නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mdi,a wdrïNhg l,ska kj m%jK;djhg yev .efykafka fldfyduo@'''


Tka,hska l%ufhka muKla wOHdmkfha wNsu;d¾: imqrd,kak neye

uydpd¾h mQð; úl%uisxy


    mdi,a wdrïN lrkakg iQodkï fjkjd' mj;sk ;;a;ajh 100] lau hym;a ke;s jqK;a ;j ÿrg;a orejkaf. wOHdmk lghq;=j,g jeg n¢kak neye' fudlo fï jk úg jirlau orejkaf. wOHdmk lghq;= wek ysg,d' b;ska ta iïnkaOfhka miq.shod fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha meje;s udOH yuqjl§ fï wdldrfha l;d nyla we;sjqKd' we;a;gu mdi,a újD; ùu;a iuÕska m%cd iyfhda.h ljrdldrhlg ,eìh hq;=hso@ ta ms<sn|j wfma wjOdkh fhduq lruq'

 

   mdi,g .shdu ks;r oE;a fidaokak' uqj wdjrKh ks;ru Ndú; lrkak' yÈisfhaj;a uqj wdjrKh kqiqÿiq wfhla kï" ta whg uqyqKq wdjrKhla Ndú; lsÍu wjYHhs'fldfydu jqK;a jeäysá wh jf.au orejka lEu .kafk;a iuQy jYfhka kï" th wdidokh me;sÍug u.la' tneúka ;u wdydr fõ, ;ksj .kak orejd yqre lrjkak'

 

    2020 jif¾ jeä ld,hla mdi,a újD; lrkak neßj .shd' yenehs fndfyda ;ekaj, Tka,hska l%ufõohlg wkqj wOHdmk lghq;= meje;ajqKd' ta wkqj úIh lreKq orejkag ,nd fokakg W;aidy l<;a wOHdmkh lshkafk úIh lreKq <Õdlr §u muKlau fkdfjhs' we;a;gu mdi,a jid ;eîu fya;=fjka fi!LHuh jYfhka jf.au wOHdmkh me;af;kq;a orejkag úYd, n,mEula we;sj ;sfhkjd' b;ska fï fjkfldg wms ys;kjd" Tka,hska l%ufõoh yryd úIh ks¾foaYh wdjrKh lr wjika jqKd lsh,d' ta;a tfyu wjika lrkak neye' fudlo orejkaf. iudch ;sfhkafk mdi,a iudch ;=<' fï jk úg jirla iïmQ¾Kfhkau ta iudch yd ñY% ùug fkdyels ùu f,dl= .eg¨ iy.; ;;a;ajhla'

 

;dlaI‚l WmlrK;a .eg¨jla'''

    orejkag Tka,hska l%ufõoh Tiafia wOHdmk lghq;= Wfoid Ndú; lrk fmdaka" geí" lïmshqg¾ ksid;a u;=jk fi!LHuh .eg¨ rdYshla ;sfhkjd' m%Odk jYfhka ta ;srh ksid udkisl .eg¨ u;=fjkak mq¿jka' ta ú;rla fkfjhs orejka ldurhgu fldgqfj,d bkak tl;a oeä udkisl mSvkhla'

    idudkHfhka uq,a ld,fha w¨;a w;aoelSula ksid fï Tka,hska wOHdmkhg Wkkaÿjla oelajqj;a ld,h;a tlal fïl mSvdldÍ w;aoelSula fj,d' wka;sug ;ukaf. YÍrfha Yla;sh msglr .kak neßj Bg jvd f,dl= udkisl mSvkhlska orejkaj fj,d.kakjd' tu ;;a;ajh f,dj ;ek ;ek f,dlavjqka jqKq m%foaYj, olakg ,efnkjd'

idudkHfhka fï mj;sk ;;a;ajh;a tlal orejkag YdÍßl l%shdldrlïj, fhfokak myiqlï fidhd.kak wudrehs' ta ;;a;ajh ;j ÿrg;a mej;=kfyd;a ;j jirlska follska úYd, YdÍßl wdndO iys; ia:q,;dj jeä ykaÈ wudre iys;" úgñka D W!k;dj iys; fi!LHuh .eg¨ we;sfjkak mq¿jka'

 

úIh ud,dj iïmQ¾K l<;a''' 

  Tka,hska l%ufõoh hgf;a úIh ud,dj iïmQ¾K l<;a" úIh ud,djg wkqnoaê; l%shdldrlï" yelshdjka j¾Okhg  wjia:djla ,efnkafk keye' bka wOHdmkfha f,dl= miqnEula we;sfjkjd'

    fldfydu;a 1" 2" 3 mka;sj, úfYaIfhka flfrkafk w; mh yiqrejkak W.kajk tl' ta yeisÍï iïmQ¾Kfhkau ke;sfjkjd' f.dvla wh ys;kafk by< mka;sj,g f,dl= ydkshla fjkj lsh,d jqK;a fï ;;a;ajh Wv f,dl=u ydksh fjkafk l=vd orejkag'

 

iuia; wOHdmk moaO;shgu'''

    fï fya;=fjka yels iEu úgu W;aidy l< hq;= jkafka mdi,a újD; lsÍug' mdi,aj,g muKla fkdfjhs fï ;;a;ajh úYajúoHd, moaO;shg;a f,dl= n,mEula lrkak wrf.k' tajdfha;a Tka,hska wOHdmk lghq;= wLKavj flÍf.k .shd' kuq;a m%dfhda.slj mka;s ;shkak bvla ,enqfK keye' úfYaIfhka ffjoH mSGj, idhksl mqyqKq lf<a iSudiys; msßilg muKhs'

    fï fjkfldg ffjoH isiqka jf.au wfkl=;a mSGj, isiqka ;=< f,dl= udkisl mSvkhla f.dv ke.S we;s nj wmg fmakjd' ta wkqj orejkaf. uõmshka" jf.au YsIH ix.ï kej; úYajúoHd, újD; lrk f,i b,a,Sï lrkjd' fï orejkaf. wOHdmkh wysñ ùu muKla fkdfjhs" YdÍßlj;a udkislj;a wmyiq;djlg m;afj,d'

 

ys;kak f.dvla foa'''

  yenehs b;ska mdi,a wdrïN lroaÈ ys;kak foaj,a f.dvla ;sfhkjd' fudlo fï ffjrih fldfya ;sfhkjo wms okafk keye' ´fku wfhl=g ´fku fj,djl wdidokh fjkak mq¿jka' b;ska jeo.;a fjkafk fuf;la l,la yqre mqreÿ jqKq hym;a fi!LH mqreÿj,g wkq.;j lghq;= lrk tl'

   ta wkqj uõmshkag we;s j.lSu fndfydu jeähs' ta wkqj fi!LH wdrlaIs; l%ufõohkag wkq.;j orejka mdi,h tjkjd fiau wikSm .;shla we;akï ksjfia r|jd .ekSu jeo.;a'fldfydu;a fmdÿ m%jdyk fiajhla Ndú; fkdlr mhska fyda nhsisl,hlska mdi,g /fk tau;a wdmiq fi!LH wdrlaIs;j ksfjig /fk hdu;a fnfyúka jeo.;a' tfia mdif,ka ksfjig tk orejka iuÕska ksjfia jeäysáhka iDcq .eàula fkdlsÍu jvd;a fyd|hs' fudlo fï ffjrifha jeä n,mEula ;sfhkafk jeäysá whg'

 

orejkag Wmfoila''''

   mdi,g .shdu ks;r oE;a fidaokak' uqj wdjrKh ks;ru Ndú; lrkak' yÈisfhaj;a uqj wdjrKh kqiqÿiq wfhla kï" ta whg uqyqKq wdjrKhla Ndú; lsÍu wjYHhs'fldfydu jqK;a jeäysá wh jf.au orejka lEu .kafk;a iuQy jYfhka kï" th wdidokh me;sÍug u.la' tneúka ;u wdydr fõ, ;ksj .kak orejd yqre lrjkak'


f.or ;shd.kakjo mdi,a hjkjo@''''

   b;ska fï wdldrhg f.dvla foaj,a wmg fldúâ tlal lrk .kqfokqfjÈ wkq.ukh lrkak fjkjd' ta wkqj fi!LHdrlaIs;j mdi,g hjk tl mdi,a fkdhjd f.or ;nd .ekSug jvd hym;a' fudlo mdi,a fkdheùu ;=< orejdg fjk ydksh §¾.ld,Skj n,mEï lrkak bv ;sfhkjd' fldfydu;a f,dal ;;a;ajh foi ne,SfuÈ;a olskak ;sfhkafk jhi wjqreÿ 20 g wvq whg fldúâ wdidokh jqK;a fmkajk frda. ,laIK wvqhs' frda. ,laIK fmkakqj;a iqj ùu blauka' fudlo orejkag bka we;sjk ixl=,;d wjuhs' tfyuhs lsh,d frda.h yefokak wßk tl fkfjhs l< hq;af;a' frda.h j<lajd .kakd l%ufõo wkq.ukh lrk .uka orejkaf. wOHdmk lghq;= kej; wdrïN lrk tl'
úfYaI{ ffjoH

fyauka; fyar;a

ksfhdacH wOHlaI fckrd,a

uyck fi!LH fiajd


  mdi,a jf.au thg iu.dój bßod mdi,a weröfï iQodkula ;sfhkjd' bÈßfha§ Wmldrl mka;s wdrïN ùug;a kshñ;hs'ta l%shdj,sfhÈ fi!LH wxYj, mÍlaIdjg " wëlaIKhg wjia:dj ,nd fokak tmd' fï iïnkaOfhka wOHdmk lafIa;%fha rdcldßfha kshq;= whg jeä bvla ;sfhkjd' ta whg tu ld¾hh lrkak mq¿jka' ta fya;=fjka l=vd mdi,a orejdf.a isg ish¨ fokdu j.lSug;a jvd iún, .ekaùu l< hq;=hs' ta yryd l=vd orejdf.a mgka nia r: fiajlhka" uõmshka" .=rejreka" mßmd,kfha wh tldjkaj ;u j.lSu ndr wrf.k ksjerÈj bgq lsÍu yryd ;u mdi, fyda wOHdmk wdh;kh fldúâ me;sfrk ia:dkhla fkdjk njg j.n,d .ekSu jeo.;a' fldúâ frda.fhka iïmQ¾Kfhka f;dr ia:dkhla njg m;a lsÍfï b,lalhg jvd jeo.;a jkafka fldúâ m;=rejk ia:dkhla fkdùuhs'

   fldfydu jqK;a ´kEu wjia:djl fuu ;;a;ajh hgf;a frda.sfhla fyda wdY%s;fhla fuu ;ekaj,ska yuqfjkak mq¿jka' ta wh yryd fyda fjkhï l%uhlska fuu frda.h me;sÍu je<elaùug kï" wm l< hq;= jeo.;au foa yeuodu;au lshk fi!LH mqreÿ ta wdldrfhkau fkdj,yd bgqlsÍuhs' 

