නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ienE wdof¾ ´kE lr ;sfí''''


wdorh lsh, lshkafka yß mqÿu fohla' we;a;gu lsõfjd;a iqkaor yeÕSula' wdorh lshk jpkh wefyk fldgu wmsg i;=gq ysf;kjd' wdof¾''' hk wl=re we;=f,a ieÕjqk f,dl= w¾:hla ;sfhkjd' ðú;hla ðj;a lrjkak Ôú;hla wmdhla lrjk fï wl=re y;rg mq¿jka nj u;l ;shd.kak'


wdof¾ iqkaorhs''


wdof¾ lshkafka yßu iqkaor fohla ' kj fhdjqka úfha b|,u wmsg wdor‚h yeÕSï oefkkak mgka .kakjd' ta;a ta oefkk wdof¾ ;ru wmsg f;areï hkafka wms ál ál jhig .syska wdor iïnkaO;d j, kshu w;aoelSï ,enqjg miafia'ðúf;a m<fjks yqiau ál .;a; fj,dfõ b|,d wms fudk;rï iïnkaO;d f.dv k.d .kakjo@ wïud";d;a;d"ifydaor ifydaoßfhda"kEoEfhda"hy¿ fhfy<sfhda "wi,ajdiSka' ta;a fï iïnkaO;d w;f¾ jqK;a wms wmsgu fjkajqk úfYaI flfkla fydhkjd' tal ;uhs úreoaO ,sx.sl wdl¾IKh lshkafka' b;ska wms leu;s úÈfya rEmhla leu;s úÈfya .;s.=K ;sfhk flfkla wmsg uqK .eyqKu wms ta flk;a tlal wdorfhka nef|kjd' wms wdof¾ lrk uq,a ldf,a§ wmsg uqK .eyqk flkdf.a ys; Èkd.kak ´fku fohla lrkjd' thdj uqK.efykak hkafka mq¿jka ;rï yevfj,d' msßñ <ufhla kï i,a,s lshla yß jeämqr fydhdf.k ;ukaf.a fmïj;sh fjkqfjka ta tl;= lr.;a; uqof,ka  ;E.a.la tfyu wrf.k ;uhs hkafka' t;fldg .Ekq <uhs ;uka fï f,dafla fyd|u .EKq <uhd jf.a yßu ksjqk fnd<| fmïj;shf.a pß;h rÕmdkjd' b;ska ld,hla hoa§ ujd.;a; pß; we;=f,a ;sfhk kshu iajrEm t,shg tkjd' fkd.e,mSï u;=fjkak mgka wrka iïnkaO;d ì|jefgkjd'iuyr wdor iïnkaO;d ;sfhkjd ojiska oji m%S;su;a fjk" ta jf.au ;j ;j;a Yla;su;a fjk' we;a;gu tfyu iïnkaOhla lshkafka Ôú;fha ,nk úYd, ch.%yKhla'


wo wdof¾ jrojd jgyd .ekSula


wm Ôj;a jkafka ;dlaIKfha úiañ; ksuejqï msreKq hq.hlhs' hym;a mqoa., iïnkaO;d f.dvke.SfïÈ iuyr wjia:dj,§ ;dlaIKh wys;lr wkaoñka l%shd;aul fjkakg mq¿jka' iEu Èklu" WoHdk j,§ fukau wjkay,aj,§ fndfyda fmï hqj,a ;u iaudÜ f*dakh fyda whs meâ tl foi oEia fhduq lrñka isàu ks;ru  mdfya olsk o¾Ykhla' wmf.a iyldßhg fyda iylreg jvd wfma cx.u ÿrl;kh iuÕ jeä ld,hla .;a lrkakg mqreÿ ù we;s w;r tys m%;sM,hla ksid iïnkaO;d j,§ we;sjk m%Yak ms<sn|jo wmg fyd|dldr wjfndaOhla ;sfhkjd'wdorh Ôú;h mqrdu <. ;sìh hq;= fohla'l,ska l,g f,dalh fjkia ù hkjd'ta fjkia jk f,dalh yuqfõ fjkila fkdú wdorh r|jd ;nd .; yelskï Tyq fyd weh iene fmïjf;la  fmïj;shla fjkjd'wjdikdjlg fuka j¾;udkfha wdorh fndafyda úg k;rjkafka fydag,a ldur ;=<hs'j¾;udk ;reK mrmqr wdorh hehs úYajdi lrkafka yqÿ lduh muKlauhs' wdorh hkQ lduh muKlauo @ ;SrKh Tn i;=hs'kshu úÈhg wdof¾ lrk msßñfhla yeuúgu ;ukaf.a fmïj;shf.a f.!rjh wdrlaId lrkjd' wd;au .re;ajh /l .kakjd' fï ksid isys nqoaêfhka wdorh lrkak mqreÿ fjkak ´fka.


