<hg jvd;a ydksodhlhs' fud<fha iakdhq ÿ¾j, lsÍug mjd fya;= fjkjd' ta jf.au Tnj úúO frda.j,g f.dÿre fjkak;a fya;=fjkjd'

fï je/oao lrkak tmd

úfYaIfhka ì;a;r iy w;=remij,g zie,afudfk,a,dZ lshk nelaàßhdj blaukska wdidokh fjkjd' WK" mdpkh" WKikaksmd;h jeks frda.S ;;a;ajhkag fï ksid Tn f.dÿre fjkak mq¿jka' wdydrhg .;a fohla b;sß lr kej; YS;lrKhl ;nk úg th fyd¢ka wdjrKh lsÍu b;du fi!LHdrlaIs;hs' iq¿ uqo,la b;sß lr.kak ys;df.k Tn lrk fï je/oao ksid we;s jk f,v frda. Bg jvd Nhdkl fjkak mq¿jka' iuyr wjia:d j, fï frda. iqjm;a lrkak Bg jvd jeä uqo,la jeh fjkak mq¿jka'

fï .ek l,amkdldÍ jkak

Tn i;shlg muK m%udKj;a jk úÈyg t<j¿ yd wdydrmdk ñ,§ .kak .Dy‚hla kï úfYaIfhka t<j¿ fyd¢ka fidaod f;; isf|kak yer bka miqj m;a;rj, T;d YS;lrKfha .nvd lrkak' lsisu fj,djl fmd,s;ska ljrj, wdydr .nvd lrkak tmd' úfYaIfhka t<j¿ yd m,;=re tfyu jqfKd;a wdydr j¾. blaukska ;eïfnkak mq¿jka' th;a úúO nelaàßhd yd wys;lr ;;a;ajhka we;s lrkak fya;= fjkjd' ta jf.au whsial%Sï w;=remi j¾. YS;lrKfha ;sìh§ YS;lrKfha WIaK;ajh wvq lrkak tmd' úfYaIfhka whsial%Sï Èh ùu ksid blaukska Bg nelaàßhdjka we;=¿ fjkjd' fuh Tn;a Tfí mjqf,a wh;a úfYaIfhka l=vd orejka frda.S lrkak fya;= fjkak mq¿jka'

msßisÿ nj jeo.;a

ta jf.au i;shlg jrlaj;a YS;lrK msßisÿ lrkak' nvq ouk rdlal" u;=msg mDIaGh" ta jf.au fodf¾ rn¾ wdjrKh jeks ;eka msßisÿ lsÍu b;du;a wjYHhs' ta i|yd úIîc kdYlhla Ndú;d lrkjd kï jvd;a fyd|hs' wrmsßueiau mqreÿ lrkak .syska Bg jvd jeä f,v od.kafka ke;=j yeu fohla .eku fyd| wjfndaOhla we;=j lrk tla nqoaêu;a .Dy‚hlf. ,laIKhla'

goodhousekeeping.com 
fjí wvúh weiqfrks

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv