නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Ñldf.da yoj; .ek ,sõjg uf. yoj; ;sfhkafk ,xldfõ - f,aÅld Yfu,a chfldäweh ug yuqjkafka jir myl W;aidyhl m%;sM,hla jYfhka' PdhdrEm j,ska muKla oel ;snQksidfjka uu weh ms<sn|j fjku m%;srEmhla ujdf.k isáhd'tfy;a uf. is;ú,a, jerÈ nj weh ÿgq ie‚ka ug wjfndO úh' weußldfõ Ôj;a fjk nj mejiqK;a weh ud bÈßfha fmkS isáfh .fï idudkH .eye‚hl f,ihehs igyka lrkafka w;sfYdla;shlska kï fkdfjhs'jir fooyia oyfha isg jir tfld<yla iaj¾Kmqia:l" f.dvf.a iïudk" úfoHdaoh iïudk wdÈ úúO iïudk Wf<, ioyd ks¾foaY jqjo ;ju;a iïudkhla fkd,o tfy;a mdGl m%;spdr uy by<ska ,nk f,aÅldjls' weh kñka Yfu,a chfldä'fujr o uf.a Ñldf.da yoj; .%ka:h iaj¾K mqia;l iïudk Wf<, wjika jghg ks¾foaY ù ;sì‚'fï l;dny ta lD;yia; f,aÅldj iu.hs'

uf.a <ud ld,h wfkla fndfyda <uhskag jvd ;rula fjkia w;aoelSï ,nmq tlla lsh,d ug ysf;kjd' wo uu hï ;ekl isákjd kï talg fya;=j ta uu ,nmq fjkia fjkia w;aoelSï lsh,d ug ysf;kjd' uf.a wïuhs ;d;a;hs .=re jD;a;sfha fhÿKq wh'úfYaIfhka uf. ;d;a;d úÿy,am;sjrfhla' wksl=;a jD;a;Skaj, fhfok foudmshkaf.ao rejkag jvd .=rjrekaf.a orejka fjkia w;aoelSï ;uhs ,nkafk' ta w;aoelSï ug;a ,enqKd' ug tl ifydaorfhla isákjd' uf. <ud ld,h jeä jYfhka f.fjkafka fkajdisld.drj,' uu ,xldfõ mdi,a lSmhlu wOHdmkh ,enqjd' l=reKE.," kdrïu, l‚IaG úoHd,h" kdrïu, uydúoHd,h" l=reKE., u,shfoaj nd,sld úoHd,h" uykqjr Wiia nd,sldj" .d,a, ßmka nd,sldj uuwOHdmkh ,enQ mdi,a w;r fjkjd'

fï ksid mdi,a ld,fha§ ug yqÕdla hd¨‍fjd ysáhd' uu mfya YsIH;ajh iu;a fj,d ;uhs uykqjr Wiia nd,sldjg we;=<;a fjkafka' ta ld,fha YsIH;ajh iu;a jqKdu uykqjr m%foaYfha wOHdmkh ,nkakg hEu idudkH ;;a;ajhla' ta fldfydu jqK;a fjkia fjkia mßirj, Ôj;a jqK is;=ï me;=ï fjkia fhfy<shka f.dv fofkl=f.a w;aoelSï uf.a Ôúf;ag ióm lr.kakg wjia:dj ,enqKd' ug ysf;kjd uu wOHdmkh ,nkakg iqúfYaIS olaI;d oelajQ flfkla fkdfjhs lsh,d' mdif,a fkjdisld.dr tfyu ke;a;x {d;sfhl=f.a ksjfia ld,h .; lrkfldg ug fjk;a fohla lrkakg ;snqfKa keye' ta ksidu fmd;m; jeä jeäfhka weiqre l<d' w¨‍;a w¨‍;a mqia;ld," w¨‍;a w¨‍;a fmd;am;a lshjkakg ug wjia:dj ,enqKd' mdvï lsÍu jqK;a ug fjk;a lghq;= ke;s ksid ta foaj,a lrd' kuq;a thska yeÕfjkafka kE uu wOHdmk lghq;= i|yd úfYaI olaI;d oelajQ flfkla lsh,d'


idudkH fm< iu;a

uu idudkH fm< úYsIag idud¾: wgla iuÕ iu;a jqKd' ta jf.auhs Wiiafm< .‚; wxYfhka idud¾:  y;rla wrf.k iu;afj,d fudrgq úYajúoHd,fhka isú,a bxðfkarejßhl f,i Wmdêh ,nd .;a;d' uu ld,hla ksjdi ixj¾Ok wêldßfha isú,a bxðfkarejßhl f,i lghq;= l<d' 2000 jifrÈ /lshdjla i|yd úfoaY.; jqKd'

úYajúoHd, Ôú;h

uu mdie,a ldf,a jqj;a ndysr lghq;= jeäfhka lrmq <ufhla jqfKa kE' uu lrmq tlu l%Svdj ;uhs fpia' úYajúoHd,fh wksla <uhska yd iiok úg uu ksy~ YsIHdjla' uu mjqf,a jeäuy,a .eyekq orejd' wfma mjqf,a ysáfha kE jeä jeäfhka l;d lrk lsisjl=j;a' iuyrúg ta ksy~;djhg th n,mdkak we;s'

uf.a uy;a;hd uqK .efykafk;a úYajúoHd,fhÈ' Tyq jir .Kkdjla ud Èyd n,d b|,d ;uhs ta fhdackdj lrkafk' uu uq,skau ys;=fõ Tyq ug úys¿jla lrkjd lsh,' kuq;a Tyq ta fhdackdj we;a;guhs lr, ;sfhkafk' oeka wmsg jhi wjqreÿ oyy;rl mqf;la bkakj'