නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fjf<|fmdf<a by< w.hlg ysñlï lshk fn,a fmm¾


i,do jYfhka wdydrhg ilia lr.; yels ùu;a" w,xlrK lghq;=j,g fhdod.; yels ùu;a ksid fydag,a lafIa;%fhka jeä b,a¨ula'''


lemaislï wekï (Capsicum annum) hk WoaNso úoHd;aul kdufhka y÷kajk udxiY, .;sh wêl h' ier .;sfhka wvqh'M,h bÿKq úg ;rul me‚ rihlska o hqla; fõ' fï fya;=j ksid iuyr fofkla fuh iaùÜ fmm¾ (Sweat Pepper) f,iska o y÷kajkjd' fuys lefrdàka úYd, m%udKhla wvx.=hs' i,do jYfhka wdydrhg ilia lr.; yels ùu;a" w,xlrK lghq;=j,g fhdod.; yels ùu;a ksid fydag,a lafIa;%hg jeä wjYH;djla mj;S' fï ksidu fuh j.d lrkakkag fyd| wdodhula Wmhd .ekSfï yelshdj ;sfí'


ys;lr idOl


ksis foaY.=‚l wjYH;d imhd §u u.ska fnda.fhka Wmßu wiajkq fk<d .ekSfï yelshdj ;sfnkjd' Èjd ld,fha WIaK;ajh 180C0-240C0 w;r o" rd;%S WIaK;ajh 150C0-180C0 w;r o mej;Su Wiia wiajekakla ,nd.ekSug fya;=jla' WIaK;ajh by< w.hla ^350C0 jeä& .kakd úg u,a yd l=vd m, ye<S hEu isÿ fõ' fï ksid wdrlaIs; .Dy ;=< j.d lsÍu m%;sM,odhlhs'


m%fNao


wdrlaIs; .Dy ;=< j.dj i|yd m%fNao lsysmhla oekg Ndú; flfrhs' tajdfha yevh iy j¾K úúO;ajfhka hqla;hs' r;=" ly" ;eô,s j¾Kfhka hq;a j¾. oekg fjf<|fmdf<a mj;skjd'r;=mdg m, ork m%fNao w;r täfkda" HA 1195" ákafuda" lsx wd;¾" cqmsg¾" bkaø" weßiafgdag,a" fkdì,s hk j¾. o" lymdg m, ork m%fNao w;r f.da,avka fn,a" Üúkaf.da hk j¾. o oekg j.d flfrhs'


.ila fyd¢ka kv;a;= l<fyd;a udi 08 l muK ld,hla wiajekak ,nd.; yels fõ' tu wdhq ld,h ;=<§ .ilska lsf,da 2 1$2 l muK wiajekakla o myiqfjka ,nd .; yelsh'


fuhska jvd;a ckms%h ù we;af;a r;=mdg j¾Khhs' j¾. wä 1000 l yß;d.drhla ;=< me< 350 - 400 la muK fyd¢ka kv;a;= l< yelsh' úfoaYSh rgj,ska wdkhkh lrk fn,afmm¾ îc weg 1000 l ^melÜ 1 .%E' 10& ñ, remsh,a 500 - 2500$} w;r mj;S' ckms%h ;;a;ajh u; fuu îc wegj, ñ, fufia úúO whqßka mj;S' tla fn,afmm¾ lsf,da tlla remsh,a 250 - 350$} l w;r ñ,lg myiqfjka wf,ú l< yel' lsisÿ fjk;a fNda.hlg fu;rï by< ñ,la fjf<|fmdf<ka ,nd.; fkdyelsh'


j.djg fmr iQodku


fuu fnda.h j.djg îc ;jdka lr me< ,nd.ekSu wjYHhs' ;jdka ;eá ^iaghsrf*daï& fyda oe,a n÷ka fyda fï i|yd Ndú; lrkak mq¿jka' ;jdka udOH i|yd ÔjdKqyrKh l< fldyqn;a fhdod.ekSfuka îc me<ùu id¾:lj flfrkjd'


ta wkqj ;jdka ;eáh fyda n÷k fldyqn;aj,ska mqrjd th ;=< fkd.eUqre f,i îc ;ekam;a lsÍu wjYHhs' me< n÷fkka bj;a lsÍfï § uQ, uKav,hg isÿ jk ydksh wju lr .ekSu i|yd n÷k hgg fmd,s;Ska ;Srejla fh§u fndfydu;a fyd| fohla'


fmdfydr fh§u yd kv;a;=j


f;;ukh mÍlaId lr n,d wjYH kï muKla c,h fhÈh hq;= w;r îc me< ù" m;% folla we;s jQ miq b;d ;kql ødjKhla f,i we,anÜ fmdfydr fh§u iqÿiqhs' îc me<j,g i;s 4 la muK .;jk úg j.d n÷kl isgqùug fhdod .ekSu fhda.Hhs'


idudkHfhka n÷kaj, j.d flfrk fnda.hla jk fn,a fmm¾ j.d u¨j, isgqjkjd kï fi'ó' 45 la Wi" úIalïNh fi'ó'30 la jk fmd,s;Ska u¨ fhdod .ekSu fyd|hs' fuu u¨j, fma<s lsysmhlska isÿre ilid .ekSfuka jeä c,h r|d meje;aula isÿfjkafka keye'


ks¾foaYs; j.d udOH '''


fn,a fmm¾ j.d lsÍu i|yd n÷ka udOH f,i ñY%K lsysmhla lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j u.ska ks¾foaY lr ;sfnkjd'