wdorh lshkafka ism .ekSulg fkdfõ


yefudau W;aidy lrkak ;uka wdof¾ lrk flkd ;ukaf.au lr .' ta;a b;ska yefudagu ta jdikdj ,efnkafka keye'uq¿ Ôú; ld,h mqrdu Tyq fyda weh wei .efgk udkfha ;shd .ksñka mßiaiï lrkjd'b;ska wdorh lshkafka ism .ekSulg fyda je<| .ekSulg fkdfjhs' t;kska tydg .sh iqkaor ne£ul wd;aóh moku wdorhg keue;s W;a;Í;r yeÕSug f.dv k.kak mq¿jka'


mß;Hd.h wdof¾ fldgila


;j flfklag wdof¾ lrkjd lshkafka" ta flkd i;=áka bkakjd olsk tlhs'wdorh lshk foa wiafia ,nd .ekSu fyda k;= lr .ekSu ;snqfKd;a ta ;ek we;sjkafka uyd f,daNlula't;k wdorhla lsh,d lsis fohla keye'lrkak mq¨jka f,dl=u wdorh ;uhs hk flfklag hkak fok tl'tl f,aisfhka lrkak mq¨jka fohla fkfjhs'yqÕla fja,djg wms ys;kafka wdorh lshk foa""ug ´kd ug ´kd"lshk ye.Sula mu‚';ukag ´k tlg jvd ;ukag fokak mq¨jka foa fudllao lsh,d lshk tl wdorh lshk úIh we;=f,a wmsg m%.=K lrkak mq¨jka kï "t;k fjk mqÿudldr i;=gla ;sfhkjd 'wdorh we;=f<a wmsg lreKdj"uqÈ;dj"ffu;%sh.fï yeufohlau is;ska fufkys lrkafka kï th msßisÿ ú§ula fjkjd 'ta úkaokh ;uka wdorh lrk flfkla";ukag úfYaI flfkla i;=áka bkakjd olskjd ;rï wmsg i;=gla ;sìh fkdyelshs'


wdorh lshkafka f;areï .ekSulg


wE;a;gu fï f,dalfha 100]la .E,fmk wh fydhd .kak wudrehs' wms tla wfhlaf. fmdä fyda wvqmdvqjla ksid fjk flfkla iu. fjk;a ino;djla f.dvk.d .;fyd;a wmg  ld,h;a iu. wehf.a fyda Tyqf.a;a wvqmdvqlï olsoa§ ysf;kakg mq¨jka wfka l,ska flkd ñg jvd fldhs;rï fydoo" fmdä wvqmdvqjla ksid fkao uu thdj we;Eßfha lsh, ysf;kak mq¨jka'uq¿ ðú; ld,h ;=<u miq;eú,a, ú;rla b;=re fjkak mq¿jka' uola is;kak" Tn fmïj;shla fyda fmïjf;la f;dard .ekSfï§ weh fyda Tyq flÈkl fyda ;ukaf. ìßo fyda iajdñmqreIhd njg m;a ù Ôú; ld,h mqrdjgu iefmaÈ jf.au ÿflaÈ;a ;uka iu. isák" ;ukaf. yeu m%Yakhlau thdf.a lsh,d ys;df.k yeuodu;a wdofrka bÈú lsh, ys;kak mq¨jka ys;lg wdorh lrkak' wdorh lshkafk Ôú;h fkdfjkak mq¨jka' t;a ta wdorhg mq¿jka fõú Ôú;h ,iaik lrjkak'


wdof¾ oS ffjrhg bv kE


rdu - iS;d" idcyka - uqïgdia" oiafldka - m%ñ,d" isÿy;a - hfYdaOrd" fkdßfld - fofjdkaordix" oïñ - iq.;a" jf.a wms fydÈkau okak wdor l;d jf.au tod fuod ;=r úry fjaokdjka njg m;ajqKq wdor l;d fldhs;rï we;so@b;ska"wdorhhs ffjrhhs w;r flia .yl bvla ;sfhkafka lsh,d lsõjg kshu wdorhlÈ ljodj;a ffjrhla we;s fjkafka kE… tfyu fohla we;s fjkafka w,a,d .ekSuu ke;akï ;uka fj;u ;nd .ekSu lshk mgq mrud¾:h u; muKla mj;ajdf.k .sh wdorhlÈ ú;rhs… wdorh lshkafka ,nd .ekSuu fkdfjhs ;ukag ysñ fkdjqk;a ;uka wdorh lrk flkdf.a i;=fgÈ i;=gq fjkak mq¨jka fjkafka kshu tjeks fma%u jD;dka;hlg fyd|u WodyrKh ;uhs isÿy;a hfYdaOrdf.a wdorh'idrdixL l,am ,laIhla nqÿfjkak fmreï mqrmq yeu wd;afulu hfidaordj ,Õska ysáhd ' wjidk wd;afuÈ;a wdofrka ne¢,d isÿy;a l=udrhd .sysf.hska kslauqK ojfi hfYdaOrd foaúh ldg;a fmdÿ ta úry fjaokdj w;aúkaod' ta;a fudfyd;lgj;a weh Wkajykafi .ek wys;la ys;=fj kE' wdofra lroaÈ ;ukaf. i;=g .ek ys;kjg jvd wms ys;kak ´fk wks;a flkdf. i;=g .ek' thdf. i;=g Tn <Õ ke;akï ta flkdg hkak fokak' wdofra ljodj;a nf,ka ,nd.kak mq¿jka fohla fkfuhs' tfyu ,nd.;a;;a ta i;=g ;djld,slhs' u;l ;shd.kak yeufoau wiaÒr f,dafll ljodj;a wdorh ú;rla ia:djr fjkafk keye' fï ksid rEmhg fkdj yoj;g wdorh lrkak Tn ch .kSú'fï ksid i;H fma%uh lshkafkau urKfhka jqjo keje;aúh fkdyels n,fõ.hla jf.ahs'th ixidr.;hs'fï ksid mqoa.,hd fkdue;s jqj;a iqkaor u;l f.dvla iu. ysf;a yeuodu b;=re fj,d ;sfhkjd'


ksfrdaó .=Kr;ak

;djld,sl lÓldpd¾h

o¾Ykh yd ufkdaúoHd wOHhkdxYh

Y%s chj¾Okmqr úYajúoHd,h'


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv