නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

me< f.dvla ,nd.kak weka;+ßhï l| fldgia ;jka lruq'''


weka;+ßhï lshkafk Thd,d yefudau wdidfjka jjk u,a j¾.hla' f.ñÿf,a fid÷re nj jeä lrkakg jf.au wu;r wdodhï ud¾.hla lr.kak;a mq¿jka' u,a jf.au me< wf,úfhka wd¾Óluh jdis ,nd.kak mq¿jka ksidu ljqre;a ta .ek Wkkaÿhs' b;ska wo wms lshkak iQodkï jkafk weka;+ßhï l| fldgia u.ska me< ,nd.kafk fldfyduo lsh,d'

fï i|yd fhdod.kakd weka;+ßhï me<h álla jevqKq me<hla fjkak ´fk' idudkHfhka jir myla ú;r mer‚ weka;+ßhï me<hl l| fldgi f.dvla by<g tiú,d ;sfhkjd' ta jf.a me<hlska me< f.dvla ,nd.kak  mq¿jka'

we;a;gu ta jf.a by<g l| tijqKq me<hla ;jÿrg;a kv;a;= lrk tl f;areula keye' b;ska ta jf.a me<hl byáh lE,a, lmd f.k fjku isgqjd f.k b;sß l| fldgi me< lr.kak mq¿jka'


msyshlska lmkak tmd''' uq,a ;=jd, fjkak mq¿jka'''

fï i|yd filfÜßhla ´fk fjkjd' ke;akï wxl=r lems,d me< fjkafk ke;sfjkak mq¿jka' filfÜßhla wrf.k uq,skau fyd|g msysg,d ;sfhk uq,a wyqfjk úÈhg w.%ia:h ^byáh fldgi& lmd f.k lemqï uqyqKf;a È,SrkdYlhla .,ajkak' ta È,Sr we;s úh yels ksid' ta i|yd lemagdka fyd|hs' lemagdka ke;akï wÕ=re leghla .df.k j;=r iaj,amhla oud yod.kakd Èhrh Ndú; lrkak' wÕ=re lshkafk fyd| È,SrkdYlhla'

B<Õg l| fldgi wrf.k fome;a;g ,sh,d we;s uq,a wxl=r lefmkafk ke;=j l|g wdikakfhka lmd bj;a lrkak' msyshla ke;sj filfÜßhla Ndú; lrkak lSfj wxl=r lefmkak bv ;sfhk ksid' oeka ta l| fldgi wÕ,a folla jf.a È. lene,sj,g lmd fjka lrf.k lemqï uqyqK;a foflau wÕ=re ødjKh fyda lemagdka ;jrd.kak'

 

frdamK udOH'''

oeka lmd.;a l| lene,s isgqjd .kak ´fk' ta i|yd frdamK udOH ieliSfï§ ldnksl fmdfydr fldgia tlla yd je,s fldgia tlla fhdod.kak ´fk' fmdfydr i|yd fld< fmdfydr .kak mq¿jka kï jvd;a fyd|hs' wjYHhs lsh,d ysf;kjd kï fldyqn;a fmdâvla tl;= lr .ekSfï jrola keye'

oeka ;jdka oeóu i|yd ;eáhla imhd f.k tys wäfha isÿre lsysmhla yod.kak' ìu ;jdka oukak;a mq¿jka' ta;a tfyu jqKdu f.d¿fn,a,kaf. ydksh we;sfjkak bv ;sfhkjd'

oeka ta isÿre jefykafk ke;sfjkak l=vdjg lvd .;a .fvd,a lene,s ;eáfha w;=rd .kak' bka wk;=rej j.d udOHh fyd¢ka ñY% lr tajd .fvd,a len,s Wäka oud.kak' bka miqj Tn lmd.;a weka;+ßhï l| fldgia Èla w;g isák wdldrhg mr;rhla we;sj ;nd.kak' wk;=rej tu fldgia hka;ñka jeiS hk úÈhg Wäka ;jdka udOH úisrejd .kak' B<Õg udOH f;;a jk fia c,h iafma% lr f.k Wi ia:dkhlska ;nkak'

 

udi y;rlska j.djg me<

udi 4 la 4 1$2 la hkúg kej; bkaojd .; yels m%udKhg jevqKq me< ;=k y;rla tla l| fldgilska u;=fjkjd' yenehs ta me< fjkalr .ekSu b;d m%fõifuka l< hq;=hs lshk tl wu;l lrkak tmd' ta wkqj l| lE,a,g iïnkaO fj,d ;sfnk me<fha w, lE,a, fndfydu m%fõifuka lmd bj;a lr.kak ´fka'

idudkHfhka fï w, lene,sj, fld< hka;ñka odf.k tkúg ldnksl Èhr fmdfydr iafma% lsÍfuka jvd;a blaukska me< f,dl= lr.kak mq¿jka'

Tng ysf;kjd kï o~q lene,s lmd isgqùfuka id¾:l fjkak neye lshd" jir lsysmhla mrK jqKq me<hl w.%ia: wxl=rh lmd bj;a lr me<h tfyuu ;sfhkak fokak mq¿jka' túg w.%ia:h bj;a l< ksid llaISh wxl=r j¾Okh fjkak .kakjd' b;ska tajdfhka yg.kakd me< ^;jdkla fkdoudu& isgùug .kak mq¿jka' yenehs túg ,efnkafk wvq me< m%udKhla' fï wdldr foflka Tn leue;s wdldrhlg weka;+ßhï me< yod.kak Tng mq¿jka'

 

^hQáhqí ys ùäfhdajla weiqßka&

pdkaokS w,yfldaka

úIh Ndr ks,OdÍ

lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j" lE.,a,'


;udrd m;srK