úfYaI{ ffjoH iqo;a iurùr

wOHlaI" jix.; frda. úoHd tallh

 

   biairyg mdi,a wdrïNh;a tlal isiqka mdi,a hkjd' ta;a tlalu Tjqka /fk tk mdi,a nia r: jEka r: úÈhg ;j lKavdhula iudchg tl;=fjkjd' .=rejre il%sh fjkjd' uõmshka tkjd' ta wkqj oeka ;sfhk iudc ixprKh m%udKd;aulj úYd, jYfhka tljr jeä ùula fjkjd'

   fldúâ 19 ixprKh;a tlal me;sÍfï yelshdj jeähs' kuq;a fu;ekÈ jeo.;a fjkafk l<ukdlrKh lrkafk fldfyduo lshk ldrKdjhs' fï fj,dfj j.lsj hq;= yeu flfklau ;ukaf. j.lSu f;areï .ekSuhs jeo.;a' ta lshkafk uõmshka" mdi,a nia r: ßhÿrka" fiajlhka" úÿy,am;s" .=rejre" wkOHk ld¾h uKav,h" isiqka lshk fï yefudau j.lSu fudllao lsh,d f;areï .kak ´fk' fï yefudagu úfYaIs; jqKq ld¾hNdrhla" j.lSula ;sfhkjd' th l%shd;aul l< hq;=j ;sfhkjd'

   jeo.;au foa fjkafk orejka mdi,a hjkak uõmshka fndfydu;a Wkkaÿhs' ta ksidu iq¿ wikSm ;;a;ajhla ;snqK;a fnfy;a fm;a;la §,d mdi,a tjkjd' fujka ;;a;ajhl kï fldfydu;a th iqÿiq keye' fudlo hï orejl=g fldúâ 19 fyda ta iudk frda. ,laIK we;akï ^.=rejre fyda ld¾h uKav,h jqK;a& mdi,g meñŒfuka j<lskak' jydu ffjoH Wmfoia ,nd.kak' mdif,a§ ldg fyda tjka ,laIK u;=jqfKd;a jydu wfkla whf.ka fjkalrkak' blauka ffjoH Wmfoia .ekSu;a jeo.;a' fudlo ta w;r fldúâ wdidÈ;fhla bkak mq¿jka'

  idudkHfhka mdi,a orejka l%shdYS,S wh jf.au hul nrlam;<la f;areï fkd.kakd wh' tjka ;;a;ajhla ;=< fuh l<ukdlrKh lrk tl fndfydu mßiaiñka l< hq;=hs' ta wkqj mdi,g tk yeu fudfyd;lu ksis uqj wdjrKhla orejkag imhd §u;a yels iEu úgu ÿria: nj ;nd .ekSfï jeo.;alu orejkag wjfndaO lr§u w;HjYHu ldrKdjla'

  cd;sl mdi,a yd ckm%sh mdi,a yer wfkla fndfyda mdi,aj, bvlv we;s ;rug ;sfnkjd' fudlo ta mdi,aj, isiqka iSudiys;hs' fujka ;;a;ajhla mj;sk ksid YsIH m%cdfjka jeä msßilg fï wjia:dfj fyd¢ka l<ukdlrKh lr.kak mq¿jka' .eg¨j b;sßfjkafk iq¿ ;ekl ú;rhs'miq.sh jif¾ wOHdmk lghq;= wvd, jqKd' È.ska È.gu tjka ;;a;ajhla n,dfmdfrd;a;= fjkak nE' ta ksid blaukska mdi,a wdrïN lsÍu wjYHhs' tu.ska wOHdmkh ú;rla fkfjhs" iudÔh meje;aug;a" udkisl iqjh j¾Okh ùug;a fyd| miqìula ks¾udKh fjkjd' fï jEhu rfÜ wkd.;h fjkqfjka lrk fyd| wdfhdackhla'

  áhqIka mka;s ms<sn|j idlÉPd uÜgfï mj;skjd' blaukska wdrïNhg wjia:djla i,id fokak mq¿jka fjhs' fï fj,dfj mdi,a orejka uõmshka .=rejreka we;=¿ fuu l%shdj,shg iïnkaO jk yefudaf.u j.lSu fldúâ 19 jHdma; ùug we;s bvlv wyqr,d lghq;= lrk tl' wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd ta yefudau ta foa lrdú lsh,d'