01' fldyqn;a 2 je,s 1 fldïfmdaiaÜ 2

02' fldyqn;a 2 je,s 1 fldïfmdaiaÜ 2

03' fldyqn;a 2 oyhshd wÕ=re 1

 

fuu ñY%Kj,ska tlla j.d udOH f,i fhdod .ekSfï yelshdj ;sfhkjd' fuu j.dfõ mj;sk úfYaI;ajh jkafka me< mqyqKq lsÍu yd kv;a;= lsÍuhss' ksfrda.S Yla;su;a j.djla fukau jeä .=Kd;auhlska hq;a M, ,nd.ekSu i|yd th fndfyda ÿrg bjy,a fõ' l| fl<ska jeãug bv yer bkamiq v wl=f¾ yevhg w;= folla jefvk f,i ilid .ekSug wjYHhs'


fyd| wiajekakla ,nd .ekSug kï w;HjYH fmdaIl wvx.= fmdfydrla Ndú; lsÍu jeo.;a' ta i|yd we,anÜ ñY%Kh Ndú; l< yels h' fuu we,anÜ ødjKh ilia lrk wdldrh tu melÜ tfla i|yka lr ;sfnkjd' fuu fmdfydr ñY%Kh Èklg jdr ;=kla fh§ug ks¾foaY lr ;sfnkafka' ødjKh ilia lsÍfï § me< jhiska jeä jk úg fhdok .a?ï m%udKh jeä l< hq;=hs' thg wu;rj i;shlg jrla le,aishï khsfÜ%g ødjKh fh§fuka .=Kd;aufhka jeä M,odjla ,nd.; yels h'


iaÓr j.d u,a,l isg jQ fn,afmm¾ me<hg udi 2 1$2 la .; jkúg f.ä yg .ekSu wdrïN fõ' uq,a jgfha wiajekak iufha§ .fia j¾Okh wvqjla olakg ,enqK;a kv;a;= lghq;= isÿl< hq;=h' fojk jr u,a úYd, m%udKhla yg .kS' ÿ¾j, u,a bj;a lr fyd|u u,a 8 la muK .fia b;sß lsÍu ;=<ska b;du;a Wiia .=Kd;aul f.ä ,nd.; yel' u,a bj;a fkdlsÍfuka l=vd f.ä úYd, m%udKhla we;sùu ksid wf,úfha§ .eg¨ u;=fõ' u,a yg.ekSfï wjia:dfõ isg j.djg Èklg fo;=ka jrla c,iïmdokh lsÍu jeo.;a h' tfia fkdjqkfyd;a f.äfha há fldgi l¿mdg ùula isÿfõ' th w.%ia: l=Kqùu ,iska ye¢kaúh yel' ta jqK;a j.dlrejka wmsßisÿj  j.dj mj;ajdf.k hdu ksid úúO frda. fn,afmm¾ j.djg je<£ug bv ;sfhkjd'


frda. yd m,sfndaO ydks '''


j.dfõ frda." m<sfndaO ydks f,i ;jdka me<j, olakg ,efnk Èhu,kalEu lshk È,Sr frda.h olajkak mq¿jka' ta jf.au j.d udOH uÜgfï § l| lvd jeàu isÿfjkjd' ta uÜgfï l| l=Kq ùula o oel.kak ,efnkjd'tjka frda.hkaf.ka je<lSug udOH ÔjdKqyrKh b;d jeo.;a' È,SrkdYl fh§u wjYH fudfydf;a fh§u wjYHhs'


weka;%elafkdaia È,Sr frda.h o ydks lrhs' lf|ys l¿ mdg me,a,ï we;s ùu" w;= fl<jr isg l¿ mdg ù ueÍ hkak mq¿jka' frda.S fldgia ÿgq jyd u bj;a lsÍug lghq;= l< hq;= w;r ieu úg u ksfrda.S îc fhdod .kakjd kï frda. we;s ùu j<lajd .ekSug mq¿jka'


iqÿ ueiaid" l=ä;a;d" me<uelald yd lSvEjd frda. jdylhka f,i l%shd lsÍu u.ska ffjria frda. me;sfrkak bv ;sfhkjd' ta i|yd lDñka u¾okhg lghq;= lsÍu;a frda.S Ydl úkdY lsÍu;a wjYHhs'


by; mßÈ j.dj kv;a;= lghq;= lsÍu u.ska id¾:l j.djla mj;ajd .ekSug mq¿jka' n,dfmdfrd;a;= jk wdldrhg wiajekak ,nd .ekSug mq¿jka' fyd¢ka fïrE ;o fld< mdg fyda 50] bÿKq M, wiajekak f,i fk<d .ekSu iqÿiq h' M, fk<Su i|yd ;shqKq msyshla fyda filáhrhla Ndú; l< yels h' m, fk<Sfï § lgqj iuÕ M, fk<d.; hq;= w;r fk¿ M, fyd¢ka msi oeóu u.ska Tmj;a njla ,nd fohs' fuu wiajekak ysre t<shg ksrdjrKh fkdjk f,i ;nd .ekSu b;d jeo.;a h' fmÜáj, wiqrd .ekSfï§ 120 C-180 C0 WIaK;ajh o 85] 
- 90] wd¾ø;dj o hgf;a wiqrd .nvd l< hq;= h'

 


WoHdk fnda. m¾fhaIK yd ixj¾Ok wdh;kh

lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j

.kafkdrej" fmardfo‚h

;udrd m;srK