නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Jars y;rhs jev fldaáhhs Mixer Grinder.DyKshka ojiska jeä ld,hla .; lrkafk uq¿;ekaf.hs' ta ksid uq¿;ekaf.h ,iaikg;a myiqjg;a ;sfhkak ´fk' tfyu fjkfldg ojiska jeä yßhla bkak uq¿;ekaf.hs jev lrkak weh leu;shs' fï ksidu ;uhs wef.a jev myiq lrk WmlrKhla jk ñlai¾ .%hskav¾ tl .ek wms l;d lrkak ys;=fõ'

mdúÉÑ lrkafk fufyuhs

ñlai¾ .%hskav¾ tl tkafka ihsia ;=kl Jars 3 la tlal' ñlai¾ .%hskavrh úÿ,shg iïnkaO lr,d Tka l<du fld< meye;s l=vd úÿ,s nqnq,la oe,afjkjd' cd tl ñlai¾ tfla ;sfhk l;srhla yeve;s ma,diaála .DD tlg ksis mßÈ wegEÉ lr.ekSu jeo.;a' tfyu ke;sjqfKd;a ñlaiap¾ tlg ydks fjkak mq¿jka' cd tfla ;sfhk .DD tl ksismßÈ ñlai¾ tlg iújk f,i ;nd.; hq;=hs'

´ku fohla msálr.kak Dry Grinding Jar

fï yekaâ,a tlla iys; cd tlla ueIska tfla ;sfhkjd cd yekaâ,a tl fiÜ fjkak ´k ;ekla' t;kg iudka;rj ;uhs yekaâ,a cd tl iúlr.; hq;=' bkamiq .%hskaâ lr.kak wjYH foaj,a od,d mshk f.k rn¾ fkdí tl fyd¢ka cd tfla lgg isrjk fia jid.; hq;=hs' we;eï ñlai¾ .%hskav¾j, mshk f,dla lr.kak;a mq¿jka' fï Handle Jar tflka yd,a msá" l=rlalka msá" ñßia l=vq" lß mjqv¾ jf.a ´kEu fohla ilid.; yelshs' yd,a jf.a fohla msá lr.kak wjYHkï iy,a uo f;; iys;j úh,d .; hq;=hs'

wdrlaIl Wmdx.hla ^ Safety Features &

idudkHfhka yd,a jf.a fohla fldgd.kakjkï wms mdúÉÑ lrkafk yekaâ,a cd tl' cd tl f,dl=hs lsh,d tal msfrkaku fldgd.kak øjH od.;af;d;a fjkafk fudagrhg nr jeä fj,d Automatically .%hskavrh ´*a fjk tl' ta ksid ks;r cd tflka nd.hla jefik fia øjH oeñh hq;=hs'

tfyu ´*a jqfKd;a'''

Odß;djh jeä ksid Automatically off jqfKd;a ueIska tl ñks;a;= oyhla jf.a l+,a vjqka fjkak ;shkak ´fk' Bg miafi.%hskavrfha hg me;af; fudagrh .dj ;sfhk r;= mdg nÜka tl fm%ia lsÍu wjYHhs' tal fm%ia l<du nÜka tl álla u;=msgg tkjd' wdfhu;a tal we;=<g fm%ia l<du kej; .%hskavrh kej;;a ls%hd;aul fjkjd'

;;a;amr lSmhlska pÜks"iïfnda,'''

ñlai¾ .%hskavrfha ;sfhk mqxÑu cd tl ;uhs pÜks cd tl lshkafk' pÜks lsõjg Ñ,s fmaiaÜ" lÜg iïfnda," fmd,a iïfnda," jfâ ñY%Khla jqK;a b;du blauKska ilid.kak mq¿jka' lrkak ;sfhkafk fï foaj,a yod.kak jqjukd foaj,a cd tlg od,d Tka lrk tl' ñlai¾ .%hskavrh;a tlal ma,diaála iameÑhq,d tlla fkdñf,a ,efnkjd' taflka mq¿jka ieliS wjika jQ wdydrh bj;a lr.kak' jdfka ye¢ mdúÉÑ lf<d;a iSfrkak mq¿jka'

wdmam" f;dafi yok wh leu;su Liquidizer Jar

Liquidizer Jar tl ;uhs fï ñlai¾ .%hskav¾ tfla ;sfhk úYd,u cd tl' fïflka wdmam" f;dafi ñY%K jf.au m<;=re îu jqK;a f,aisfhkau yod.kak mq¿jka' ta jf.au fmd,a lsß fyd¢ka ilid .kak;a fï cd tl fnfyúkau m%fhdackj;a' fndfydafofkla fkdokakd lreKla fï Liquidizer Jar tfla ;sfhk mshfk fkdí tl .,jkak mq¿jka fya;=j' ta fkdí tflka .,j,d ;uhs fmd,a lsß jf.a fohla ilid.ksoaÈ j;=r tl;= lrkafk'

(Anoma's Kitchen YouTube Channel)

trxÈ fl!Y,Hd