නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksfjig .dk mdgj,ska isßhdjhs" jdikdjhs folu lekaokak mq¿jka'''


ksjila j¾K .kajk tl wo ld,fha iq,n fohla' w;S;fha§ kï isÿ uq¿ ksjiu j¾K .ekajQfha iqÿ fyda iur meyefhka' tfy;a wo jk úg ksji j¾Kj;a fj,d ;sfhkafka' yenehs fï úÈyg ksji j¾K .kajk úg th kshu mßÈ isÿ lrkafka fldfyduo lshk .eg¿j u;= jkjd' ta ta j¾K wod< ia:dkj,g .e,fmkjdo ke;skï tajd jdia;= úoHd;aulj yßhkjo hk .eg¿j ;sfhkjd'fï ;sfhkafka jdia;= úoHdjg wkqj ta ta me;s j,g .e,fmk j¾K .ekhs fï'