නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ug jeo.;a fjkafk uf.ka bgqúh hq;= ld¾hNdrh ñi ;k;=re fkdfjhs'''uydpd¾h bkaÈl lreKd;s,l


ffjoH úoHdj ms<sn|j Tyq ;=< we;af;a yi, oekquls' Y%S ,xldfõ ffjoH wOHdmkh ms<sn|j l;d lrk úg Tyq mYapd;a Wmdê ffjoH wOHdmkh i|yd Wmßu odhl;ajhla ,ndÿka wfhla nj meyeÈ,sh' ta wkqj Tyq fld<U úYajúoHd,fha mYapd;a ffjoH Wmdê wdh;kfha ffjoH wOHdmkh ms<sn|j tf;la wid fkd;snQ úfYaI;djhka /ilau wdrïN lsÍug mqfrda.dó jQ nj wm wid we;af;uq' tmuKla fkdj Tyq ish lafIa;%fha m%ùK m¾fhaIlfhla f,iska cd;sl fukau cd;Hka;r uÜgfï m¾fhaIK .Kkdjlgu odhl;ajh ,nd § ;sfí' ieneúkau Tyqf.a úoHd;aul m%ldYk i|yd by<u uÜgfï cd;sl m¾fhaIK iïudkh jk ckm;s iïudkfhka o msÿï ,eîu ;=< Tyq i;= yelshdj .ek wgqjdàld l;d lsÍfuka ;j;a M,la fkdue;' bÈka fujr kj,sh fifkyfia kjd;ekg wms Tyqj le|jd f.k taug woyia lf<uq' Tyq Y%S ,xld ffjoH ix.ufha ysgmq iNdm;s uydpd¾h bkaÈl lreKd;s,l'


uydpd¾h;=uks" fï ojiaj, Ôúf;a fldfyduo@


iqmqreÿ úÈhgu ld¾hnyq,hs' ffjoH wOHdmk uydpd¾hjrhd f,iska ffjoH wOHdmk fomd¾;fïka;=fõ lghq;= jf.au jD;a;Shfõ§kaf.a wdh;kfhys Wm iNdm;sjrhd f,i;a lghq;= flfrkjd' ta jf.au f,dal fi!LH ixúOdkh iuÕska flfrk hï hï jevigyka i|yd il%sh odhl;ajh ,nd§ula isÿfjkjd' fldfydu;a fjkila ke;sj fuf;la lrf.k wd foaj,a ta wdldrhgu flÍ f.k hkjd' fudlo uu jev lrkafk ;k;=rej,g fkfjhs' ug jeo.;a fjkafk uf.ka bgq úh hq;= ld¾hNdrh ñi ;k;=re fkfjhs'


Tn SLMA ys ysgmq iNdm;sjrhd úÈhg tod l< lS foa ms<sn|j wo fudlo ysf;kafk@


ug iEySulg m;afjkak mq¿jka' we;a;gu Y%S ,xld ffjoH iNdfõ iNdm;sjrhd f,i lghq;= lrmq ta jirl ld,h ;=< úYd, jev fldgila wmg lrkak mq¿jka jqKd' ck;dj iuÕska f.dvla iómj lghq;= lrkak ,enqKd' ta .ek f.dvla i;=gqhs' ta ld,h ;=< úoHq;a udOH" uqøs; udOH fukau iudc udOH iuÕska il%Shj l%shd;aul fjkak yels jqKd' fldúâ jf.a jix.; frda.hla me;sr hk fujeks wNsfhda.d;aul ld,hl th u¾okh lsÍfï lghq;= tlal il%Shj odhl ùug ,eîu;a" ck;dj iuÕska iómj lghq;= lsÍug ,eîu;a ug f,dl= i;=gla'


