නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

bf.k.kak hehs lshñka orejkag n, lrkak tmd


orejdj mSvkhg m;a lsÍu ksid orejdg tkakjd jQ wdfõ.h u; whym;a laI‚l ;SrK j,g ;SrK j,g t,öug bv ;sfhkjd'fouõmshka orejkaj wkjYH f,i mSvkhg m;a l<fyd;a orejka wOHdmkh w;yer oukakg fm<fUk w;r u;aøjH j,g" Px.u ÿrl:khg" wkjYH wdor iïnkaO;d j,g meg,Sug bv ;sfnkjd' tmuKla fkdfjhs udkisl f,v frda.j,g mjd Tfí orejd f.dÿre jkakg mq¿jka'

wiSñ; yelshdjka f.ka hq;a b;d iqúfYaI ukqiaifhla f,i jefvkak mq¿jkalu ;sfhk fndfydau iðù ks¾udKYS,S orejka frdfnda flfkla jf.a jev lrk" yeÕSï oekSï ke;s mqoa.,fhl= njg m;a jkafka foudmshkaf.a jerÈ ksihs'

orefjl=g Wmam;a;sh ,ndÿkak mu‚kau ienE uõmshka fjkak mq¿jkalula kE lsh,d Tmamq lrkak Wjukd ;rï WodyrK fï fjkfldg;a wms Ôj;afjk iudcfhka oel.kak mq¿jkalu ;sfhkjd' ;uka úiska fï f,daflg ìys lrmq orejd idOdrK .;s ,laIK we;s jevodhS orefjla njg m;alrkak uq,slju j.lSu we;af;a uõmshkag lsh,hs wms ljqre;a úYajdi lrkafka' ,Õu tk ;rÕldÍ úNd. /,a,la iuÕ fouõmshka orejkaj mSvkhg m;a lrkq ,nkjd' b;ska wo wms iQodkï jkafka orejka mSvkhg m;a fkdlr W.kakkafk fldfyduo lsh,d meyeÈ,s lrkakghs''

ks¾udKYS,S yelshdj g bv fokak'''

    wiSñ; yelshdjka f.ka hq;a b;d iqúfYaI ukqiaifhla f,i jefvkak mq¿jkalu ;sfhk fndfydau iðù ks¾udKYS,S orejka frdfnda flfkla jf.a jev lrk" yeÕSï oekSï ke;s mqoa.,fhl= njg m;a jkafka foudmshka f.a jerÈ ksihs' ;rÕldÍ /,a,g hk fouõmshka ;ukag iudch ;=< ,nd .ekSug neß jqK ta b,a¨u orejd ;=<ska yß ,nd.kak W;aiy .kakjd' kuq;a .yg wdorh lrk flfkla ljodj;a tys uqÿka uq, lm,d" j¾Okh ùfï yelshdj úkdY lr,d odkafka keye' mqxÑ me<hg tys j¾Okh ùug wjYH bv yo,d §,d me<h f,dl= jk;=re fyd¢ka wdrlaId lr,d" j;=r od,d" jfÜ ;sfhk j,a me, .<jkjd' fï uQ,sl wjYH;d ál ,nd ÿkafkd;a Tng ;j ta .fya f,dl=jg j¾Okh lrkak fohla keye' wkak ta jf.a orejdg we;a;gu wdof¾ lrk wïud ;d;a;d flfkla orejdf.a ks¾udKYS,S yelshdj ì| od,d mrÈk úg § wd;au Yla;sh ì| od,d ;ukag ´k foa lrjkafka keye' ksoyfia jefvkak wjYH mßirh yo,d fokjd' fyjke,a, jf.a ,.ska bkakjd' túg Tfí orejdf.a ch.%yKh lsisfjl=g;a kj;a;kak neye'

mqxÑ mqxÑ w.h lsÍï lf<d;a'''

    Tng leu;s f,i orejd yeisfrk úg yeuúgu orejdg Okd;aul m%;spdrhla ,nd§ug lghq;= lrkak' tfukau ksrka;rfhka orejdg ióm ùug W;aiy lrkak' orejd l%shdYS,sj l%shdldrlul ksr; jk úg orejdg wdvïnr úh yels foa mjikak'

        ta fyd| .ek l;d lrkak' Tyq lrkafka b;d mqxÑ jevla fjkak mq¿jka' Tyq w¢k mqxÑ bß lE,a,la fjkak mq¿jka' fuh w.h lrkak' fuu w.h lsÍu ;=<ska Tn fkdoekqj;aju orejdf.a ðú;fha bÈß mshjrg Tn fya;=jla fõú' fuh l=vd orejkag wd;;sh yd l,lsÍï jeks úYd, yeÕSïnr wjia:d i|yd uqyqK §ug msájy,la jkq we;' th ord .ekSu" yqre ùug o fya;= fõ' túg orejdg ;ukaf.a uki lvd jÜg.kafka ke;=j" ,eÊcd fjkafka ke;=j" l%udkql+,j bÈßhg tkakg orejdg Yla;sh ,efnkjd fkdwkqudkhs'

