නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ðú;h yeä jkafka fyda yev jkafka Tn weiqrg f;dard.kakd ñksiqka u;hs'''


ñksiaiq;a tlal ld,h .; lr,d n,kak Ôúf;a lshkafka fudk ;rï ,iaik yeÕSula o lshk foa Tng ú¢kak mq¿jka fõú wkak todg Tng jegfyaú f,dafl ,iaik lrkak wdorhg mq¨jka Wkdg f,dalh mj;skafka i;=g iekiSu lshk foa u; ú;ruhs lsh,'

 

 

iekiSu i;=g lshkafk ;ks jpk ú;rla Wkdg ukqiai Ôú;hla Ôj;a lrkakg;a ta Ôú; wysñ lrkakg ;rï n,hl=;a fï jpk we;=f,a ;sfnk nj Tn okakjdo fï f,dafl fndfyda ñksiqka ñh hkafka iekiSu jf.au i;=g ke;slu ksidfjka Tõ Tng ;¾l lrkak mq¿jka tal tfyu fkfuhs lsh,d yenehs Tn Tfí yoj;ska tl j;djla yß wy,d ne¨jd kï Tng f;af¾ú i;=g iekiSu ke;=j f.jk fï Ôú;h kSrihs lsh,d

 

 

• wdorh ;sìh hq;af;a

    ñksiaiq kï lshkafka wms /f|kak ´k wmsg wdof¾ wh tlal ñila wms wdorh lrk wh tlal fkfuhs lsh,d yenehs ta yeu fohlau mokï fjkafka Tfí yoj;g iekiSula oefkk i;=gla ,efnk foa u; ñila wdorh u; kï fkfuhs' tmd jqk Ôú;hla tlal fyda l,lsreKq ys;la tlal fyda f,dafl tlal ye,afï ÿjk ´ku flfkl=g Ôúf;a w,a,f.k bkak tlu tl fya;=jla j;a ´fka fjkjd ljodlu yß'

 

 

• Nhdkl ñksiqkaf.aka we;a jqfKd;a

    wkak todg Tn jfÜ bkafk Tng fõokdj f.fkk Tnj fjfyig m;a lrk Tnj ;ks lrk Tnj wmyiq;djhg m;alrk fldgila kï Tjqka fudk ;rï Tng wdof¾ l,;a ta wdofrka we;s m,la keye' ñksfyl=g Ôj;a fjkak n,dfmdfrd;a;=jla wjYHu fj,djl ys;g yhshla fkdù Ôúf;au úys¿jla lr.;a; ñksiaiq Tfí fõokdj;a .kafk úys¿jlg kï úYajdi lrkak'yeu fjf,au yskdfj,d ieye,a¨fjka bkak ñksiaiq lshkafk;a Nhdkl fndaïn jf.a ;uhs'

 

• yojf;a ;;a;ajh oek .kak

    Tfí yojf;a ;;a;ajh fkdoefkk Tn wdorh lrk fyda Tng wdof¾ lrk ñksiaiq tlal kï Tn /f|kafka i;=g iekiSu lshkafka yeuodu;a jpk folla ú;ruhs kslug Tfí fyd| olsk ñksiaiq;a tlal ld,h .; lr,d n,kak' Ôúf;a lshkafka fudk ;rï ,iaik yeÕSula o lshk foa Tng ú¢kak mq¿jka fõú' wkak todg Tng jegfyaú f,dafl ,iaik lrkak wdorhg mq¨jka Wkdg f,dalh mj;skafka i;=g iekiSu lshk foa u; ú;ruhs lsh,'

 

 

• fyd| ñksiqka f;drd .kak

   wdorh wiSñ;j úka| iy ,efnk jf.au ,enqkq ñksiaiq fï f,dafl od, .syska ;sfhkjd yß blaukg fkdys;mq fj,dj,a j, yenehs i;=áka iekiSfuka bkak ñksiaiq yeuodu;a Ôúf;a ú¢ñka Tjqkaf.a ld,h f.jkafka yßu ksùulska b;sx Tn yUd hkafka Tfí isysk kï Tn fydhkafka iekiSu kï Tng wjYH fjkafka i;=g kï Tn .ejfikak ´fka Tfí fyd| olsk ñksiqka iuÕ muKhs'

 

 

 tfyu jqfKd;a

   tfyu ñksiaiq uqK.eyqKq ojil Tng jegfyaú fï Ôúf;a fudk;rï ,iaikhs o iqkaorhso jf.au Ôj;a fjkak fudk ;rï f,aishso lshk foa ta foa jegfyklï lsisu ojil ng i;=gla iekiSula kï ,efnk tlla kE mqxÑ fj,djla wrx ys;kak'

 

 

bf¾Id uOqIdks iurisxy

^iudc úoHdj yd ufkda úoHd lÓldpd¾h $ ufkda úoHd WmfoaYl&


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv