නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tn fkdue;skï''' biqreu;a fyg;a''' fi!Nd.Hu;a ujqìula''' fkdue;


ì%;dkH wêrdcHfhka mQ¾K ksoyi ,nd jir 73 la imsf¾' fujr ksoyfia f;audj ù ;sfnkafka  zzbiqreu;a fygla fi!Nd.Hu;a ujqìulaZZ hkakh' Wla; f;audjg wkqj fuu ld¾hfhys jeä j.lSula furg ldka;d m%cdjg ,efnhs' úfYaIfhka ,xldfõ ldka;djkaf.a ish¨ whs;sjdislï iudkj N=la;s ú¢k lsis ne£ulg hg;a fkdù ;u wruqKq lrd .uka l< yels mqrjeisfhls' ljr ;eklÈ fyda fojk .Kfha mqrjeishl= f,i ie,lSula Y%S ,dxflah iudch ;=< isÿ fkdfjhs'

Ndr;fha uE; ld,Sk úiQ fY%aIaG wOHdmk{hl=" b;sydi{hl= yd ckdêm;sjrfhl= o jQ wdpd¾h i¾jm,a,s rdOl%sIaKka m< lf<a hï rgl ldka;dj kQ.;a kï ta rg È<s÷ ùu je<elaúh fkdyels njh' fuh uq¿ f,djgu wod<j flreKq m%ldYhls' Y%S ,xldfõ ldka;djg kQ.;a nfjys /f|kakg lsisÿ bvla ke;' merKs wdrdu wOHdmkh ;=< weh wOHdmkh fkd,o njg lreKq ke;' tfy;a f.dú Ôú;fha§ wehf.a ld¾hNdrh jQfha ksjfia m%Odk;ajh orñka f.ú,shlf.a ld¾hNdrh bgq lsÍuhs' tneúka wehg fmd;a ,sùu jeks Ydia;%Sh lghq;=j, fhfokakg bv fkd;sìks' tfy;a iS.sß lùka w;r l;=ka isá nj ;yjqrej ;sfnhs' thska fmfkkafka weh Ydia;%Sh ±kqula we;sj jdih l< njhs'

19 jeks ishji wjidkfha iy 20 jk ishji iudrïNfha nd,sld mdi,a weröfuka ,xldfõ ldka;d wOHdmkh flfrys ±la jQ úfYaI wdl,amh meyeÈ,sh' fï ksidu w.ue;s ckm;s olajd rfÜ by<u ;k;=re fydUjkakg ,xldfõ ldka;djkag yels úh'

flfia fj;;a nqÿ oyñka ldka;djg ,o úfYaI;ajh wNsudkfhka keÕS isákakg Èßhla jQ njg ielhlake;' nuqKq oyñka wehg mkjd ;snQ ish¨ ;yxÑj,ska uqod fn!oaO iudcfha  ,eìh ye3ls by<u ;k;=r jk Wmdisld nj ,nkakg wjia:dj Wod flßKs' úYdLdj" iqcd;dj" u,a,sldj jeks úYsIag ldka;d pß; fukau hfYdaOrd jeks iqúfYaIS fn!oaO ldka;djkag ,dxflah ldka;djg Wodr wdo¾Y úh' tjeks pß;do¾Y we;sj ;u Ôú; f.dvk.d .kakg ,o YsCIKh ,dxflah ldka;d iudchg uy;a Nd.Hhla úh' Wïu.a. cd;lfhys tk wurd foaúh" ;,;d foaúh jeks m%{d iïmkak pß; kQ;kfha jqj f.dvkÕd.kakg lsisÿ ndOdjla fkdfjhs' tjrÜia uqÿk ;rKhg fkdj y|g" wÕyre f,djg hkakg ,dxflah ldka;djg lsisÿ ;yxÑ" ndOd" kS;s fkdue;' Tjqka N=la;s ú¢kafka msßñhd ú¢k idudkH ksoyiuh'

ksjila ;=< mqreIdêm;Hfhka ;ef,k fmdäjk l;=ka wmuK wm iudcfha Ôj;a jqjo" ta ish,a,  lreuhg ndr § yQ,a, yQ,a,d isákjdg jvd m%{dfjka Ôú;hg uqyqK §ug wjYH ffO¾h ,dxflah ck iudcfha ldka;dj ,nd ;sfnhs' tla cd;l

l:djl tk mßÈ rdc l=udßldjlf.a w; .kakg meñKs ;reKfhl= ;ud <Õ oK .id isákq ÿgq rc l=ußh weh ud,s.d iSudfjka tyd olajd mkakd ±uqfõ th msßñ fm!reIh fkdjk nj lshñks' wmf.a l;=ka tjeks pß; lshjd mrudo¾Y ,o hq;=uh' ksoyia iajdNsudkS Èú fmfj;la i|yd fn!oaO idys;Hh fn!oaO o¾Ykhg;a jvd uÕ fmkajhs' isf;ys iudêh;a" kqjK;a we;s l,ays f,dj ch .kakg ldka;d jg ljr ndOdjlao@ ^bFÓ Ndfjd lsx lhsrd&