නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksjfia§ yod.kak mq¿jka ldnksl lDñúl¾Ylksfrda.S îc f;dardf.k ;jka lsÍfuka miqj ó<Õg l< hq;= jeo.;au foa jkqfha me<j, .=Kd;aulNdjh /l.ekSu yd j.djg isÿfjkak mq¿jka lDñ ydksh j<lajd .ekSuhs' j.dj lrf.k hoa§ lDñ ydks úYd, jYfhka tkak mq¿jka' ta jf.au .ig wjYH fmdaIK fldgia yßhg fkd,eîfukaa j.dj nd, fjkak;a mq¿jka' ta i|yd wmg ksjfia§ idod.; yels ldnksl lDñúl¾Yl jf.au ldnksl Èhr fmdfydr Ndú; lrkak mq¿jka' tfia ilid .; yels ldnksl lDñúl¾Yl yd Èhr fmdfydr j¾. lSmhla .ekhs wms wo l;d lrkak iQodkï fjkafka

j.djg Ndú; lrkak mq¿jka ldnksl Èhr fmdfydr j¾. ^ldnksl hgf;a ;sfhk lsisu fohla .ilg .kak nE .yg Wrd .kak kï wldnksl ;;a;ajhg m;a úh hq;=hs'& l=vq úÈhg mdúÉÑ lrkak mq¿jka ldnksl j¾. ;ud l=l=,a fmdfydr" f.du fmdfydr" t¿ fmdfydr" fldïfmdaiaÜ' óg wu;rj wksjd¾hfhkau ldnksl Èhr fmdfydr mig tl;= l< hq;=hs' talg fya;=j ;uhs wms fhdok ldnksl fmdfydr ´ku tlla ;sfhkafk ldnksl lshk ;;a;ajh hgf;a' ldnksl hgf;a ;sfhk lsisu fohla .ilg Wrd .kak nE' .yg Wrd .kak kï wldnksl ;;a;ajhg m;a úh hq;=hs' wldnksl ;;a;ajhg m;afjkak kï mfia laIqø ðùka bkak ´fka mfia laIqø Ôùka m%udKh jeä fjkak ´fk' ta jeä Wka ke;a;ï fmdfydr ál ldnksl ;;a;ajfhkau ;snqfkd;a .ylg Ôúf;ag .kak nE' laIqø ðùkaf.a l%shdj,sh;a tlal tl;= fj,d ;ud .ylg .kafk' laIqø ðùkaf.l%shdj,sh jeä lr .kak kï ldnksl Èhr fmdfydr wksjd¾hfhkau fhÈh hq;=hs'

fuys§ ksjfia f,aisfhkau yod.kak mq¿jka' ldnksl Èhr fmdfydr ;uhs fldïfmdaiaÜ à tl lfvka .;a; fldïfmdaiaÜ j,ska yß f.or yod.;a;= fldïfmdaiaÜj,ska yß foda;lg .kak mq¿jka m%udKhla wrf.k frÈ lE,a,lg od,d fïl fmdÜgkshla úÈhg ne|f.k j;=r ,Sg¾ 5 l n÷kl fï fmdÜgksh meh 24 la .s,aj,d ;shkak ´fk' meh 24 lska miafi yefokjd fyd| r;= mdg ødjKhla' tal wmsg ldnksl Èhr fmdfydrla úÈhg Ndú; lrkak mq¿jka' i;shlg j;djla ldnksl Èhr fmdfydr Ndú; l< hq;=hs' wmsg ksjiska bj;a lrk flfi,a f,,s ál tl;= lr,d Èhr fmdfydr yod.kak;a mq¿jka' Bg wu;rj jeg udrj,ska f.du tl;= lr, j,a iQßhldka;j,ska fukak fï úosyg yod.;a;= ldnksl Èhr fmdfydrla i;shlg j;djla udrefjka udrejg j.djg fhdod .kak mq¿jka'