නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wïu ;d;a;f. fõf.g l=re¿ megjqkag mshdUkak nE'''


ienEjgu f,dalfha meje;aug fï jf.a olaI;djkaf.a ixl,kh wjYHu fohla' fuf,dj Ôj;a fjk yeu orefjla ;=<u olaI;djla ;sfhkjd' yenehs ujqmshka W;aidy lrkafk ;ukag wjYH úoshg orejd ks¾udKh lrkak ñil orejf. olaI;d y÷kdf.k ta olaI;d Woa§mkh lrkak fkfjhs'

 

uõmshka orejka .ek f.dvla ys;kjd' ta wh orejka .ek f.dvla Wkkaÿfjkjd' yenehs wfma uõmshka tlu tl jrola lrkjd' ta wOHdmkh ;=<ska muKlau orejkaf. wkd.;h id¾:l lrkak ys;k tl' t;ek ;uhs wfma whg jerÿfka' b;ska fï w¨;a wjqreoafoÈ tkak wms ta jro ksje/È lrf.k wfma ore megõ olaIhka w;r ienE olaIhka njg m;alr .ksuq'

 

yeu l=re,af,lau tl jf.a keye'''

    l=re,af,d lsõju yeu l=re,af,lau tl jf.a keye' tlsfkldf. yelshdjka úúOdldrhs' iajrEmh fjkia' Thd,d yefudau okak ,iaiku ,iaik l=re,af,la jqKq fudKrg jeä ÿrla mshdUkak neye' ta;a mqxÑu mqxÑ me‚ l=re,af,l=g f.dvla ÿr mshdUkak mq¿jka'Thd,d okakjfk jvq l=re,a,d i;=j ;sfhk wmQre ks¾udKd;aul yelshdj' thd yok l+vqj fudk;rï wmQreo lsh,d wuq;=fjka lshkak ´fk keyefk' ta jqK;a tÉpr yelshdjla ;sfhk jvq l=re,a,g Èfha lsñfokak neye' ta jqK;a yxihg Èfha mSkkak mq¿jka' fldfydu;a b;ska yxihg jvq l=re,a,g jf.a l+vq yokak nE' fudKrg jf.a ,iaik ms,a l,Ul=;a keye' tfyu jqKd lsh,d yxihd ,iaik keoao@ kE" fndfydu wmQre is;a.kakd iq¿ fmkqula ;sfhkafk' fldfydu;a yxihg f.dvla wE; wyfi mshdUkak neß jqKdg ie,lsh hq;= ÿrla mshdUkak mq¿jka'

 

iqúfYaIS yelshdjka iuQyhla'''

      we;a;gu l=re¿ f,dafl bkak tla tla l=re,a,kag iqúfYaIS jqKq yelshdjka f.dvla ;sfhkjd' ta wkqj Wl=iaikag" rdcd,shkag j<dl=¿j,g;a by<ska mshdUkak mq¿jka' meianrd lshkafk f,daflkau bkak f,dl=u l=re,a,d jqK;a W!g mshdUkak nE' yenehs fõ.fhka ÿjkak mq¿jka' Th fldhs l=re,a,g fldhs;rï wmQre yelshdjka ;snqK;a mqxÑu mqxÑ .srjg jf.a l;d lrkak neye' fudlo .srj wms;a tlal yß yßhg l;d lrkjd'

    oeka Thd,g fmakjd" tlsfkl l=re,a,g wdfõ‚l yelshdjka tlsfkldg fjkia lsh,d' yenehs Th yefudagu fmdÿ ldrKd ;sfhkjd' ta lshkafk Th yeu if;lau Ôj;a fjkjd' ;ukaf. mrïmrdj mj;ajdf.k hkjd' b;ska ;ukaf. mrmqr mj;ajf.k Ôúf;a wrf.k hkak fidndoyu úiska ta i;=kag úúOdldr jQ olaI;d Wreu lr, §,d ;sfhkjd'

 

wkqka lrk foa lrkafk kE''''

     yenehs Th tl l=re,af,laj;a ;ukag ke;s foaj,a .ek ys; ys; Ôúf;a tmdfj,d bkakjd Tn oel,d ;sfhkjo@ ljodj;a ta i;=ka ta jf.a ukafoda;aidyS fjkafk keye' ta jf.au thd,d wfkla l=re,af,d lrk foa lrkak W;aidy lrkafk;a kE' ta l=re¿ uõmshka ;ukaf. megjqkag ljodj;a fjk;a l=re¿ j¾.hl yelshdjka W.kajkafk keye' ta wh ;s,sk lrkafk W.kajkafk ;ukaf. olaI;dj ú;rhs'

 

úúO;ajhg u.'''

       b;ska fï jf.a tl tl l=re,a,kaf. yelshdjka úúO fjkfldg ta l=re¿ f,dalh ;=< wmQre úúO;ajhla u;=fjkjd' ta lshkafk ienE iqkaor;ajhla we;sfjkjd' we;a;gu ñksiqka jk wms f;areï fkd.;a;= fohla ;uhs" úúO;ajh ksid iqkaor;ajhla ks¾udKh jk nj'

    l=re,a,ka" .y" fld< ks¾udKh lrmq fï fidndoyuu ;uhs ñksiqka jk wmj;a ks¾udKh lr,d ;sfhkafk' ta jqK;a wm ta foa wu;l lr,d ;uhs Ôj;afjkafk' f.dvla fj,djg wms <ud ld,h wu;l lrkjd' fldfydu;a orefjla lshkafk jeäysáfhla fkfjhs' ta whj f;areï .kak wh wvqhs'

    l=re,a,ka i;=j úúO yelshdjka ;sfnkj jf.au orejka i;=j;a úúO yelshdjka ;sfhkjd' ta lshkafk iuyr orejka bf.kSug olaIhs' ;j;a wh .dhkhg" k¾;khg" ix.S;hg" is;=jug jf.au w¨;a w¨;a foa ks¾udKhg olaIhs'

     ta yeu orefjlau tl jf.a fkfjhs' ta whg wdfõ‚l jQ lsishï lafIa;%hla ;=< ta whf. yelshdjka ieÕú,d ;sfhkjd' yenehs jeäysáhka ljodj;a ta olaI;dj f;areï .kakj;a y÷kd.kakj;a W;aidy lrkafk ke'

    ienEjgu f,dalfha meje;aug fï jf.a olaI;djkaf.a ixl,kh wjYHu fohla' fuf,dj Ôj;a fjk yeu orefjla ;=<u olaI;djla ;sfhkjd' yenehs uõmshka W;aidy lrkafk ;ukag wjYH orejd ks¾udKh lrkak ñil orejf. olaI;d y÷kdf.k ta olaI;d Woa§mkh lrkak fkfjhs'

 

ys;kakg hula''''

      we;a;gu uõmshka" .=rejreka úÈhg l< hq;= jkafk orejkaf. ta yelshdjka wjÈ lr .; yels mßirhla ks¾udKh lrk tl'tfyu ke;=j orejkaj rduqjlg fldgq lrkak .sfhd;a Tjqka wid¾:l fjkjd' ta whf. yelshdjka u. yefrkjd' t;ekÈ f,djg ìysfjkak ysgmq fYaIaG pß;hla wmg wysñfjkjd' f,dalfha ìys jqKq fndfyda úoaj;=ka" kdhlhka" kj ks¾udKlrejka fndfyduhla fokd l=vd ld,fha mdi,a .=rejrekaf.a rduqfjka m%;slafIam jqKq wh' ta;a ta jf.a l=vd ld,fha jeäysáhkaf. rduqjg fkd.e<fmk" mrdð;" wid¾:l orejka miq ld,Skj f,dalh fjkia lrmq pß; njg m;ajqKd'ta ksid wfma rduqjg fkd.e<mqkd lsh,d" Tjqka wolaIhka f,i j¾. lrkak tmd' tfyu lr,d wm wysñ lr.kakd yelshdjka fudk;rïo lsh,d wms okafk keye'

       fmdâvla ys;kak wmg ljodj;a jvq l=re,a,g ,iaik ms,a l,Ula ks¾udKh lrkak neye' Wl=iafil=g mSkkak W.kajkak neye' orejkaf. me;af;ka ne¨j;a tal tfyuuhs' orejka ;=< ;sfnk olaI;d j¾Okh fkdfldg Tjqkaj fï rfÜ iudcfha id¾:l wh njg m;alrkak neye' fï fj,dfj wfußldfj ysgmq fYaIaG ckdêm;sjrhl= jk tan%yï ,skalka ;u orejd mdi,g we;=<;a lroaÈ .=rejrhg ,shmq ,smshl idrdxYh ug u;la fjkjd' ta ˜Tyqg W.kajkak tmd" bf.k .kak bv fokak˜ lsh,d' b;ska ta woyi wfma yeu .=rejrfhlau ujla msfhlau is;g .kakjd kï wfma orejkaf. Ôú; fudk;rï fjkia fjhso@

 

fudydka m,a,sh.=re

udkj yelshd ixj¾Ok mqyqKqlre yd foaYl

 

;udrd m;srK