wdorfhka l;d lrkak'''

      orejka ;ukaf.a jev w;miq l< úg fyda jrola l< úg wYs,dpdr joka j,ska Tjqkag nek jÈkakg hkak tmd' fndfyda fouõmshkag Tjqkaf.a fldamh md,kh lr .; fkdyels ksidu orejd wkjYH mSvkhlg ,la fjkjd' Tn ks;r fldam .kakjd kï orejdf.a isf;a Tn flfrys .re;ajh wvqfjkjd' túg orejd ;ukaf.a jev rdcldß j, ksr; jkafka Tng we;s ìh ksid ñi ;ukaf.a leue;af;ka fkfjhs' wks;a lreK kï" orejd;a Tn wkq.ukh lr fr!ø yeisÍu n,d tf,i yeisfrkakg bv ;sfnkjd' jpk lSmhlska" ir,j Tng mejiSug we;s foa orejkag mjikak' orejd úiska isÿ jq jro wdorfhka orejdg lshd fokak' kej; tjeks jrola isÿ l<fyd;a isÿjkakd jQ m%;sM, ms<sn| wjfndaOhla ,nd fokak' orejdf.ka jrola jQ úg Tn fofokdu ikaiqka jQ miq ta .ek idlÉPd lrkak' túg orejd Tng ksrdhdifhka <x fjhs'

ixikaokh lrkak tmd''''

     fuh Tn lrk nrm;, jeroaola" Tn wfkla <uhs iuÕ lsis úgl;a orejdj ixikaokh lrkak hkak tmd'         —wrhd lrkjd Thdg ;uhs neß — " —whshg mq¿jka Thdg ;uhs neߘ fï úÈyg ks;g ks;r ;ukag lsisjla neß nj orejg Tn ta;a;= .kajkak tmd' fudlo orejka úúOdldrhs'Tjqka wka lsisjl=g jvd Tnf.a meiiqu wfmalaId lrkjd' b;ska Tn orejd iuÕ /§ isàu b;d jeo.;a' kuq;a Tn fkdkj;ajd orejdf.a fkdyelshdjka muKla olskjkï" ta .ek lshñka orejdj mSvdjg m;a lrkjd kï orejdf.a udkisl ì|jeàu Ôú;h mqrdu wid¾:l;ajhg fya;=jla jkakg mq¿jka'

tfyu fkdlf<d;a fudlo fjkafka'''

        orejdj mSvkhg m;a lsÍu ksid orejdg tkakjd jQ wdfõ.h u; whym;a laI‚l ;SrK j,g ;SrK j,g t,öug bv ;sfhkjd'fouõmshka orejkaj wkjYH f,i mSvkhg m;a l<fyd;a orejka wOHdmkh w;yer oukakg fm<fUk w;r u;aøjH j,g" Px.u ÿrl:khg" wkjYH wdor iïnkaO;d j,g meg,Sug bv ;sfnkjd' tmuKla fkdfjhs udkisl f,v frda.j,g mjd Tfí orejd f.dÿre jkakg mq¿jka' túg orejdf.a bÈß Ôú; .uku Tfí mSvkh ksid ksrdhdifhka lvd lmam,a jkakg mq¿jka' fï ksid ta ms<sn| úfYaIfhka ie,ls,su;a fjkakg ´fka'

Tn Wml%uYS,s úh hq;af;a wehs'''

     orefjl=g j.lSula mejÍfï§ orejd i;=gq fohla ,nd fokakg fmdfrdkaÿ jkak ´fka' WodyrK f,i iEu Èklu we| wia l, miq rij;a lsß ùÿrejla fok nj mjikak' túg orejd we| wia lsÍug m%udo jqfjd;a" orejdg lsß ùÿrej ,efnkakgo mrlal= fjkjd' fï nj okakd ksid orejd wjÈ jQ ú.i we| wia lsÍug fm<fòú' mdif,a§ ,nd ÿka f.or jev ksu l, miq orejdg l%Svd lsÍug msg;g hdug bv fok nj mjikak' túg orejd blaukska mdif,a jev ksu lrkq we;' fï wdldrhg bf.kSfï w.h lshd § wOHdmk jev lghq;=j,§ orejd leue;s mqxÑ mqxÑ ;E.s" mqÿu lsßï ,ndfoñka i;=gq ysf;k wdldrhg orejdg b.ekaùug Tn Wml%uYS,S fjkak ´fka' túg olaI rgg jevodhS orefjla ìys lrkakg yels jkjd fkdwkqudkhs'''


ìkqld úl%u;=x.

<ud ufkdaúoHd{$WmfoaYl m%;sNd udkisl mqkre;a:dmk yd iïm;a uOHia:dkhuOqNdIsŒ fndr¨f.dv