නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ysf;a yeáhg .Dy NdKav ;snqKg tajd ;eìh hq;af;a jdia;= úoHdjg .e<fmkakhs'''


.Dy NdKav ;eîfï§ bvlv .ek;a ie,ls,su;a jkak


.Dy NdKav ia:dk.; lsÍfï § ksfji ;=< bvlv weysfrk f,i tu .Dy NdKav ;eîfuka je<lsh hq;=fõ' fndfyda fofkl= ;u ksjfia m%udKhg fkd.e,fmk jvd úYd, fida*d" w,audß" we|ka" lEu fïi" Ndú;hg .kq ,nkjd' tu.ska bvlv weysÍu fukau m%dfhda.slj tu whs;u Ndú;fha§ o fndfyda .eg¿ j,g uqyqK mEug isÿ fjkjd' fuf,i ksji ;=< bvlv weysÍu jdia;=uh jYfhka fukau m%dfhda.sl jYfhka o Tnj wmyiq;djhg ,lalrk jrola f,i fmkajd Èh yel'

 

leghï yd ixfla; ksje/Èj fhdod .; hq;=hs


.Dy NdKav i|yd fhdodf.k we;s leghï ixfla; yd tajd fhdod we;s ia:dkh ms<sn|j o ie,ls,a,g .; hq;= fõ' hï hï .Dy NdKav i|yd úúO ;e;s.kakd iq¿ leghï" ulreka" hlaI uqyqKqo" iajia;sl ixfla;hys úreoaO ÈYdj fyj;a ysÜ,¾f.a ixfla;h o jeks oE fhdod we;akï th kqiqÿiq fõ' ;jo úYaj ixfla; f,i fhdod .kakd ysre - i÷ leghu ksjerÈ ms,sfj,g ilid ;sîu isÿúh hq;=hs' tfukau wm fndfyda ;ekaj, mqkal,i leghu w,audß fodr mshka folg fldgi ne.ska leghï jk fia fhdod ;sfnkq oel we;' th o jdia;=uh jYfhka Tnf.a .Dyh ;=<g whym; f.k §ug ;=vq foa' fi!Nd.Hfha ixfla;h f,i fhdod.kq ,nk mqkal<i fldgia folg fjka ùfuka .uH jk w¾:h ms<sn| Tn fojrla is;d n,kak' yxi mQÜgqj jeks leghï WÑ; jkafka W;=re - kef.kysr ÈYd yd iïnkaOj fõ' Bg jvd fjkia" fjk;a ÈYdjl ;nk .Dy NdKavhla i|yd tu leghu fhdodf.k we;s kï th o kqiqÿiq fõ' fujeks wjia:djkays§ jdia;= úoHdj yd iïnkaO oekque;af;la ,jd tu leghï iys; .Dy NdKav iqÿiq f,i flfia fhdod.kafkao ms<sn|j Tn oekqj;a ùu jvd jeo.;ah' kuq;a kQ;kfha fndfyda úg leghï wju ks¾udK i|yd ;reK mrmqfrys we;s kuH;djh fuu .eg¿ j,ska ksoyia ùug .; yels iqÿiqu mshjrla f,i o fmkajd Èh yel'

 

.Dy NdKav i|yd ms<sfj, jeo.;a o'''


.Dy NdKav f,i fhdod .kakd w,audß" lnâ" leìkÜ u; lsisÿ úfgl fjk;a NdKav j¾. f.dv .eiSu fkdl< hq;= fõ' fndfyda fokd úiska fuu jro o nyq,j isÿ lrk njla olakg we;' l,lg jrla Ndú;hg .kakd fldÜg" meÿre" ÿr .uka u¨" im;a;=" WmlrK fïjd u; megùu ;=<ska ksjfiys wms<sfj, njla yd ta u; ¥ú,s /£u ;=<ska wmsßisÿ njla o f.dvkef.hs' tfia ùu ;=<ska ksfji ;=< yg.kakd RK Yla;Ska Tnf.a udkisl ;;a;ajh ÿ¾j, lsÍug u. mdojhs' tfukau msgia;rj meñ‚hl= yg o¾Ykh ùu ;=<ska" wm%ikak ùu;a wms<sfj, jQ .Dy NdKav ks;r oelSu ksid Tn ;=< ÿ¾j, udkisl ;;a;ajhla we;s lrùu;a fuu.ska isÿfõ' ms<sfj, fyda wms<sfj, Ndjhg ;=vq fok m%Odk wx.hla f,i .Dy NdKav yd tajdfha Ndú;h yqjd oelaúh yelsh'

 

l¿ meyeh ksje/Èj tl;= lr .;af;d;a


l¿ meyefhka hq;a .Dy NdKav ksjilg tl;= lr .ekSfï § th yels;dla wju lr.; hq;=fõ' l¿ meye mqgq" fïi" fida*d wod< f;audjlg wkqj ;eîu isÿ fkdl<fyd;a tu.ska ksjfia bv wvq njla fukau w÷re fmkqulao ksjig tla lrhs' fndfyda fokd l¿ meyefhka hq;= .Dy NdKav fukau l=Ika ^Cusion& Ndú;hg .ekSu isÿ lsÍug j¾;udkfha fm<ö we;' ukao h;a tajd kv;a;=j myiq ùuhs' fu;=<ska ksjig jkafka jeä w.hlska .;fyd;a ydkshla mu‚' kv;a;=j wvq jQ úg wmsßisÿ nj we;sfõ' jdia;=uh jYfhkao l¿ j¾Kh ksjilg fhdod .ekSu kqiqÿiq jkafka by; lS m%dfhda.sl lreKq ksiduh'

 

.Dy NdKav f,i fï foaj,a fhdod .ekSfuka j,lskak...

Tnf.a .Dy NdKavhla f,i fyda ì;a;s ieris,a,la f,i Ndú;hg .;a lr;a; frdao" ;sßlal,a frdao fyda wYaj,dvï ^Horse-Shoe& fhdod.kafka kï fyda oekg;a fhdodf.k ;sfí kï th isÿ fkdl< hq;a;la yd oekg fhdodf.k we;akï th yels jydu ksjiska bj;a l< hq;a;la nj o lsj hq;=u lreKls' fïjdhska ksl=;a lrk RK Yla;Ska Èfkka Èk Tnf.a ÈhqKqj wid¾:lNdjhg m;alsÍug fya;= f.kfoa' fuh fndfyda jdia;=úoHd Ys,amSka úiska l,l isg ksÍlaIKh lr ,nd.;a m¾fhaIK jd¾;djl m%;sM,hlao fjhs'


jdia;= úoHd WmfoaYl

;=Idr is,ajd

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv