නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.or ,iaikg ;shd.kak, ìu Tmh;a .<mkak ´fk


iqkaor ksjykl ðú;a fjkak wms ljqre;a wdihs' b;ska ksji w,xldr f,i iod .ekSfï§ f.orl ìu ms<sn| wjOdkh fhduq l< hq;=uhs' ì;a;s cfka, ,iaik lr.kakjdg;a jvd jeä uqo,la fï fmd<j ,iaik lrkak wmsg úhoï fjkjd' ìu ie,iqï lsÍïf§ iuyr ksjdi ie,iqïj,g ìu w;=rkak ´ks fudkjo@ w;=rkak jvd;a iqÿiq fudkjo lsh,;a tkjd' Tng f.ìu ilid .ksoaÈ ì;a;s j, mdg" ksjig wdf,dalh ,efnk wdldrh i,ld ne¨fjd;a ,iaik f.ìula yod.kakg mq¿jka' fmdä <uhs bkakjo " f.ìu ;sfhk mßirfha ;;a;aj wdÈh;a f.ìu ksu lsÍfua§ i,ld n,kakg mq¿jka kï fndfydau wf.hs'


,S fmdf<dj

,S lsõjdu ,xldfõ ,S j¾. .Kkdjlska ,S *af,da yokjd' ,S álla ñ, wêl l%uhla' ,S *af,da tllÈ *sksIa tfla ;sfhk iajdNdúl jhsrï .;sh *af,da tlg ,iaikla jf.au iqkaor;ajhla tl;= lrkjd' ta jf.au ,S *af,da tlla wfma ksrej;a mhg úYd, wiajeis,a,la ,efnkjd' ta;a fï ,S *af,da jeämqr j;=r .ejfik l=iaish" kdk ldurh" frÈ fidaok ldurh jf.a ;ekaj,g iqÿiq fjkafka keye'fudlo ,siaik iq¿ iajdNdjhla .kakg mq¿jka' tajf.au jeämqr wms .ejfik iSfrk ;ekaj,g;a ,S tÉpru .e,fmkafka keye' oejfhka yefok fï ,S *af,da tfla >klu;a wfkla l%uj,g jeäh álla jeähs' kv;a;= lghq;= j,§ ;rula ú;r wmyiq jqK;a oeka ;sfnk iS,a l%u yryd *af,da tl iS,a lr.;af;d;a msßisÿ lrk tfla f,dl= wjq,la fjkafka keye'


firñla ghs,a

firñla ghs,a lshkafka ,xldfõ ;sfhk ckm%shu *af,da fid,shqIka tl' ghs,a .;a;du úúO wdldrfhka" úúO äihska j, ghs,a ;sfhkjd' ghs,a w,a,oaÈ ghs,a w,a,kak úfYaIfhka ;sfhk isfuka;s j¾. mdúÉÑ lrkakg ´kd' ta jf.au ghs,a w,a,k ndia flfkla wdjg .shdg f;dar.;af;d;a miqj Tng miq;efjkak isÿ fjkjd' iuyr ,dn ghs,a j¾. ld,h;a tlal blaukskau mdg fjkia fjkjd'tmuKla fkdfjhs"lefvk iq¿ iajdNdjhla .kakjd' ghs,a w,a,oaÈ ksjfia msg; m%foaY" nd;arEï" l=iais" fgria" ,súka rEï wd§ jYfhka úúO ;eka j,g úúO ghs,a j¾. w,a,kg mq¿jka'fï ;=<ska ksjfia iqkaor;ajhg ukd úúO;ajhla tl;= fjkjd'th ksjfia ia:dkh wkqj iydTfí reÑl;ajhg wkqj fjkia lr .kak' t<sfha f;fuk" wõjg msÉfpk ;ekl ghs,a w,a,kjd kï ta nj fj<| uy;dg mjid ta ;;a;ajhkag .e,fmk ghs,a f;dard.kakg ´ks'


jhsks,a

jhsks,a ksfjia j,g jvd *elagß" T*sia *af,da wdÈhg ,xldfjÈ jeämqr mdúÉÑ fjkjd' fuys uQ,sl ueàßh,a tl mSùiS' ,xldfjÈ t;rïu f.j,aj,g jhsks,a *af,da iq,N ke;sjqk;a tys jdis f.dvla ;sfhkjd' idfmalaIj jhsks,a *af,da tlla we;a;gu ,dNhs' ,xldfõ fuh w,a,kak ueàßh,a iu.u iïmQ¾K hk úhou j¾. wähg re 250$} iSudfõ b|ka Tng ,nd.kakg mq¿jka' fuys§ YSÜ" ma,Ekala wd§ jhsks,a j¾. lSmhla ;sfhkjd' thska ma,Ekala fyj;a ,S w;=rk úÈyg we;sÍu fï jk úg;a jvd;a ckm%sh fj,d ;sfhkjd' fï jhsks,a f,ah¾ tl ñ,sógr lsysmhlska f.dvk.d .kak mq¿jka' th fuys mj;sk úfYaI;ajhla'tajf.au fmd<j yßyeá ne,kaia kï fug,a" ,S" ghs,a" isfuka;s ;sfhk ´ks fmd<jla jhsks,a lrkak yßu f,aishs'ta jf.au myiqhs'


ldmÜ

úúO wdldrfha ldmÜ fh§u;a f.ìu i|yd ;sfhk w,xldr úi÷ula' jQ,a" khsf,daka" wel%s,sla" fmd,sfhiag¾" fmd,sfm%dma,ska" wd§ j¾. /il ldmÜ j¾. ;sfhkjd' mhg ;sfhk iquqÿ nj ksid fndfyda wh ldmÜ odkjd' úúO j¾.fha ld¾mÜ wo jk úg fjf<| fmd< ;=< mj;skjd' kuq;a ldmÜ oeïu jf.a fkfuhs msßisÿ lrkak yßu wudrehs' ta jf.au ,xldfõ ¥ú,s jeä mßirhlÈ ldmÜ blaukgu wmsßisÿ fjkak;a bvlv ;sfhkjd'ldmÜ u;g j;=r ye¨fKd;a miq ld,fhaÈ tys .=Kd;aulNdhg .eg¨ we;sfjkak mq¿jka'fyd| j¾.fha iqkaor wdl¾IŒh ldmÜ w;=rkjd kï ta i|yd jehfjk uqo,;a álla ú;r jeähs'


,eñfkaÜ

tï'ã't*a ke;skï fyd¢ka moï lr kej; ilik ,o ,S j,ska ielfik ,eñfkaÜ fmd<j oeka kï ,xldfõ olskakg wvqhs' tys§ tï'ã't*a j,ska ilid .kakd ,o fmd<j u; ;=kS È,sfik úfYaI ,eñfkaÜ ia:rhla w;=rkq ,nkjd' fï ia:rh j;=rg fyd|g Tfrd;a;= fokjd' ta;a ta ia:r w;r ;Srej .ek fyd| wjOdkfhka hq;=j msßisÿ lrkakg ´ks' fuh ,S ;rï ñ, wêl ke;s jqK;a ,djg fmkqu ,djg ,ndfok úi÷ula' jeämqr j;=r .ejfik ;ekaj,g iqÿiq fkdjk w;r ,eñfkaÜ f.or ksok ldur jf.a jeämqru fmd<jg johla .eg¨jla ke;s wjldY i|yd jvd;a iqÿiq fjkjd'


isfuka;s fmd<j

isfuka;s fmd<j lshkafka wmsg mqreÿ wdÈld,Sk úÈy' tys§ r;=mdg isfuka;s od,d ;sfhk fmd<jla ghs,a j,g jvd iS;,la wfma fomd j,g f.afkkjd' oeka isfuka;s fmd<j lÜ lr,d álla fudv¾ka kúk ld,hg .e<fmk whqßka yod.kakg wmg wjia:d ;sfhkjd' isfuka;s fmd<jla fmd,sIa lr,d" ;Ska; .d,d úúO j¾Kfhka ksu lr.kakg mq¿jka' ta jf.au kv;a;=j;a f,aishs' ta;a fmkqu .;a;du ghs,a fyda fjk;a l%u ;rï wdl¾IŒh njla kï isfuka;s fmd<jl olakg ,efnkafka keye' ta;a firñla ghs,a iy fjk;a l%u j, hï hï fi!LHuh wjq,a ;sfhkjd lsh, úYajdi lrk wh kej;;a mer‚ mqreÿ isfuka;s fmd<ju f;dard.kak m%jK;djhl=;a oeka oeka ;sfhkjd' isfuka;s oeóu kq;kfha b;du ,dNodhSu l%uhla'

 

ghsfÜkshï lÜ *af,da

tl iudk wLKav È,siSula *af,da tfla iEu ;eklgu ghsfÜkshï lÜ *af,da tllÈ ,efnkjd' ,xldfjÈ kï ghsfÜkshï j, ;sfhk wjq, ;uhs iuyr ;ekaj,§ ghsfÜkshï lÜ *af,da ld,hla .shdu bß ;,kjd' fï bß;,kak fndfydaúg ghsfÜkshï lÜ tl ouk úÈy fya;= fjkjd' fï l%ufha úhou t;rïu ier keye' úúO j¾Kj,ska fï ghsfÜkshï *af,da yod.kak;a myiqlu ;sfhkjd' fuys§ ´ksu l%uhlg fï ghsfÜkshï lÜ fmd<j msßisÿ lr.kak;a wmsg mq¿jka'

Tn f;dard.kakd ld¾ñl Ys,amSka úiska ksul< ;ekla folla we;a;gu n,dlshd.kak mq¿jka kï ta Ys,amSka Tng mjik ;rïu olaIhskao lsh,d Tng weia folskau n,d.kak;a mq¿jka.fï *af,da f;dard.ekSfï§ Tfí wd¾Ól uÜgu ms<sn| fukau iqj myiqj".=Kd;aulNdjh ms<sn| ie<ls,su;a jqjfyd;a fidÿre ksjil ysñlfrfjla fjkakg Tng;a mq¿jka'jr,;a jdia;= úoHd{

ksjdi wNHka;r ks¾udKldß

ñysßks ú;dkf.a

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv