නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

n,OdÍkaf.a fkdie,ls,a, ksid l=Kq ldKqjg jeà wld,fha ñh.sh ið;


wêl j¾Idj uOHfha mdi,a wjika ù ksfji n,d hñka isáh§ mdi,a jEka r:hlg hEug bv §ug ud¾.fha whskg hEfï§ jeis c,h msreKq ldKqjlg weo jeà iev myrlg yiqj .idf.k f.dia fndalal=jl isrùfuka jhi wjqreÿ 14 l orejl= Ôú;laIhg m;aùfï isoaêh uq¿ rgu lïmdjg m;a l< isÿùula úh' mjqf,a tlu msßñ orejd fuf,i wjdikdjka; wkaoñka ñhf.dia ;snqfKa l=reKE., u,shfoaj wdo¾Y úÿyf,a 9 jeks fYa‚fha bf.kqu ,nñka isáh§h' Tyq kñka ið; iyka .=Kr;akhs'

mjqf,a tlu msßñ orejd jQ ið;g ;j;a jeäuy,a ifydaoßhka fofofkla isà' jhi wjqreÿ 14 la jQj;a ið; lsisÈfkl ;kshu mdf¾ f.dia ke;' fm!oa.,sl wdh;khl jev lrk ;d;a;d iuÕ we;eï úg mdi,a hk ið; fndfydaúg mdi,a weÍ f.or wdfõ uj fyda wdÉÑ iuÕh' miq.sh i÷od WoEik isg weo ye¨qKq j¾Idj;a iuÕ fï mqxÑ mq;d mdi,a hEug wÈuÈ lr wdÉÑ wïud iuÕ mkai,a hdug is;=j;a ta woyi w;yer mdi,a hkakg isÿjQfha ;j;a Èk lSmhlska mdi,a ksjdvqj ,efnk neúks' tfy;a i÷od yji wdÉÑ wïudg u.g taug fkdyels ù we;af;a hk tk ud¾.h c,fhka hg ù ;snQ ksidfjks'c,h msÍ ;=nQ fndalal=j ;=< ið; ysrfjhs'

c,fhka hg ù ;snQ ud¾.fha ol=Kq miska .uka l< ið; ud¾.fha whskg ù we;af;a mdi,a isiqka /f.k meñ‚ jEka r:hlg bv ,nd §ugh’ tys§ ldKqfõ c,h" ud¾.fha uÜgug msÍ f.dia ;sîu ksid mq;=g ldKqj yß yeá ksÍlaIKh ù fkdue;' tys§ jeis c,h msreKq ldKqjg weojeà ;sfí' tf,i weojegqKq mq;= wêl iev myrg yiqj .idf.k f.dia ud¾.fha háka c, myr .uka .kakd fndalal=jla ;=< isrù ;sìKs' ið; mq;= fuu wjdikdjka; isoaêhg uqyqK mEfõ l=reKE.," jeyer m%foaYfha w;=reud¾.hl§h'

frday,g we;=<;a lr meh lSmhlska ið; Ôú;laIhg

ál fj,djlska c,fha mdfjñka ;snQ mdi,a nE.h ÿgqj m%foaYjdiSka orejdf.w;=reoyka ùu ms<sn|j fidhd n,k ,o w;r m%foaYjdiSkag ið;j fidhd .ekSug yelsj we;af;a meh fol ;=kl fufyhqulska miqjhs' mdr yryd ;snqKq fndalal=jla ;=< ið; /£ isáh§ neflda hka;% yd ñksia Y%uh úYd, f,i fhdodf.k Tyqj msg;g .ekSug iu;a jQj;a l=reKE., frday,g we;<;a lsÍfuka meh lSmhlg miqj fï wysxil orejd Ôú;laIhg m;aj we;'ish mq;=f.a úfhdafjka uj yd mshd oeä lïmkhg

—uu w¨f;kau f.kd we÷u we|f.k ;u mq;d tod biafldaf,a .sfha' wfka uf.a r;a;rka mq;dg fjÉp fohla' mq;dg fufyu fohla fjhs lsh,d ljqo fohshfka ys;=fj' Thd wïuj msiaishla lr,d .shd uf.a mqf;a' orejd bf.k.kak olaIhs' wfma mq;d ke;=j oeka fldfyduo wms bkafka˜ hehs mq;=f.auj y~d je,fmñka lshd isáhdh' orejd fï wk;=rg uqyqK mEfõ wkjir bÈlsÍula ksihs'

m%foaYfha mdi,a ;=kla ;sfhkjd' ta mdi,aj,g fï ia:dkh yryd orefjda .uka lrkjd' rgg jákd orefjla ke;s jqKd' ;j;a orefjl=g fujeks úm;la fkdfjkak n,Odßka oekaj;a weye wer,d n,kak' wjqreÿ .dKl b|ka fï m%Yakh lshkafka˜ hehs m%foaYjdiSyq fpdaokd lr isà'jir 25 lg;a jeä ld,hla ;siafia wkjir bÈlsÍï ms<sn|j ks<Odßka oekqj;a l<o tajdg lka fkd§fï m%;sM,hla f,i ið;f.a Ôú;h fndalal=jla wiafia ñ<sK ù f.dia we;' l=reKE., fld<U m%Odk nia ud¾.hg iïnkaO jk fuu w;=reud¾.fha óg¾ 500 la muK ÿßka l=reKE., nKavdrkdhl úoHd,fha orejka ;=kaoyila muK wOHdmkh ,nhs' fï wjg .ïj, <uhs fï ud¾.fha md .ukska mdi,a hhs' tjka orejkag jdyk folla ;shd tlla hoaÈj;a whskafjkak ;rïj;a bvla mdf¾ b;sß fkdlf<a wehsoehs .ïuqka m%Yak lrhs' ;jo j.=re bvï f.dv lr ud¾. ilia lsÍu yd tajdg m%ñ;s.;j fndalal= yd we<fõ,S bÈ fkdlsÍu ksid uE;l isg tu m%foaYh c,fhka hgfjk njg .ïuqka fpdaokd lrhs' ksis mßÈ ldKq moaO;sfkdue;s fuu ixj¾Ok jHdmD;s l=ugoehs fudjqka m<d;a md,k wdh;k j,ska úuihs' ;j;a orefjl= fyda jeäysáfhl= ñhhdug fmr n,OdÍka weia wer ne,sh hq;= nj fudjqkaf. u;hhs'

l=reKE., wdmod l<ukdlrK uOHia:dkfha iyldr wOHlaI úrdÊ Èidkdhl uy;d oerefõ fujka woyila

´kEu ia:dkhl bÈlsÍïj, lghq;= lsÍfï§ m%uqL;ajh Èh hq;af;a cd;sl wdmod m%;sm;a;sj,g' tajdg msáka f.dia lghq;= lsÍfuka mßirhg úYd, ydks isÿfjkjd' ið; .=Kr;ak orejdf.urKhg;a fya;=fj,d ;sfhkafka j;=rg jeà ñhhdug;a jvd iajdNdúl c, ud¾. wjysr lsÍfï m%;sM,hla' wms fï iïnkaOj wdh;k oekqj;a l<;a ta m%ñ;Ska j,g isÿfj,d kE lshk ldrKdj meyeÈ,shs' lõre flfia lSj;a ifydaoßhka fofofkla yd uj mshd iuÕ i;=fgka Ôj;a jQ ið; .=Kr;ak kï wysxilhd ldg;a fydfrka wo kslau f.diah' wjidkfha isÿjQfha j. lsjhq;= wdh;k j, jD;a;Sh fkdie,ls,a, yd f.dx ;l;Sre ;SrK ksid wysxilfhlag fõ,diku ;u Ôú; l;djg wjdikdjka; f,i ;s; ;eîughs';j;a Ôú; ydks ùug fmr fuu isÿùu fya;=mdol lrf.k lrk bÈlsÍï ksis m%ñ;shlska yd m%fhdackhla we;s f,i lsÍug n,odÍka ie<ls,su;a úh hq;=hs'

p;=r f;ydka