නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mßjdfi bkak orejkag we;a;gu fudlo fjkafka


wkqrdOmqr m%foaYfha ldka;d <ud ksjdihl oeßhkag uqyqK§ug isÿjqKq ,sx.sl w;jr yd wvkaf;aÜgï iïnkaOfhka miq.sh ojil furg úoHq;a udOH wdh;khla úiska wkdjrKh lrkakg fhÿKd' ta fy<sorõj;a iuÕska ta ms<sn|j ckm;sjrhdf.a wjOdkh fhduq jQ w;r" úIh Ndr wud;Hjrhd úiska ta iïnkaOfhka fiùug lñgq y;rla m;a lsÍug o lghq;= lrk ,o wdldrh wm ÿgqjd'

 

rch úiska md,kh lrkq ,nk <ud ksjdihla ;=< jerÈ .Kkdjla isÿjk miqìula' îu;ska yeisfrk ,o mqoa.,hka oeßhka muKla isákd ia:dkhlg lsisu ks,Odßkshla fkdue;sj we;=¿ùula fuys§ isÿj we;s nj wkdjrKh fjkjd' fï orejkaj fjk;a whg mjrkak W;aidy lsÍula jf.au ,sx.sl wvkaf;aÜgï lrkakg .;a W;aidyhla jf.au ta we;a; fy<sorõ fjoa§ orejka ìh joaojd n,mEï lr hg .eiSug lrk W;aidyhl=;a fï isÿùu hg ieÕj ;sfnk nj fmakjd'

flfia jqj;a tu isÿùï cd,h foi ne,Sfï§ wmg meyeÈ,sj fmfkkafka fuu ;;a;ajh ld,hla ;siafia isÿfjñka mj;sk l%shdjla jk njhs' tmuKla fkdj ta i|yd W;=reueo m<d;a mßjdi yd <udrlaIl flduidßiajrhdf.a wkqoekqu u; l%shd;aulj we;soehs hk ielh;a u;=fjñka ;sfhkjd' ukao fuu isÿùu ms<sn|j wkdjrKh ùu;a iuÕska ta ish,a, isÿ fkdjqKq fohla tfia;a ke;akï isÿ úh fkdyels fohla f,i yqjd olajñka tu wjdikdjka; isÿùu ms<sn|j jix lrkakg W;=reueo m<d;a mßjdi yd <udrlaIl flduidßiajrhd .kakd W;aidyh;a fï jkúg isoaêh uq¿ rg bÈßfhau wkdjrKh ù wjika'

we;a;gu fujka wjdikdjka; w;aoelSïj,g uqyqK fok oeßhka fldf;la kï rg mqrd isákjd weoao@ fujka ;;a;ajhla ;=< mßjdi Ndrhg m;a lrk oeßhkaf.a Ôú; fl;rï wjodkï ;;a;ajhl o mj;skafk lshk ldrKd iïnkaOfhka udOHfõ§ka jYfhka l;d lsÍu wm i;= j.lSula' ta wkqj mßjdfi Ndrfha bkakd orejkaf.a Ôú; we;a;gu wdrlaIs;hso @




W;=reueo m<d;a mßjdi yd <udrlaIl flduidßia l%shd l,dmh iuia; rdcH fiajhgu wf.!rjhla'''

ldka;d yd <ud ixj¾Ok" fmr mdi,a yd m%d:ñl wOHdmk"mdi,a há;, myiqlï yd wdOHdmk fiajd rdcH wud;H msh,a ksYdka;

fYdapkSh isÿùula ;uhs wkqrdOmqrfha wjka;s foaù ldka;d <ud ksjdih ;=< isÿj ;sfhkafka' yenehs fï ;;a;ajh wmg wkqrdOmqrfhka ú;rla n,dfmdfrd;a;= fjkak neye' <ud yd ldka;djkaf.a wdrlaIdj fjkqfjka msysgqjk ,o rfÜ mj;sk wdh;k jeä m%udKhl fujeks ;;a;ajhka wmg fydrd" rgg fydrd isÿjk jdr wkka;j;a we;s' yenehs fï iïnkaOfhka forK udOH cd,fhka lrk ,o fy<sorõjg wkqj oekqj;a ùfuka meh 12 la we;=<; uu l%shd;aul jqKd'

ta wkqj lñgq lsysmhlau we;s lr,d ta iïnkaOfhka mÍlaIK flÍ f.k hkjd' we;a;gu fuys§ ys;d.kak neß fÄokSh ;;a;ajhla wkdjrKh fjkjd' orefjd lshkafk iïm;la' Tjqkaj /l .ekSfï j.lSu wms yefudagu ;sfhkjd' fï jf.a mßjdi Ndrfha bkafk wjOdkh jeäfhka fhduqúh hq;= orejka' fu;ek ;sfnk wjdikdjka;u ;;a;ajh fjkafk W;=reueo m<d;a mßjdi yd <udrlaIl flduidßiajrhd fï miqmi ys| f.k fuu ;;a;ajh hg .eiSug W;aidy lsÍuhs' we;a;gu lshkak lk.dgqhs" Tyq fï lf<a rdcH fiajfha fhfok yefudagu wf.!rjhla' Tyqg .e<ùula keye' Tjqka u;ameka mdkh lrkafk <ud ksjdih wdikakfhauhs' j.lSfuka f;drj lghq;= l< nj fmakjd' Tyq iuÕska bvï flduidßia" f,alïjrfhla we;=¿ msßñ ks,OdÍka lsysm fofklau b|,d ;sfhkjd' fï fj,dfj wfma hq;=lu ;rd;sru fkdn,d bgq lrkjd' ta wkqj fï fÄokSh ;;a;ajh Wodlrkak l%shd l< ks,OdÍkag kS;sh l%shd;aul lsÍug kS;s rduqj ;=< oekgu;a hï hï mshjr wrf.k ;sfhkjd'

fï ;;a;ajh È.ska È.gu mej;s,d ;sfhkjd' 2018 §;a fujka wvkaf;aÜgï isÿj ;sfhkjd' ta iïnkaOfhka m<d;a iNdfj bkak j.lsj hq;= wh lghq;= lr,d keye' fldfydu;a fïl m<d;a iNdfj ke;akï uy wdKavqfj fohla lsh,d wmg lrndf.k bkak neye' fïl wms yefudaf.u j.lSula' fu;ekÈ ks,OdÍka wïud ;d;a;d keyehs lshk tl orejkag ks;ru u;la lrkak W;aidy lr ;sfnkjd' th fkdúh hq;= fohla' fudlo ta wh bkafk mßjdfi Ndfr' ta whf. wïud ;d;a;d wms' yenehs fu;ek§ tal yßhg l%shd;aul fj,d keye' fï ;;a;ajh u; iuia; rfÜu ;sfnk <ud ksjdi yd ldka;d ksjdij, nqoaê jd¾;d ,nd.ekSfï jevms<sfj<la l%shd;aul lrkak wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd'




nqoaê wxYhg fyda ndr§ fï ;;a;ajh wëlaIKh fnfyúka jeo.;a'''

uydpd¾h uqÈ; úodkm;srK iNdm;s" cd;sl <udrlaIl wdh;kh


isÿùu ms<sn|j udOH oekqj;a lsÍu;a iuÕska isoaêh jQ ;ekg wms jydu fmd,sia tallhla fhduq l<d' <udrlaIl ks,OdÍka wkqhqla; l<d' we;a;gu fïl wjdikdjka; ;;a;ajhla' 2020 § udj fï ;k;=rg m;a l<dg miqj uu fï mßjdi ia:dkj,g .shd' ta wjia:dfj kshduk wêldßhla werôh hq;=hs lshk ;SrKhg wdjd' ta wkqj ODK äðg,a ma,eÜf*daï tl weröug lghq;= l<d' ta lshkafk kshduk l%uhla'tys§ <ud ksjdi 315 la ms<sn|j miq.sh iema;eïnrfha ksudkh l<d' tys m%;sM, i;s folla we;=<; mßjdi yd <udrlaIl fomd¾;fïka;=jg ,nd§ug lghq;= l<d' ta;a fu;ek hï m%YakldÍ njla ;sfhk nj fmakjd' wud;Hjrhd mjik wdldrhg nqoaê wxYhg fyda Ndr§,d fuys lghq;= wëlaIKh lrkak mq¿jka kï óg jvd by< uÜgfï wëlaIKhla úl,am /ljrK uOHia:dkj, <uhskag ,efíú lsh,d ud úYajdi lrkjd'

