නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uia j¾. f.ak u,a, kej; mdúÉÑh fydo kEjrla mdúÉÑ lr,d bj; ouk kHdhg ksIamdokh l<;a wrmsßueiaug ;sfnk yqrej ksid yeu foau bj;g fkdoud /l.eksfï mqreoao wkq.ukh lrkjd' fndfyda iqm¾ ud¾lÜ j,ska wfma l<ukd wrf.k hk fmd,s;ska u¨ bj; oeñug ;sfnk .eg¿j ksidu fïjd kej; mdúÉÑ lsßu wfma je/oaola fkfjhs' ta;a fï wdydr wiqrk u¨ ksid wdydr úI ùug ;sfnk bv m%ia;dj .ek;a is;kak ld,h weú;a ;sfnkjd'

fï u¨ w;ßka wuq uia iy mia iys; t<j¿ weiqreï wksjd¾fhkau bj; oeñh hq;= nj wen¾ûka  úYajúoHd,fha laIo%csú uydpd¾h yshq fmkska.agka i|yka lrkjd' fuu weiqreï j, ;sfnk wuq uia fj;ska kslafuk nelaàßhdjka u.ska ta iu. wiqrd we;s m<;=re iy t<j¿ mjd wdydrhg kqiqÿiq f,iska úi njg m;a ùfï bv lv ;sfnkjd' fïjd úIìckdYl oshrhkaf.ka fidaod f.k kej; mdúÉÑhg .;a;g je/eoaola keyelsh,;a Tng iy;sl fjkak neye' ta wehs lsõfjd;a we;eï nelaàßhdjka úkdY ùug m%;s nelaáßhdjka iu¾; fjkafka keye'

fï ;;a;ajh ksid ieka m%ekaisiaflda k.rfha ma,diaála u¿j, wuq uia weiqreï lsßu ;ykï l<d' wdydr úI ù ñh hk iy frday,a.; fjk msßi fo.=Khl fjkak mgka .;a;d' tysoS fmkS .sfha E.coli nelaàßhdj ksid wdydr úI fjk msßif.ka 97 ] lau ;uka ñ<g .kq ,nk uia wiqrd ;sfnk oejgqï u¨ fidaod msßisÿ lr f.k kej; mdúÉÑhg fhdod .;a nj i|yka lr ;snqk njhs' fï w;r uydpd¾h la,sla ish wdydr wdrlaIK m¾fhaIKfha ,nd .;a f;dr;=re u.ska fmkajd fokafka kej; mßyrkh lrk wdydr weiqreï ;=< ydkslr nelaàßhdjka úyd, m%;sY;hla wvx.= njhs' wdydr wdrlaIKhka f,i uydpd¾h fmkska.agka fmkajd fokafka fuu wuq uia jeks wdydr weiqreï ;j;a ojgkhlska wdjrKh lsÍfuka /f.h hEu wjYHfhkau isÿ úqh hq;= njhs'

ta jf.au Tn ñ<oS .kakd t<j¿j, mia iys; fõ kï tajd ñ,oS .ekSfuka ÿria: ùu;a jeo.;a njhs' mia w;r jQ nelaàßhdjka fjk;a wdydr øjH fj;g .uka lsÍug;a ;sfnk wjia:dj by<hs' fï ksid wuq uia oejgqï iys; l=uk fyda fohla õ kï th bj;a lsÍu jeo.;a neõ fuu wOHkfhka fmkajd fokjd' fï ksid uia weiqreï fjkqfjka ixjD; fmÜá jeks foa fhdod .ekSfuka fiiq wdydr øjHka fj; nelaàßhd me;sÍfï yelshdj wvq fjkjd'fï ksid ks;ru Tn wuq uia /f.k hkafka kï ta iu. fjk;a wdydr øjHka wiqrd .ekSfuka j<lskak'

( www.theguardian.com fjí wvúh weiqfrks&

mqkHd pdkaokS o is,ajd