නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ñÿf,a <s| ;sfhkak ´fka fydou ;ek oek .kak


c,h ñksidf.a m%Odk;u wjYH;djhla' ksjilg c,h ,nd .ekSfï myiqlu w;sYhskau jeo.;a fjkjd' kd.ßl m%foaYj, fukau we;eï .%dóh m%foaYj,o rcfha fmdÿ c, myiqlï ,eî ;snqK;a j¾;udkh jk úg 80] la muK m%foaYj, c,h ,nd.kafka f.j;af;a ;kd.kq ,nk <s|la wdY%fhkqhs' b;ska"jdia;úlj fuu <s| ksjig iy mÈxÑ jeishkag whym;la fkdjk f,i ;kd.kak ´fka' fudlo "whym;a <s| ksjeishkag wfkal úo mSvd úm;a we;s lrkq ,nkjd'

 

• <s| lemsh hq;= ÈYdj

    ksjilg wod< f.j;af;a <s| lemSfï§ ÈYd ks¾Kh lsÍug ksji uOHfha fyj;a n%yau mdofha fldïmdiqjla fyj;a ud,sudjla ;nd ks¾Kh lsßfukqhs' mDÓúfha msysàï mj;akd wdldrh;a" tys meje;au i|yd tys yevh mdol ù we;s wkaou;a wjfndaO lrf.k wmf.a wjYH;djg hym;a wkaoñka fhdod .ekSu wmf.a wfmalaIdj fjkjd'W;=rg kef.kysrg ueÈjQ Bidk fmfoi iajNdúl jYfhka ieye,a¨hs' wdf,dalu;a' nEjqï iys;hs' tfyhska th fjkia fkdl< hq;=hs' tfukau ngysrg yd ol=Kg ueÈ jQ ksß; fmfoi nrhs' w÷rehs tfukau Wiah' iajNdúl ;;a;ajh thhs' th fjkia fkdl< hq;=hs' mGú mod¾:hkag wh;a fuu fmfofia ìï f.j,a <sx l=yr fkdmej;sh hq;=hs' lekSï fkdl< hq;= w;r Bidk c,dY%s; fmfoila jk fyhska hg lekSï" <sx l=yr wdÈhg Tfrd;a;= fokjd' ta ta ÈYdjkag wh;a fuu Yla;s mod¾:hka f;areï .kafka kï jdia;= úoHdkql+, ksjila fukau fodaI rys; <s|lao ie,iqï lr.kakg mq¿jka'

 

• ÈYd j,ska jk n,mEu m%N,hs o@

    <s| lemSug jvd iqÿiq ÈYdj jkafka Bidkhs' tys <s| lemSfuka ksjig wjeis fodf<dia jeoEreï Ok iïm;a <Õdlr .ekSfï Yla;sh cks; fjkjd' W;=re ÈYdfõ <s| fojeks Y=N ÈYdjhs' thska iïm;a ,eîfï" Y%shdj we;sùu isÿ fjkjd' f;jeks ÈYdj kef.kysrh' NjfNda. iïm;a ,eîu ksrka;rj isÿ fjkjd' .sksfldK ÈYdfõ ol=Kq me;a;g nrjk fia wY+N jk w;r úÿ,sir" wl=Kq ydks" jdyk wk;=re wdÈh isÿ fjkjd fukau ol=Kq ÈYdj b;du wY=N jk w;r wkfmalaIs; úm;a lror we;s fjkjd' ol=Kg nr ksß; ÈYdfõ <s| iE¥ úg Nj fNda. iïm;a wysñ ùu" wk;=rej,g ,laùu we;s fjkjd' W;=rg nr jhU uOHia: jk w;r" ngysrg nr ksß; yd kef.kysrg nr .sksfldK wdÈfha <sx lemSu udrl úm;a we;s fkdjqK;a Y=N m, wju fjkjd' niakdysr <s| Y+N wY=N ;;a;aj j,ska f;dr fjkjd fukau ol=Kq ÈYdfõ <s| lemQ úg ia;%S ydks" mSvd" Ok ydks mjqf,a urK wd§ fndfyda whym;a ;;a;aj we;s fjkakg mq¿jka 'yeuúgu <s|la Bidk" W;=r" kef.kysr ÈYdjkag wkq.;j lemSug yels kï m%;sM, m%Yia: fjkjd' tfiau bvfï n%yau mdoh iy fma%; mdoh <sx fkdlemSug j.n,d .ekSuo b;d Y=Nodhlhs'

 

• ñkqï fldmuKo@

    ksjfia w;a;sjdrfï isg <sf|a bjqrg we;s ÿr m%udKh wkqj Y=N iy wY=N ßhka ;SrKh fjkjd' fï wkqj ßhka 7 Ok ,dN" ish¨ l%shdjka bgqùuo" 13 Ok ,dNo" 15 lS¾;s m%Yxido" 23 ld¾h isoaêho we;s fjkjd'ßhka 4" 5" 11" 30" 43 jQ úg úm;a we;sjk w;r wY=N ßhka f,i .Kkh lrk w;r ßhka 60 lg jvd ÿßka <s| ;sîfuka Y=N fyda wY=N fodaIhla we;s fjkafka keye'

 

• ksjfia isg <s|g jefgk fldaK fodaI

  ksjfia wgfldK <s| fj; t,a, fkdúh hq;=hs' fuu.ska ksjfia Ôj;a jk .Dy uQ,slhkag iy msßñ whg iDcqju n,mdkq ,nkjd'ksjfia jy<hg idfmalaIj fodaI fkdjk wdldrhg <s| lmk ia:dkh ks¾Kh lsÍu w;sYh jeo.;a jk w;r jy<hg fodaI iys; <s| ksid ksjeishkag wfkal úO lror ndOl" f,v ÿla" i;=re mSvd iy udrl wjia:d we;sùug fya;= fjkjd'

 

• <sx lemsh hq;= ld, jljdkqj l=ulao@

    <sx lemSug fyd|u ld,h W;a;rdhkhhs' W;a;rdhk ld,h jkafka ckjdß 14 isg cQ,s 15 olajd ld,hhs' fuu ld,fha§ fyd| Èh iSrdj iys; c, W,am;a yuqfõ'olaIsKdhkh hkq cQ,s 16 isg ckjdß 13 olajd ld,hhs' tu ld,fha c, W,am;a uÕyeÍ hhs' tfiau wêl j¾Idj mj;sk fyda wêl kshÕh mj;sk ld,j, <sx lemSu Y=N ke;' uOHia: foaY.=Khla mj;sk ld,j, <sx lemSug Y=N udi yd m%;sM, w;r wm%sfh,a nla Ok,dN" uehs fjila iïm;a ,eîu"cqks fmdfidka wukqIH Nh"cQ,s wei< ÿla lror"wf.daia;= ksls‚ iem iïm;a"iema;eïn¾ ìkr i;=re Nh"Tlaf;dan¾ jma frda. mSvd" fkdjeïn¾ b,a ÿla lror"foieïn¾ W÷jma lS¾;s m%Yxid"ckjdß ÿre;= jia;= ,d"fmnrjdß kjï Nh"ud¾;= ueÈka fi!Nd.Hh wdÈ jYfhka jeo.;a fjkjd'

 

• kshñ; kele; fudllao@

   tfiau fïI" jDIN yd ñ:qk hk rdYsj, Y=N fudfyd;lska <sx lemSu l<fyd;a c, W,am;a b;d myiqfjka u;= lr.; yels nj i|yka jk w;r' i÷od" nodod" n%yiam;skaod <sx lemSug b;d iqÿiq fjkjd' tu Èkhkays mqr mlaIfha .=re" lsú n,j;aj ;sîuo jeo.;a' <sx lemSug iqÿiq kel;a jYfhka y÷kajd we;af;a frfyK" uqjisri" ud W;%m,a" y;" wkqr" mqji," W;%m," fokg" ishdji" W;%mqgqm" f¾j;S hk kele;ah'

 

• l< hq;= foa l=ulao@

   f.dvkeÕs,s rys; w¨;a bvul m<uq mshjr jYfhka <s| lemSu wdrïN lsÍu ñi lsisfia;a jeisls<s j< fyda jeisls<sh iE§u m<uqfjka fkdl< hq;=hs' tfukau Nd¾hdj .¾NkSj isák ld,h ;=<o <sx lemSu kqiqÿiq fjkjd'<s|la lemSu fukau jeiSuo wmg ßisfia lsÍu fkdl< hq;=hs' iuyre l=Kq" mia" .,a leg" flfi,a fldg oud <s| msrùu lrk w;r fuhska ksji ;=< fjfikakkag jk whym; lsj fkdyels ;rï'

 

• fodaI Nhdklhs '''

   ksjilg c,h iïm;ls' ta i|yd <s| Bidk fyda W;=re Èidfõ lemsh hq;= fjkjd' ksjfia uq¿ wiq fkdjk fia <s| lemsh hq;= w;r bvfï iSudfõ fma%; mdoh o wiqn fjkjd' ksjfia w;a;sjdrfï isg ßhka 7" 15 ÿr m%udKh b;d iqn fõ' 4" 5" 11 b;d wiqn jk w;r ßhka 5" 11 Nd¾hdjg urKo 43" 48 .Dy uQ,slhdg úm;ao 12 ßhk mq;% ydkso isÿ fjkjd'W;=r Bidk <s| lemSfuka ksjig ÈhqKqj ie,fikjd fukau .sksfldK <s| lemSfuka .sks Wjÿre wl=Kq ier Wjÿre we;sjkakg mq¿jka' ol=fKa <s| lemSfuka mjqf,a yÈis urK isÿjk w;r 'ksß; Èidfõ kï mjqf,a wiu.sh isÿ fjkjd' jhU Èidfõ kï ish¨u iïm;a Okh úkdY jk w;r kef.kysr Èidfõ kï Nd¾hdj wld,fha urKhg m;a fjkakg mq¿jka' fï ksid ñÿf,a ,s| ;sfnk ia:dkh ms<sn| ie<ls,su;a jkak'

 

 

fkdfh,a fcdaYma

m%ùK jdia;= úoHd Ys,amS

wNHka;r ksjdi ie,iqïlre'