 



md,k wêldßh orejkag n,mEï lrk ksid we;a; t<shg .kak wudrehs'''

fcHIaG fmd,sia wêldß o¾Ysld l=udß rKisxy wOHlaI" fmd,sia <ud yd ldka;d wmfhdack ksjdrK ld¾hdxYh


Y%S ,xldfõ l%shd;aul jk wmrdO n,;,j,g wkqj fmd,sia ks,Odßfhl=g idu ks,Odßfhla i;= n,;, mejß,d ;sfhkjd' ta wkqj l=uk fyda wmrdOhla je<elaùug" ´fku ;eklg msúiSug" fidaÈishg jf.au ta wmrdOh je<elaùu Wfoid Wmßu l%shdud¾. .kak n,;, ;sfhkjd'

idudkHfhka uilg jrla fujeks mßjdi uOHia:dkj,g wod< fmd,sia fldÜGdifha <ud yd ldka;d ks,OdÍka .syska ta orejkaf.ka m%Yak lr,d ta whf. m%Yak fudkjo lsh,d fidhd n,kjd' ta wkqj wvqmdvq fudkjo" mßirh fudk jf.ao lshd fidhd n,d jd¾;d lrkak oekqï §,d ;sfhkjd' fï <ud ksjdih fj;;a È.ska È.gu wod< fmd,sia fldÜGdifha ks,OdÍka .syska ;sfhkjd' È.ska È.gu fï iïnkaOfhka wod< mßjdi flduidßiag jd¾;d lr,;a ;sfhkjd' kuq;a t;ek .eg¨ iy.; njla ;sì,d ;sfhk nj oeka meyeÈ,shs'

fldfydu;a fï <uhs bkafk n,OdÍkaf. md,kh hgf;' fï md,l mlaIh yeufj,dfju orejka k;= lrf.k ;sfhkjd' fmd,sishg lSfjd;a ta whg fudkjo fjkafk lshk ìhjeoa§ï fj,d ;sfhkjd' fï iïnkaOfhka úu¾Ykhg .sh uq,a wjia:dfj ks,OdÍkag ndOd lr,d ;sfnk nj jd¾;d fjkjd' weue;s;=ud fu;ekg wdjg miqj ;uhs ksjerÈ woyia m%ldY lrkak ta orejka l%shd lr ;snqfKa' uq,a wjia:dfj .eg¨jla keye lsh,d <uhs lsh,d ;sfhkjd' ta;a weue;sjrhf. ueÈy;a ùu;a tlal ta <uhskag wd;au úYajdihla we;sfj,d wjYH m%ldY ,nd§ug lghq;= lr ;sfhkjd'

ta wkqj fu;k kS;s úfrdaë l%shd isÿj we;s njg f;dr;=re mßjdi fomd¾;fïka;=jg weú;a ;sfhkjd' ta iïnkaOfhka l%shd;aul fjkjd'

2018 § fï ksjdih iïnkaOj meñ‚,a,la tkjd' tys mÍlaIK jd¾;d kS;sm;sg ,nd§ ;sfhkjd' idlaIs fkdue;slu ;uhs fu;ek ;snqKq f,dl=u wvqj jqfKa' fudlo <ufhl=g lrorhla jqK;a wfkla <uhs tfyu jqfKa keye lshkjd' md,k wêldßh tfyu fjkak nE lshkjd' tfyu fjkafk <uhskag n,mEï lrk ksid' ta úÈhg idlaIs fkdue;s ksid ;uhs fï mÍlaIK bÈßhg f.k hkak fkdyels jqfKa'

we;a;gu fï orejka ;=< wd;au úYajdih we;s l< hq;=hs' ta i|yd fjk;a <ud ksjdihlg udre lr fyda md,k mlaIh iuÕ ;sfnk iïnkaOh wvq lsÍu wjYHhs' tfyu jqKdu orejkaf.ka we;a; t<shg .kak myiqhs'



;udrd m;srK