නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

iqma fldamamh;a f,dal Wreu ,hsia;=jghqfl%akfha zfnda¾IaÜZ iqma fldamamhl rih f,dalh mqrdu lS¾;su;a kduhla ,nd f.k ;sfnkjd' ta ;rugu m%isoaêhg m;a fnda¾IaÜ iqma lS¾;sh wkd.;h fjkqfjka iqrlaIs; lsÍu b;du jeo.;a' reishdkq iy hqfl%akfha hqoaOh ksid fnda¾IaÜ iqma msiSfï l,dj .ek;a hï wúksYaÑ; ;;a;ajhla we;s ù ;sfnkjd'
hqoaOh hï f,ilska fuu iQmfõ§ l,djg n,mEula we;s jqfKd;a wkd.;h fjkqfjka fuu rij;a iqma fldamamhl rih ú£ug we;s wjia:djka wysñ fjkak mq¿jka' ta ksid hqfkiafldaj úiska zfnda¾IaÜZ iqma f,dal Wreuhla f,iska kï lr ;sfnkjd' ta ksid fuu zfnda¾IaÜZ iqma msiSfï iQmfõ§ l,dj wkd.;h fjkqfjkq;h ùu .ek ±ka ìhla we;s lr .; hq;= keye'

www.aljazeera.com
fjí wvúh weiqfrks

mqkHd pdkaokS o is,ajd