Tn ffjoH jD;a;sh f;dard.ekSug n,mE wdikak;u fya;=j uõmsh wNdIhu o@


Tõ" thg n,mEj uQ,slu fya;=j uf.a wïuhs wmamÉÑhs' fudlo Y;j¾I .Kkdjl mgka ug wdhq¾fõo ffjoHjrekaf.a mrïmrdjla we;ehs ud is;kjd' ux ys;kafk oUfoksh rdcOdksh ld,fha b|,d meje; tk ffjoH mrmqrl ;uhs ux bmÈ,d ;sfhkafk' uf.a wïud" wmamÉÑ fokaku fjo mrïmrdj,ska mej; tk wh' uf. wmamÉÑ tï' lreKd;s,l' wïud fyau,;d rdclreKd' wdhq¾fõo ffjoHjreka f,i m<uqjrg Wmdê ,nd.;a lKavdhfï uf. uõmshka ysáhd' we;a;gu l=vd ld,fh b|,d ug weiqre lrkak ,enqfK ta jf.a mßirhla' b;ska uf. ys;;a ffjoH úoHdjg fhduqjqfKa ks;e;skauhs'


Tnf. .ï m<d; .ek u;lhg keÕ=fjd;a@


uu bmÿfKa Y%S ,xldfj ;=kajk mqrdK w.kqjr jk oUfoksfh isß., lshk m%foaYh" tal yß ,iaik .ula' l÷j,ska jgfj,d' ta oiqk yßu pu;aldrcklhs' ta fid÷re nj jf.au mdrïmßl fjo f.orla ksid wmg .fï f,dl= ms<s.ekSula ;snqKd' f.org ks;ru wikSm jqKq wh m%;sldr .ekSug wdjd' we;a;gu tal yß iqkaor w;aoelSula'


mjqf,a wh;a tlal .;lrmq ta fid÷re <ud ld,h .ek wo fudlo ysf;kafk@


fndfydu fid÷re w;aoelSula' ta jqK;a wjdikdjlg uf. tl kx.s flfkla ux f.dvla fmdä ldf,u ke;sjqKd' Bg nd, kx.s flfkla ug bkakjd' wo weh;a uõmsh wä mdf¾ hñka wdhq¾fõo ffjoHjßhla f,i lghq;= lrkjd' wms fokakd w;fr l=vd ld,fh b|,u fndfydu lsÜgq ne£ula ;snqfK' wo;a ta jf.auhs' weh;a fï jk úg újdyfj,d' weh újdy fjkafk;a fmardfo‚h úYajúoHd,fhka Wmdê ,nd.;a ffjoHjrfhla iuÕska'


uQ,sl wOHdmkh yodrkafk;a .fï mdif,kau o@


Tõ" uu uQ,sl wOHdmkh ,nkafk oUfoksh uyd úoHd,fhka' .=rejreka ta ldf, mqÿudldr úÈhg wfma bf.kqï lghq;=j,g iyfhda.h ,nd ÿkakd' wïud wmamÉÑ fmdä ldf, b|,u wmsj wOHdmkh me;a;g fhduq l<d' wfma wmamÉÑ l=vd ld,fhau wmsj lshjkak Wkkaÿ l<d' f.or fmdä mqia;ld,hla ;snqKd' we;a;gu ta mqreoao uq¿ Ôú; ld,hgu f,dl=jg n,mEï l< nj wo ug f;areï hkjd' ta lshùfuka Ôúf;ag f.dvla foa tl;=lr .kak ,enqKd' pß;h yev .iaijd .kak" wruqKq yod.kak jf.a f.dvla foa yod.kak fï lshùu f,dl= msájy,la jqKd' yenehs b;ska wOHdmkhg Wkkaÿ lr,d udj .fuka fld<Ug f.akak f,dl= W;aidyhla .;af; uf.a wïud'


fld<Ug wdjg miafi ta mßirhg yev.efykak wiSre jqfKa keoao@


uf. wïuf. kEoEfhd f.dvla fld<U ysáhd' b;ska uf.a wOHdmk lghq;= fld<U§ lrkak f,dl= ´kElula wïug ;snqKd' fldfydu yß udj rdclSh úoHd,hg we;=¿ l<d' ta 1980 È jf.a' fydiag,a kej;=fKa keye' mqxÑ wïu,d ;uhs udj n,d.;af;' ta jqK;a fld<U .ug jvd yd;amiskau fjkia' mdi,a wOHdmkh ú;rla fkfjhs f.dvkeÕs,s mjd' uq,a ld,fha ug bx.%Sis NdIdj yßhg yqrejla ;snqfK keye' ta;a fyñka fyñka ta mßirhg yqrefjkak rdclSh úoHd,h ug bv §,d n,df.k ysáhd' ta .ek wo uu rdclSh úÿ ujg ia;+;s lrkjd'


88" 89 uu Wiia fm< lrk ldf," rg mqrdu NSIK hq.hla' ta wNsfhda.d;aul ldf, ta ;;a;ajh;a tlal oeä wjOdkhlska jev lrkak jqKd' ta fj,dfj wjYH yeufoau .ek fidhd n,ñka uf. wïud ud .ek f.dvla jo jqKd' fldfydu yß Th ldf, uydpd¾h fiakl ììf,f. pß;dmodkh lshj,d" Ôúf;a wruqKq yod .kafk fldfyduo lshk wjfndaOhla ys;g oefkñka ;snqKd' Th w;fr fldfyduyß ffjoH mSGhg hkj lshk n,dfmdfrd;a;=j ;Èkau ys;g ldjeÈ,hs ;snqfK'


úYajúoHd, Ôúf;a w;aoelSï u;lhg kÕoa §Tn fldfydu pß;hlao@


álla ú;r fmr<sldr pß;hla' ta ldf, leïmia tl we;=f<;a hï hï fn§ï ;snqKd' foaYmd,kuh ueÈy;a ùï olakg ,enqKd' fldfydu;a reishka mßj¾;k tfyu lshj,d uf. ysf;a ta jk úg;a iudcjd§ woyia fm< .efyñka ;snqKd' ta ldf,È iudc idOdrK;ajh fjkqfjka úYajúoHd,h ;=< YsIH ixúOdk yodf.k hï hï foa lrkakg wms W;aidy l<d' we;a;gu ta wjqreÿ .dk we;=<; fmr<sldr pß;hla úÈhg udj y÷kd.;a;d lsõfjd;a ksjerÈhs' ta fldfydu jqK;a ysf;a .=,sfj,d ;snqKq ffjoHjrhl= ùfï n,dfmdfrd;a;=jg udj; újr lr .ksñka fojk mka;sfha f.!rj Wmdêhla ,nd.ksñka  uu leïmia tflka t<shg tkjd'


wdof¾ fma%uh ys;g oefkk fldg fmr<sldr woyia hgm;afjkjd' Tng tfyu leïmia fma%uhla ;snqfK keoao@


fmdä fmdä wdor l;d Th ys;=jlaldr jhig fkd;snqKd lsõfjd;a tal jerÈhs' ta;a b;ska leïmia tflaÈ kï fmï lrkjg jvd lrkak jev ;snqKd' fldfydu yß uf. ìß|j yuqfjkafk leïmia tfla wjika jifrÈ'


ffjoHjrhl=g iSudjdisl ld,h lshkafk w;aoelSï iuqodhla' Tng ta iïnkaOfhka ;sfhkafk fldhs jf.a u;lhla o@


yßu ,iaik w;aoelSula' Y%S chj¾Okmqr frdayf,a ;uhs iSudjdisl mqyqKqj ,nkafk' ta frdayf,a ;sfnk myiqlï jf.au mßirh;a w;aoelSï iuqodhla wrf.k tkakg iu;a jqKd' wmg mqyqKqj ,nkak jqfKa úfYaI{ ffjoH tÉ' tÉ' wd¾' iurxisy ue;s;=ud hgf;a' tal yßu oeä mqyqKqjla' yeufoau yßhgu flfrkak ´fk' lsisu fohla jrÈkak nE' oeä kS;s ud,djla hgf;a jqK;a yeufoau yßhgu lr.kak mq¿jka jqKd' fldfydu;a ug Wfokau jev mgka .kak mqreoaola ;snqKd' ta wkqj Wfoa 6'30 jk úg uf.a jev wdrïN lrkjd' ta mqreoao ksidu iSudjdisl ldf,È;a f.dvla jev yßhg lr.kak yelshdj ,enqKd' fyd| ñ;=re msßila yuqjqKd' ug ;du u;lhs ta ojiaj, frdayf,a jev w;r ,efnk úfõlfha wms l%slÜ fi,a,ï lrkjd' chj¾Okmqr frday,a mßY%h ;=< msÜgkshla ;snqKd' we;a;gu f.dvla jev lghq;= ;snqK;a ta ojiaj, yeu ijia ld,hlu jf.a wms l%slÜ fi,a,ï l<d' Th ldf,u ;uhs wfma f,dl= mq;d ,efnkafk;a' Tyq isfiaßhka ie;alula u.ska ìys fjkfldg uu ysáfh ta ;shg¾ tfla"  Y,Hl¾uh lrmq úfYaI{ ffjoH fyauka; fmf¾rd uy;dg iyh fjñka .; l< ta wjia:dj tla;rd úÈhl iqúfYaIS w;aoelSula'


bkamiqj Tn ffjoH jD;a;sh mfil oud úYajúoHd, wOHdmkhg iïnkaOfjkjd


iSudjdisl ld,fhka miqj flá ld,hla jdßhfmd, Èia;%sla frdayf,a ffjfoHjrhl= f,i fiajh lrkjd' Th ldf,È úYajúoHd,hg tl;= fjkak leue;so lsh,d uf.ka wykafk ,,s;d fukaäia uydpd¾hjßh' weh okakjd ux leïmia Ôúf;a§ fmr<sldr pß;hla nj' weh udj f;areï wrf.k ;uhs ug ta fhdackdj lrkafk' tfyu ;uhs udj t;ekg fhduqlrkafk' f.dvla fj,djg fi!LH wud;HdxYfh bkak flfkla t;ek w;yer,d tkak leue;s keye' ta ;SrKh .kak tl álla wudrehs' ta;a ux lÓldpd¾h jrfhla úÈhg leïmia tlg tl;=fjkjd' we;a;gu tal w¨;a w;aoelSula'


mYapd;a Wmdêfha lghq;= werfUkafk;a fï ld,fhauhs@


fïl w¨;au úIhhla ksid mYapd;a Wmdê lghq;= i|yd myiqlï ,xldfj ;snqfK keye' ta wkqj iafldÜ,ka;fha vkaä úYaj úoHd,hg YsIH;ajhla ,nd .kak ug mq¿jka jqKd' yenehs fï fya;=j ksidu uf. neÊ tfla ysgmq wfkla whg jvd blaukska mYapd;a Wmdêh iïmQ¾K lr .ekSug ug wjia:dj ,efnkjd' we;a;gu tal wmQre w;aoelSula' ug ta fjkqfjka iafldÜ,ka;fha wjqreÿ folla bkak jqKd' ta jqK;a ug ta .ukg ys; yod.kak f.dvla wudre jqKd' fudlo ux uf.a mjqf,a whg úfYaIfhkau uf. orejkag f.dvla iómhs' b;ska ta wjqreÿ fol we;=<; ks;r ks;r  ksjdvqjla ,enqKq .uka ,xldjg weú;a .shd' uf. wïud f.dvla rg f;dg oel.kak leue;a;la oelajQ wfhla' we;a;gu uf. mYapd;a Wmdê lghq;=j, wjidk ldf,È uf. wïuj" ìß|j" orejkaj tfyg f.kakd.kak yelshdj ,enqKd' tal f,dl= i;=gla' fldfydu;a iafldÜ,ka;h lshkafk f.dvla ,iaik rgla' yßhg wfma kqjrt<sh jf.a" iS;, iqkaor mßirhla'


ffjoH wOHdmkh ms<sn|j Tn i;= úfYaI{;dj cd;Hka;r uÜgfuka mjd y÷kd.;a miqìul f,dal fi!LH ixúOdkh we;=¿ cd;Hka;r ixúOdk Wfoid Tn ,nd ÿka odhl;ajh fudk jf.ao@


cd;Hka;rj f.dvla ixúOdk tlal jev lrkak ug wjia:dj ,enqKd' tlai;a rdcOdksfha Wiia wOHdmk wdh;kfha idudðlfhla" täkanfrdays rdclSh ffjoH úoHd,fha idudðlfhla úÈhg lghq;= lrkak wjia:dj ,eîu f,dl= i;=gla' f,dal fi!LH ixúOdkh" uyck fi!LH ms<sn| wdishd meismsla wOHhk iïfï,kh" udkj iïm;a ms<sn| wdishd meismsla l%shdldÍ ikaOdkh" .s‚fldk È. wdishdfõ uyck fi!LH wOHdmk wdh;k cd,h" ffjoH wOHdmkh i|yd jQ w.aksÈ. l,dmSh ix.uh we;=¿ cd;Hka;r wdh;k .Kkdjla tlal lghq;= lrkak ,enqKd' ta ,o wjia:dj,ska Wmßu m%fhdack wrf.k fi!LH lafIa;%hg hula lrkak ,eîu .ek f,dl= i;=gla ys;g oefkkjd'


Tnf. lafIa;%fha m%ùK m¾fhaIlfhla úÈhg cd;sl jYfhka fukau cd;Hka;r jYfhka o m¾fhaIK .Kkdjlg odhl jQ wfhla' ta fjkqfjka ,o we.hSï u;lhg keÕ=fjd;a@


Y%S ,xldfõ ffjoH wOHdmkfha iajNdjh fjkia lsÍug ie,lsh hq;= odhl;ajhla ,ndfokak ug mq¿jka jqKd' ta jf.au cd;sl yd cd;Hka;r uÜgñka m¾fhaIK bÈßm;a lsÍï 200lg wêl m%udKhla bÈßm;a lr ;sfnkjd' úoHd;aul m%ldYk fjkqfjka cd;sl uÜgfuka ,nd.; yels by<u we.hSu úÈhg ^by<u cd;sl uÜgfï m¾fhaIK iïudkh& ckm;s iïudkh ysñj ;sfnkjd' úoHd;aul m%ldYk i|yd cd;sl m¾fhaIK ljqkais,h ^NRC& u.ska ,nd ÿka l=i,;d iïudkhla ysñ jqKd' ta jf.au w.aksÈ. wdishdkq ffjoH wOHdmk iÕrdfõ ^CGME& m%Odk l;D jrhd f,i lghq;= flfrkjd'


Tn l%slÜ l%Svdjg jf.au l÷ jeá ;rKhg;a reÑl;ajhla olajk wfhla' we;a;gu mdi,a wOHdmkh ,nk ld,fha mgka Tn ta .ek Wkkaÿhs o@


uu bmÿfKa l=reKE., Èia;%slalfha l÷ w;r' ta wdidj l=vd ld,fha b|,d ;snqKd' Y%S ,xldfõ jf.au iafldÜ,ka;fha fndfyda l÷ jeá ;rKh lr ;sfhkjd' l÷ ke.Sug jf.au l%slÜ l%Svdjg;a ux fnfyúka leue;shs' mdi,a ld,fha b|,u ta .ek Wkkaÿhs' ffjoH mSGfha bkak ld,fha jf.au" iafldÜ,ka;fha mYapd;a Wmdêh ,nk ld,fha;a ux l%slÜ l%Svd l<d' Y%S ,xld ffjoHjrekaf.a l%slÜ lKavdhu msysgqùug  mqfrda.dó jqKd' ta jf.au ffjoH mSGh" vkaä úYajúoHd,h" iafldÜ,ka; l%slÜ ,S.h" Y%S ,xld ffjoHjrekaf.a l%slÜ iudch wdÈfha ux l%slÜ l%Svd lr ;sfhkjd' iafldÜ,ka;fha b;d o¾YkSh" mkaÿj widudkH f,i foda,kh fjk" iS;, iq<x yuk l%Svd msáj, l%Svd lsÍu úfYaI w;aoelSula' f,dal mQð; l%slÜ l%Svlhka mjd lsÜgqfjka weiqre lsÍug ta ld,fha wjia:dj ,enqKd'


j¾;udkfha mjqf,a f;dr;=re .ek álla l;d lf<d;a@


oeka wms Ôj;a fjkafk uyr.u' uf.a ìß| mjq,a ffjoH úoHdj ms<sn| úfYaI{ ffjoHjßhla' wmg mq;d,d fokafkla bkakjd' f,dl= mq;d úoHd úIh Odrdfjka Wiia fm< yodr,d ffjoH úoHd,hg hdfï n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjd' fmdä mq;;a úoHd wxYfhkau Wiia fm< yodrkjd' oeka uf. uõmshka fokaku wm w;r keye' wïud ke;s jqfKa 2017 È' wmamÉÑ kï 2020 §' Tjqka fofokd frda.S jQ wjia:dj, ta whg ,ndÈh yels Wmßu m%;sldrj,g fhduq lsÍug ug wjia:dj ,enqKd' th ug buy;a i;=gla'


ks;ru uf. wmamÉÑf. u.fmkaùu ,enqKd' ud .ek jeäfhka i;=gq jqfKa uf. wïud' weh ud .ek wdvïnr jqKd' tal wysxil wdvïnrhla' we;a;gu ug mqxÑ ÿlla ;sfhkjd" ta ffjoH ix.ufha iNdm;s jqKq ldf, ta nj olskak wïud ysáfh ke;s tl'


mjqf,a whf.ka fï .ukg ,efnk iyfhda.h fudkjf.ao@


uf.a ld¾hnyq, Ôúf;a .ek thd,d f;areï wr.ekSu f,dl= iyfhda.hla' Ôú; ldf,u wïud wmg Woõ l<d' wms fld<U mÈxÑhg wdjg miafi wïud wms;a tlal ysáhd' ìß|f. Wiia wOHdmk lghq;= ldf, wfma orejka n,df.k f,dl= wdorhlska f,dl=  j.lSula bgq l<d' ta wdof¾ .ek ta f<ka.;=lu .ek lshkak jpk ug keye' uf. ìß|;a wïud jf.au uf.a .ukg f,dl= iyfhda.hla ,nd fokjd' orejkaf.ka ,efnk fifkyi;a ta jf.auhs' b;ska bvla ,efnk yeufj,djlu uu thd,;a tlal .;lrkak fldfydu yß ld,h fjka lrkjd'


wdj .uk .ek wdmiq yeß,d n,oa§ fudlo ysf;kafk@


b;du ;Dma;su;a' fï .ufkÈ ug Woõ lrmq wh fndfyduhs' mjqf, wh" .=rejreka" ñ;=re ñ;=ßhka" úYajúoHd, isiqka" úYaj úoHd, ld¾h uKav,h" ckudOH lafIa;%fha iyDohka fï yefudaf.kau f,dl= iyfhda.hla ,enqKd' ta yefudagu ia;=;shs'  wdj .uk .ek b;du;a ;Dma;su;a' yenehs ;j fndfyda ÿrla hkak ;sfhkjd" uf.ka rgg iy f,dalhg bgqúh hq;= j.lSu iïmQ¾K lrkak';udrd m;srK